จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล(ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

'การทำบัตรประจำตัวบุคลากร'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ Download
2 พนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานเงินรายได้ Download
3 ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Application for Indentification card Kasetsart University) ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง