การบริหารงานบุคคล HR

'ความก้าวหน้าสายวิชาการ'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2561 ข้าราชการ Download
2 หลักเกฑณ์และวิธีการประเมินการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ ข้าราชการ Download
3 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรืื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 6 ทุุกประเภท Download
4 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรืื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 8 ทุุกประเภท Download
5 เกณฑ์การประเมินการสอน ทุุกประเภท Download
6 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทุุกประเภท Download
7 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำนดไปแล้ว พ.ศ.2562 ทุุกประเภท Download
8 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
9 มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอน สำหรับพนักงานเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 -แบบเสนอขอประเมินผลการสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (แบบ ก.พ.ว. 06) ทุุกประเภท Download
2 แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน (แบบ ก.พ.ว. 07 สำหรับข้าราชการ) ข้าราชการ Download
3 แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน (แบบ ก.พ.ว. 07 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4 แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน (แบบ ก.พ.ว. 08) ทุุกประเภท Download
5 แบบประเมินผลความสามารถในการสอน (แบบ ก.พ.ว. 09) ทุุกประเภท Download
6 แบบสรุปผลการประเมิน (แบบ ก.พ.ว. 12) ทุุกประเภท Download
7 แบบรับรองการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (แบบ ก.พ.ว. 13) ทุุกประเภท Download
8 ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการสอน ทุุกประเภท Download
9 เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2561 (ก.พ.อ.03) ข้าราชการ Download
10 เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.พ.อ. 03) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
11 ตารางสรุปรายการผลงานทางวิชาการ ทุุกประเภท Download
12 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.3 รศ. ทุุกประเภท Download
13 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.4 รศ ผลงานในลักษณะอื่น ทุุกประเภท Download
14 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.5 รศ ตำรา ทุุกประเภท Download
15 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.6 รศ หนังสือ ทุุกประเภท Download
16 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.7 รศ ทุุกประเภท Download
17 หนังสือรับรองจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ทุุกประเภท Download
18 แบบขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทุุกประเภท Download
19 แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ แบบที่ 3(1) ทุุกประเภท Download
20 แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ แบบที่ 3 ทุุกประเภท Download
21 แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอนเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (แบบ ก.พ.ว.10) ทุุกประเภท Download
22 แบบประเมินผลเอกสารคำสอน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง