KU Logoกองการเจ้าหน้าที่ 1กองการเจ้าหน้าที่ 2

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สาย ข

นายแพทย์  ระดับ 4นายแพทย์ ระดับ 5นายแพทย์ ระดับ 6นายแพทย์  ระดับ 7นายแพทย์  ระดับ 8นายแพทย์  ระดับ 9
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติการ หรือให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป หรือแพทย์เฉพาะทางในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค หรือวิเคราะห์ วิจัย หรือชันสูตรทางการแพทย์ที่มีลักษณะยาก โดยต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษในการ ปฏิบัติงาน หรือใช้ความสามารถ และประสพการณ์สูง หรือวางแผนทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือบริหารงานในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาล ขนาดใหญ่ หรือสถานพยาบาลที่เทียบเท่า หรือบริหารงานต่าง ๆ ดังกล่าวในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ซักประวัติคนไข้ ตรวจรักษา โรคทั่วไปหรือเฉพาะทาง วินิจฉัย วิเคราะห์ ชันสูตรโรค พิจารณาใช้ยา ให้ยา ผ่าตัดทั่วไป หรือเฉพาะทาง ทำคลอด ฟื้นฟูบำบัดทั้งกายและจิต วางแผนการควบคุมป้องกันโรค หรือการส่งเสริมสุขภาพ วิจัยทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการแพทย์ วางแผน และรับผิดชอบการฝึกอบรมเพื่อผลิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ที่รับผิดชอบด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 7 หรือที่ ก.ม. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่านายแพทย์ 6 หรือที่ ก.ม. เทียบเท่า ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
มีความรู้ความสามารถเช่นเดี่ยวกับนายแพทย์ 7 และมีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่