จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล(ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

\'จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ Download
2
หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกีี่ยวกับการรักษาพยาบาล ข้าราชการ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบคําขอเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ข้าราชการ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร