การบริหารงานบุคคล HR

'การตัดโอนและย้าย'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดโอนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

ลำดับ

ชื่อเรื่อง