กลับหน้าแรก

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
29/ 03/ 2556 นาย วุฒินันท์ รักษาจิตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 26 วัน
09/ 08/ 2556 นางสาว ปฐมาพร อำนาจอนันต์ สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3 เดือน 15 วัน
04/ 02/ 2559 นาย ชัยณรงค์ สกุลแถว สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
06/ 09/ 2559 นาง ณัฐกานต์ มีขนอน สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
01/ 03/ 2560 นาย สมัคร สุจริต สาขาวิชาพิษวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
04/ 10/ 2561 นาง ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์ สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
18/ 10/ 2561 นาง ศราวรรณ แก้วมงคล สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------