ประกันสังคม

'ประกันสังคม'

กลุ่มบุคลากร

1 รายละเอียดเกี่ยวกับประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2 การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน กรณีว่างงาน ผ่านอินเตอร์เน็ต พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2 สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2558 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3 สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (รพ.เปาโล เกษตร) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2 แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลอื่นๆ) พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

 

1 รายชื่อ รพ. สิทธิ์ฑันตกรรม(การทำฟัน) ประกันสังคม แบบไม่ต้องสำรองจ่าย   Download