การพัฒนาบุคลากร การไปปฏิบัติงานภายนอก

'การไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก'

กลุ่มบุคลากร

1 ขั้นตอนดำเนินการขออนุมัติไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2 ขั้นตอนดำเนินการขออนุมัติไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility) พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2561 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. 2561 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานตามข้อตำลงและเปลี่ยนบุคลากร ระหว่างสถาบันคู่สัญญาในต่างประเทศ พ.ศ. 2561 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงาเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 แบบขอไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2 แบบขอไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน Talent Mobility พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3 แบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บุคลากรไปปฏิบัติงานภาคเอกชน (Talent Mobility) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4 แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน Talent Mobility พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5 แบบขอไปปฏิบัติงานตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันคู่สัญญาในต่างประเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6 แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันคู่สัญญาในต่างประเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
7 แบบสัญญาอนุญาตไปปฏิบัติงานตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรฯและสัญญาค้ำประกัน พ.ศ. 2561 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
8 แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

 

1 ประเทศ / ดินแดน ที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า   Download