กลับหน้าแรก

คณะเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
26/ 03/ 2552 น.ส. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11เดือน 2 วัน
18/ 11/ 2552 น.ส. อรชส นภสินธุวงศ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 3 ปี 10เดือน 5 วัน
28/ 06/ 2554 นาย บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 0 วัน
10/ 10/ 2554 นาย กัมปนาท เพ็ญสุภา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3 เดือน 18 วัน
10/ 10/ 2554 นาง อิสริยา บุญญะสิริ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 14 วัน
17/ 08/ 2555 น.ส. วรดี จงอัศญากุล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 9 วัน
11/ 03/ 2556 นางสาว วุฒิยา สาหร่ายทอง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9เดือน 12 วัน
05/ 04/ 2556 นางสาว วลีรัตน์ สุพรรณชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 23 วัน
05/ 04/ 2556 นาย อภิชาต ดะลุณเพธย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8เดือน 18 วัน
05/ 04/ 2556 นางสาว สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8เดือน 18 วัน
06/ 06/ 2556 นาง กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 17 วัน
19/ 08/ 2556 นาย อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 6 วัน
24/ 01/ 2557 นาย วิษณุ อรรถวานิช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 4 วัน
05/ 01/ 2558 นางสาว ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 20 วัน
01/ 05/ 2558 นาย ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ เศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
01/ 05/ 2558 นาง เออวดี เปรมัษเฐียร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 27 วัน
03/ 06/ 2558 นาย กัมปนาท วิจิตรศรีกมล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว
03/ 06/ 2558 นาย ธนา สมพรเสริม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
08/ 07/ 2558 นาย สันติ แสงเลิศไสว สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9 เดือน 17 วัน
02/ 11/ 2558 นาย ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ออกคำสั่งแล้ว
02/ 11/ 2558 นาย นนทร์ วรพาณิชช์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว update:02/10/2560
07/ 01/ 2559 นาย ศิวพงศ์ ธีรอำพน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
17/ 02/ 2559 น.ส. ชิดตะวัน ชนะกุล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
07/ 04/ 2559 นาย จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว update:07/12/2560
15/ 06/ 2559 นางสาว วรวรรณ ตุ้มมงคล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
03/ 08/ 2559 นาง กุลภา กุลดิลก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
06/ 12/ 2559 น.ส. รวิสสาข์ สุชาโต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ออกคำสั่งแล้ว
06/ 12/ 2559 นาย ณัฐพล พจนาประเสริฐ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ออกคำสั่งแล้ว
01/ 06/ 2560 น.ส. อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
07/ 06/ 2561 นาย อุชุก ด้วงบุตรศรี เศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว
20/ 07/ 2561 น.ส. ชญาดา ภัทราคม เศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว
05/ 09/ 2561 นาย ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
01/ 10/ 2561 นาย มานะ ลักษมีอรุโณทัย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
01/ 10/ 2561 นาง อารียา โอบิเดียกวู สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
01/ 10/ 2561 นาย ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
04/ 12/ 2561 นาย พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26/ 12/ 2561 นาย ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26/ 12/ 2561 นาย พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
03 12/ 2550 นาง นงนุช อังยุรีกุล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 20 วัน
19 01/ 2552 นาย วินัย พุทธกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 9 วัน
29 08/ 2552 นาง วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 25 วัน
19 11/ 2552 นาย ปิติ กันตังกุล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 7 วัน
26 03/ 2553 นาง สุวรรณา ประณีตวรกุล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 30 วัน
05 07/ 2555 นาย บัณฑิต ชัยวิชญชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11เดือน 18 วัน
04 11/ 2556 นาง เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ เศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8 เดือน 2 วัน
30 09/ 2557 นาง วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ เศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3 เดือน 26 วัน
07 04/ 2559 น.ส. วรดี จงอัศญากุล เศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 11เดือน 4 วัน
26 01/ 2560 นาย อุ่นกัง แซ่ลิ้ม เศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
01 06/ 2560 นาง กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ เศรษฐศาสตร์เกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 12/ 2560 นาย วิษณุ อรรถวานิช เศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
28 02/ 2561 นางสาว สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ เศรษฐศาสตร์ (6103) เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 10/ 2561 นาง อิสริยา บุญญะศิริ เศรษฐศาสตร์ (6103) เศรษฐศาสตร์เกษตร (610320) สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
06 11/ 2561 นางสาว ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
04/ 04/ 2559 นาง สุมาลี สันติพลวุฒ เศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
14/ 11/ 2560 นาย บัณฑิต ชัยวิชญชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------