กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

'กองทุนสวัสดิภาพ มก.'

กลุ่มบุคลากร

1 รายละเอียดกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุุกประเภท Download
2 ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร พ.ศ. 2541 ทุุกประเภท Download
2 กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย ทุุกประเภท Download
3 กำหนดอัตราเงินสบทบกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร ทุุกประเภท Download
4 ข้อปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย ทุุกประเภท Download
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก. 2560 ทุุกประเภท Download
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก.วิทยาเขตกำแพงแสน ทุุกประเภท Download
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก. วิทยาเขตศรีราชา ทุุกประเภท Download
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย ทุุกประเภท Download
2 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือ กรณีบุคลากรสูญเสียชีวิต ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง