กลับหน้าแรก

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
01/ 03/ 2556 29/ 03/ 2556 นาย วุฒินันท์ รักษาจิตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 26 วัน
08/ 07/ 2556 09/ 08/ 2556 นางสาว ปฐมาพร อำนาจอนันต์ สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3 เดือน 15 วัน
28/ 01/ 2559 04/ 02/ 2559 นาย ชัยณรงค์ สกุลแถว สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
10/ 08/ 2559 06/ 09/ 2559 นาง ณัฐกานต์ มีขนอน สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
08/ 02/ 2560 01/ 03/ 2560 นาย สมัคร สุจริต สาขาวิชาพิษวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
21/ 09/ 2561 04/ 10/ 2561 นาง ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์ สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ ออกคำสั่งแล้ว
18/ 06/ 2562 02/ 07/ 2562 นาย รักศักดิ์ รักษาเคน สาขาวิชาปรสิตวิทยา (4109) ออกคำสั่งแล้ว
15/ 10/ 2562 12/ 11/ 2562 นาง ศราวรรณ แก้วมงคล เทคโนโลยีการสัตวแพทย์ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 28/ 08/ 2563 นางสาว ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
03/ 08/ 2563 28/ 08/ 2563 นางสาว วิมลรัตน์ อินศวร สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (0132) ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2563 น.ส. ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2563 นาย สุชนิทธิ์ งามกาละ สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2563 นางสาว เมทิตา สัสดี สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ ออกคำสั่งแล้ว เกณฑ์ 2563
00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2563 นางสาว ศิรินิตย์ ธารธาดา สาขาวิชาชีวเคมี (0138) ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 02/ 04/ 2564 นางสาว พรพิมล เมธีนุกูล สาขาวิชาชีวเคมี ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
21/ 04/ 2564 00 00/ 0000 นาย วุฒินันท์ รักษาจิตร์ ชีวเคมี (0138) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
00/ 00/ 0000 05 06/ 2563 นาย ชัยณรงค์ สกุลแถว เคมีสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 28 08/ 2563 นางสาว ปฐมาพร อำนาจอนันต์ เคมีวิเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
00/ 00/ 0000 18 08/ 2564 นาง ณัฐกานต์ มีขนอน จุลชีววิทยา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------