การบริหารงานบุคคล HR

'การพ้นจากตำแหน่ง'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของบุคลากร มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

ลำดับ

ชื่อเรื่อง