การบริหารงานบุคคล HR

'การประเมินผลการปฏิบัติงาน'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 หลักเกณฑ์และฺวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของ มก. พ.ศ. 2559 พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 แบบประเมินปริมาณงานและผลการปฏฺิบัติงาน เพื่อ(จ้างต่อ) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี พนักงานเงินรายได้ Download
2 แบบประเมิน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการฯ (ปผ.มก.1) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3 แบบประเมิน รองคณบดี รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ข่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าภาค หัวหน้าสำนักฯ(ปผ.มก.2) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4 แบบประเมิน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน(ปผ.มก.3) พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง