กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเลียนแล้วกสจ.

'กสจ'

กลุ่มบุคลากร

1 ขั้นตอนการสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ลูกจ้างประจำ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 รายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ลูกจ้างประจำ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก (แบบ กสจ.009) ลูกจ้างประจำ Download
2 แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก ลูกจ้างประจำ Download
3 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกและผู้รับประโยชน์ (แบบ กสจ. 002) ลูกจ้างประจำ Download
4 แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (แบบ กสจ. 004/1) ลูกจ้างประจำ Download
5 แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. "กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย" (แบบ กสจ. 004/2) ลูกจ้างประจำ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

 

1 การแก้ไขข้อบังคับ กสจ. พ.ศ. 2540 หมวด 4 เงินสะสมเงินสมทบและเงินบริจาค   Download