การบริหารงานบุคคล HR

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2561 ข้าราชการ Download
2 หลักเกฑณ์และวิธีการประเมินการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ ข้าราชการ Download
3 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ข้าราชการ Download
4 การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยเทียบกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562 ทุุกประเภท Download
5 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรืื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 6 ทุุกประเภท Download
6 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรืื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 8 ทุุกประเภท Download
7 เกณฑ์การประเมินการสอน ทุุกประเภท Download
8 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทุุกประเภท Download
9 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำนดไปแล้ว พ.ศ.2562 ทุุกประเภท Download
10 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
11 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
12 มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอน สำหรับพนักงานเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1 -แบบเสนอขอประเมินผลการสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (แบบ ก.พ.ว. 06) ทุุกประเภท Download
2 แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน (แบบ ก.พ.ว. 07 สำหรับข้าราชการ) ข้าราชการ Download
3 แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน (แบบ ก.พ.ว. 07 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4 แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน (แบบ ก.พ.ว. 08) ทุุกประเภท Download
5 แบบประเมินผลความสามารถในการสอน (แบบ ก.พ.ว. 09) ทุุกประเภท Download
6 แบบสรุปผลการประเมิน (แบบ ก.พ.ว. 12) ทุุกประเภท Download
7 แบบรับรองการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (แบบ ก.พ.ว. 13) ทุุกประเภท Download
8 ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการสอน ทุุกประเภท Download
9 เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2561 (ก.พ.อ.03) ข้าราชการ Download
10 ตารางสรุปรายการผลงานทางวิชาการ ทุุกประเภท Download
11 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.3 รศ. ทุุกประเภท Download
12 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.4 รศ ผลงานในลักษณะอื่น ทุุกประเภท Download
13 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.5 รศ ตำรา ทุุกประเภท Download
14 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.6 รศ หนังสือ ทุุกประเภท Download
15 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มก. 1.7 รศ ทุุกประเภท Download
16 หนังสือรับรองจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ทุุกประเภท Download
17 แบบขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทุุกประเภท Download
18 แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ แบบที่ 3(1) ทุุกประเภท Download
19 แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ แบบที่ 3 ทุุกประเภท Download
20 แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอนเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (แบบ ก.พ.ว.10) ทุุกประเภท Download
21 แบบประเมินผลเอกสารคำสอน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ทุุกประเภท Download
22 เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.พ.อ. 03) พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง