การพัฒนาบุคลากร การไปฝึกอบรม วิจัย ดูงาน

'การไปฝึกอบรม วิจัย ดูงาน'

กลุ่มบุคลากร

1 ข้อปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ไปฝึกอบรม วิจัย ต่างประเทศ ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้าราชการ Download
2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน (พ.ศ. 2560) พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ ฝึกอบรม วิจัย ทุุกประเภท Download
2 (แบบฟอร์มที่1) แบบรายงานตัวการไปฝึกอบรม วิจัย ณ ต่างประเทศ ทุุกประเภท Download
3 (แบบฟอร์มที่2) แบบรายงานตัวการไปฝึกอบรม วิจัย ณ ต่างประเทศ ทุุกประเภท Download
4 แบบฟอร์มแจ้งที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีไปเกิน 60 วัน) ทุุกประเภท Download
5 แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ทุุกประเภท Download
6 (สัญญาของพนักงานฯ) แบบสัญญาอนุญาตและสัญญาค้ำประกัน กรณีไปฝึกอบรม และวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
7 (สัญญาของข้าราชการ) แบบสัญญาอนุญาตและสัญญาค้ำประกัน กรณีไปฝึกอบรม และวิจัย ข้าราชการ Download
8 คำรับรองการทำสัญญาค้ำประกัน (กรณีผู้ค้ำประกันไม่มาด้วยตนเอง) ทุุกประเภท Download
9 แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

 

1 ประเทศ / ดินแดน ที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า   Download