การบริหารงานบุคคล HR

\'ความก้าวหน้าสายวิชาการ\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2561 ข้าราชการ Download
2
หลักเกฑณ์และวิธีการประเมินการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ ข้าราชการ Download
3
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2562 ทุุกประเภท Download
4
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ทุุกประเภท Download
5
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2563 ทุุกประเภท Download
6
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ทุุกประเภท Download
7
การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยเทียบกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562 ทุุกประเภท Download
8
ประกาศ กพอ เรื่องหลักเณฑ์และวิธีการเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ทุุกประเภท Download
9
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรืื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 6 ทุุกประเภท Download
10
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรืื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 8 ทุุกประเภท Download
11
เกณฑ์การประเมินการสอน ทุุกประเภท Download
12
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2563 ทุุกประเภท Download
13
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทุุกประเภท Download
14
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำนดไปแล้ว พ.ศ.2562 ทุุกประเภท Download
15
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องเเนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเเต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วิธีที่ 3 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
16
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
17
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
18
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการเเต่งตั้งเเละถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
19
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการเเต่งตั้งเเละถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
20
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการเเต่งตั้งเเละถอดถอนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย พ.ศ. 2563 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
21
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอน สำหรับพนักงานเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
-แบบเสนอขอประเมินผลการสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (แบบ ก.พ.ว. 06) ทุุกประเภท Download
2
แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน (แบบ ก.พ.ว. 07 สำหรับข้าราชการ) ข้าราชการ Download
3
แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน (แบบ ก.พ.ว. 07 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน (แบบ ก.พ.ว. 08) ทุุกประเภท Download
5
แบบประเมินผลความสามารถในการสอน (แบบ ก.พ.ว. 09) ทุุกประเภท Download
6
แบบสรุปผลการประเมิน (แบบ ก.พ.ว. 12) ทุุกประเภท Download
7
แบบรับรองการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (แบบ ก.พ.ว. 13) ทุุกประเภท Download
8
ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการสอน ทุุกประเภท Download
9
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2561 (ก.พ.อ.03) ข้าราชการ Download
10
ตารางสรุปรายการผลงานทางวิชาการ ทุุกประเภท Download
11
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.3 รศ. ทุุกประเภท Download
12
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.4 รศ ผลงานในลักษณะอื่น ทุุกประเภท Download
13
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.5 รศ ตำรา ทุุกประเภท Download
14
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.6 รศ หนังสือ ทุุกประเภท Download
15
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.7 รศ ทุุกประเภท Download
16
หนังสือรับรองจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ทุุกประเภท Download
17
แบบขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทุุกประเภท Download
18
แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ แบบที่ 3(1) ทุุกประเภท Download
19
แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ แบบที่ 3 ทุุกประเภท Download
20
แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอนเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (แบบ ก.พ.ว.10) ทุุกประเภท Download
21
แบบประเมินผลเอกสารคำสอน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ทุุกประเภท Download
22
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.พ.อ. 03) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
23
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทุุกประเภท Download
24
แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ทุุกประเภท Download
25
แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร