มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ

1 ชื่อตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ไทย-อังกฤษ) ตามประเภท สายงาน ตำแหน่งและระดับตำแหน่ง   Download