การบริหารงานบุคคล HR

\'ความก้าวหน้า นักวิจัย\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาวิชาการ ประเภทนักวิจัย พ.ศ. 2563 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย พ.ศ. 2563 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาวิชาการ ประเภทนักวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบฟอร์มการขอชำนาญการ สำหรับนักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
ก.พ.จ.01 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งนักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร