KU Logoกองการเจ้าหน้าที่ 1กองการเจ้าหน้าที่ 2

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สาย ข

นายแพทย์  ระดับ 4นายแพทย์ ระดับ 5นายแพทย์ ระดับ 6นายแพทย์  ระดับ 7นายแพทย์  ระดับ 8นายแพทย์  ระดับ 9
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ทางการแพทย์เฉพาะทาง หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ในการวิเคราะห์ วิจัย หรือชันสูตรทางการแพทย์ที่มีลักษณะยากมาก ซึ่งต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษในการปฏิบัติงาน หรือใช้ความสามารถ หรือ ประสบการณ์สูงมาก หรือปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษา โดยตรวจแนะนำให้คำปรึกษา วินิจฉัยปัญหาที่สำคัญทางวิชาการแพทย์เฉพาะทาง หรือทางการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ยากมาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ปฏิบัติการ และให้บริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ที่มีลักษณะยากมาก โดยต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะทาง และทักษะพิเศษ หรือใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น ตรวจร่างกายโดยเทคนิคชั้นสูง วินิจฉัยโดยใช้เทคนิคชั้นสูง และเครื่องมือพิเศษ วิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือพิเศษ และความรู้ชั้นสูง ชันสูตรโดยใช้เครื่องมือพิเศษ และความรู้ชั้นสูงรักษาโรคที่มี ีความยุ่งยากและซับซ้อน รักษาโรคทางจิตชั้นสูงและซับซ้อน ผ่าตัดเฉพาะทาง หรือเฉพาะโรคโดยใช้ทักษะ และเครื่องมือพิเศษทำการวิจัย และ ค้นคว้าความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่สำคัญ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ตรวจ แนะนำให้คำปรึกษาวินิจฉัย ปัญหาที่สำคัญทางวิชาการแพทย์เฉพาะทาง หรือทางการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่ยากมาก หรือทางการบริหารงานสาธารณสุข ซึ่งรวมทั้งการประสานการปฏิบัติงานทาง วิชาการของหน่วยงานสาธารณสุข ให้เป็นไป ตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้ เสนอแนะข้อควรปรับปรุง และแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขเพื่อประกอบการ พิจารณากำหนดเป็นนโยบาย และแผนงานของกระทรวง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 8 หรือ ที่ ก.ม. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่านายแพทย์ 7 หรือ ที่ ก.ม. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนายแพทย์ 8 แล้ว สำหรับนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องมีความเชี่ยวชาญ งานในหน้าที่เป็นพิเศษ โดยมีผลงานอันมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาแพทย์เฉพาะทาง และสำหรับที่ปรึกษา หรือผู้ตรวจราชการ จะต้องมีความรู้สูง เป็นพิเศษทางวิชาการแพทย์เฉพาะทาง หรือทางการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค และมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อ ให้คำปรึกษาแนะนำในการกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานของส่วนราชการที่สังกัด