การบริหารงานบุคคล HR

'มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4 พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

ลำดับ

ชื่อเรื่อง