การบริหารงานบุคคล HR

'ทดลองปฏิบัติงาน'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 2560 พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 เอกสารประกอบการตรวจสอบแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน พนักงานเงินรายได้ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง