กลับหน้าแรก

คณะเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 26/ 03/ 2552 น.ส. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11เดือน 2 วัน
00/ 00/ 0000 18/ 11/ 2552 น.ส. อรชส นภสินธุวงศ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 3 ปี 10เดือน 5 วัน
00/ 00/ 0000 28/ 06/ 2554 นาย บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 0 วัน
00/ 00/ 0000 10/ 10/ 2554 นาย กัมปนาท เพ็ญสุภา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3 เดือน 18 วัน
00/ 00/ 0000 10/ 10/ 2554 นาง อิสริยา บุญญะสิริ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 14 วัน
05/ 04/ 2555 17/ 08/ 2555 น.ส. วรดี จงอัศญากุล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 9 วัน
26/ 02/ 2556 11/ 03/ 2556 นางสาว วุฒิยา สาหร่ายทอง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9เดือน 12 วัน
15/ 03/ 2556 05/ 04/ 2556 นางสาว วลีรัตน์ สุพรรณชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 23 วัน
15/ 03/ 2556 05/ 04/ 2556 นาย อภิชาต ดะลุณเพธย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8เดือน 18 วัน
19/ 03/ 2556 05/ 04/ 2556 นางสาว สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8เดือน 18 วัน
23/ 05/ 2556 06/ 06/ 2556 นาง กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 17 วัน
15/ 07/ 2556 19/ 08/ 2556 นาย อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 6 วัน
09/ 01/ 2557 24/ 01/ 2557 นาย วิษณุ อรรถวานิช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 4 วัน
22/ 01/ 2558 05/ 01/ 2558 นางสาว ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 20 วัน
17/ 04/ 2558 01/ 05/ 2558 นาย ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ เศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
17/ 04/ 2558 01/ 05/ 2558 นาง เออวดี เปรมัษเฐียร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 27 วัน
11/ 05/ 2558 03/ 06/ 2558 นาย กัมปนาท วิจิตรศรีกมล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว
12/ 05/ 2558 03/ 06/ 2558 นาย ธนา สมพรเสริม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
23/ 06/ 2558 08/ 07/ 2558 นาย สันติ แสงเลิศไสว สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9 เดือน 17 วัน
12/ 10/ 2558 02/ 11/ 2558 นาย ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ออกคำสั่งแล้ว
30/ 09/ 2558 02/ 11/ 2558 นาย นนทร์ วรพาณิชช์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว update:02/10/2560
18/ 12/ 2558 07/ 01/ 2559 นาย ศิวพงศ์ ธีรอำพน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
13/ 01/ 2559 17/ 02/ 2559 น.ส. ชิดตะวัน ชนะกุล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
07/ 03/ 2559 07/ 04/ 2559 นาย จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว update:07/12/2560
19/ 01/ 2559 15/ 06/ 2559 นางสาว วรวรรณ ตุ้มมงคล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
15/ 06/ 2559 03/ 08/ 2559 นาง กุลภา กุลดิลก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
02/ 11/ 2559 06/ 12/ 2559 น.ส. รวิสสาข์ สุชาโต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ออกคำสั่งแล้ว
02/ 11/ 2559 06/ 12/ 2559 นาย ณัฐพล พจนาประเสริฐ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ออกคำสั่งแล้ว
05/ 05/ 2560 01/ 06/ 2560 น.ส. อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
23/ 04/ 2561 07/ 06/ 2561 นาย อุชุก ด้วงบุตรศรี เศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว
11/ 04/ 2561 20/ 07/ 2561 น.ส. ชญาดา ภัทราคม เศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว
21/ 06/ 2561 05/ 09/ 2561 นาย ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
12/ 09/ 2561 01/ 10/ 2561 นาย มานะ ลักษมีอรุโณทัย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
25/ 07/ 2561 01/ 10/ 2561 นาง อารียา โอบิเดียกวู สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ออกคำสั่งแล้ว
02/ 08/ 2561 01/ 10/ 2561 นาย ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
08/ 10/ 2561 04/ 12/ 2561 นาย พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
24/ 10/ 2561 26/ 12/ 2561 นาย ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103) ออกคำสั่งแล้ว
24/ 07/ 2562 29/ 08/ 2562 นาย นภสม สินเพิ่มสุขสกุล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
22/ 10/ 2562 02/ 12/ 2562 นางสาว พิมพ์พร โสววัฒนกุล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103) ออกคำสั่งแล้ว
17/ 02/ 2563 17/ 04/ 2563 นาย สัณหะ เหมวนิช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 09/ 09/ 2563 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
26/ 08/ 2563 08/ 10/ 2563 นาย มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
13/ 01/ 2564 30/ 03/ 2564 นาย สมหมาย อุดมวิทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
23/ 06/ 2564 04/ 08/ 2564 นางสาว สุวรรณา สายรวมญาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103) เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 03 12/ 2550 นาง นงนุช อังยุรีกุล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 20 วัน
00/ 00/ 0000 19 01/ 2552 นาย วินัย พุทธกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 9 วัน
00/ 00/ 0000 29 08/ 2552 นาง วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 25 วัน
00/ 00/ 0000 19 11/ 2552 นาย ปิติ กันตังกุล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 7 วัน
00/ 00/ 0000 26 03/ 2553 นาง สุวรรณา ประณีตวรกุล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 30 วัน
19/ 03/ 2555 05 07/ 2555 นาย บัณฑิต ชัยวิชญชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11เดือน 18 วัน
30/ 09/ 2556 04 11/ 2556 นาง เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ เศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8 เดือน 2 วัน
24/ 09/ 2557 30 09/ 2557 นาง วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ เศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3 เดือน 26 วัน
26/ 02/ 2559 07 04/ 2559 น.ส. วรดี จงอัศญากุล เศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 11เดือน 4 วัน
18/ 01/ 2560 26 01/ 2560 นาย อุ่นกัง แซ่ลิ้ม เศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
17/ 05/ 2560 01 06/ 2560 นาง กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ เศรษฐศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว
02/ 11/ 2560 28 12/ 2560 นาย วิษณุ อรรถวานิช เศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
12/ 12/ 2560 28 02/ 2561 นางสาว สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ เศรษฐศาสตร์ (6103) ออกคำสั่งแล้ว
06/ 07/ 2561 01 10/ 2561 นาง อิสริยา บุญญะศิริ เศรษฐศาสตร์ (6103) เศรษฐศาสตร์เกษตร (610320) ออกคำสั่งแล้ว
01/ 10/ 2561 06 11/ 2561 นางสาว ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ เศรษฐศาสตร์ (6103) เศรษฐศาสตร์เกษตร (610320) ออกคำสั่งแล้ว
23/ 05/ 2562 02 08/ 2562 นางสาว วุฒิยา สาหร่ายทอง เศรษฐศาสตร์ (6103) ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 01 11/ 2562 นาง อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ เศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 02 12/ 2562 นางสาว วลีรัตน์ สุพรรณชาติ เศรษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 02 12/ 2562 นางสาว กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย เศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
12/ 12/ 2562 07 02/ 2563 นาย ศิวพงศ์ ธีรอำพน เศรษฐศาสตร์ (6103) ออกคำสั่งแล้ว
03/ 12/ 2562 07 02/ 2563 นาย อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ เศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 03 07/ 2564 นางสาว เพ็ญพร เจนการกิจ เศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 04 08/ 2564 นาย กัมปนาท เพ็ญสุภา เศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
18/ 02/ 2559 04/ 04/ 2559 นาง สุมาลี สันติพลวุฒ เศรษฐศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ.
15/ 02/ 2561 14/ 11/ 2560 นาย บัณฑิต ชัยวิชญชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ.

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------