ทุนการศึกษา พัฒนาบุคลากร

'ทุนการศึกษา'

กลุ่มบุคลากร

1 ข้อปฏิบัติในการจัดทำสัญญารับทุน (ทุนต่างประเทศ) ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2 ข้อปฏิบัติในการจัดทำสัญญารับทุน (ทุนในประเทศ) ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 แบบสัญญารับทุน (ทุนต่างประเทศ) ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2 แบบสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ทุนต่างประเทศ) ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3 โครงการศึกษาและโครงการกลับมาปฏิบัติราชการหลังสำเร็จการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง