การบริหารงานบุคคล HR

'ความก้าวหน้าสายสนับสนุน'

กลุ่มบุคลากร

1 ขั้นตอนการขอรับเงินเพิ่มพิเศษพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 การเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ พนักงานกลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มวิชาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2 หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มวิชาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3 การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ ให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4 การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทนักวิจัย ห้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5 ข้อบังคับ พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯและประเภทน้กวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 การเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ พนักงานกลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มวิชาชีพ (Word) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2 แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3 แบบประเมินค่างานของส่วนงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง สำหรับกลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มวิชาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4 แบบประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง สำหรับกลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มวิชาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5 แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชียวชาญและเชียวชาญพิเศษ สำหรับกลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มวิชาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6 แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เชียวชาญและเชียวชาญพิเศษ สำหรับนักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
7 แบบประเมินค่างานของส่วนงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง สำหรับหน่วยงานในสำนักอธิการบดี พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง