จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล(ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

'จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ Download
2 หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกีี่ยวกับการรักษาพยาบาล ข้าราชการ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 แบบคําขอเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ข้าราชการ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง