กลับหน้าแรก

คณะเกษตร กำแพงแสน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
06/ 08/ 2550 น.ส. พันธ์จิตต์ พรประทานสมบัติ สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 9 วัน
22/ 05/ 2551 นาย นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9เดือน 1 วัน
24/ 03/ 2553 น.ส. บุบผา คงสมัย สาขาวิชาพืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 10 เดือน 28 วัน
16/ 08/ 2553 นาย เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 10 วัน
04/ 02/ 2554 น.ส. พัชรินทร์ ตัญญะ สาขาวิชาพืชไร่ (การปรับปรุงพันธุ์พืช) ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 22 วัน
26/ 04/ 2554 นาย ทิวา พาโคกทม สาขาวิชาพืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8 เดือน 30 วัน
15/ 12/ 2554 นาง จินตนา อ้นอาตม์งาม สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน 11 วัน
10/ 01/ 2555 น.ส. ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 11 วัน
09/ 02/ 2555 นาง พรศิริ เลี้ยงสกุล สาขาวิชาพืชไร่นา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4 เดือน 17 วัน
22/ 10/ 2555 น.ส. สุกัญญา รัตนทับทิมทอง สาขาวิชาสัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 5 วัน
16/ 01/ 2556 นาย สมบัติ ขาวประทีป สาขาเกษตรกลวิธาน ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 9 วัน
22/ 01/ 2556 นาย ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล สาขาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 3 ปี 3เดือน 9 วัน
29/ 03/ 2556 นางสาว วชิรญา อิ่มสบาย สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 27 วัน
24/ 07/ 2557 นางสาว สุจินต์ ภัทรภูวดล โรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 30 วัน
28/ 11/ 2557 นางสาว เกียรติสุดา เหลืองวิลัย สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9 เดือน 27 วัน
17/ 03/ 2558 นาย เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7 เดือน 11 วัน
30/ 06/ 2558 นาย ภาสันต์ ศารทูลทัต สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว
28/ 09/ 2558 นาย ศุภชัย อำคา สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
28/ 09/ 2558 นาง นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว ีีupdate:23/01/2561
20/ 10/ 2558 นาง ศุภธิดา อับดุลลากาซิม สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว
25/ 11/ 2558 นาย ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว
27/ 01/ 2559 น.ส. พรทิพย์ เรือนปานันท์ สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว
17/ 02/ 2559 นาย วีระพันธู์ สรีดอกจันทร์ สาขาวิชาพืชไร่นา ออกคำสั่งแล้ว
11/ 07/ 2559 นางสาว อัญมณี อาวุชานนท์ สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว update:27/09/2017
22/ 07/ 2559 น.ส. สุนิศา สงวนทรัพย์ สาขาวิชากีฎวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
09/ 02/ 2560 นางสาว จำเนียร ชมภู สาขาวิชาพืชไร่นา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
11/ 05/ 2560 นาง วิราวรรณ จุลโพธิ์ สัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว
21/ 07/ 2560 นาย สัญชัย ภู่เงิน ปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
02/ 08/ 2560 นางสาว รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
08/ 08/ 2560 นาย ศิวเรศ อารีกิจ ปรับปรุงพันธุ์พืช ออกคำสั่งแล้ว
18/ 01/ 2561 นางสาว ราตรี บุญเรืองรอด สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว
20/ 03/ 2561 น.ส. อรอุมา ตนะดุลย์ สาขาวิชาปรับปรุงพันธุ์พืช สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
18/ 04/ 2561 นาย ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
14 08/ 2552 นาย ชูศักดิ์ จอมพุก สาขาวิชาพืชไร่นา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 12 วัน
13 09/ 2553 น.ส. คนึงนิตย์ เหรียญวรากร สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 9 เดือน 13 วัน
13 09/ 2553 นาง สุภาพร กลิ่นคง ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0เดือน 11 วัน
04 10/ 2554 นาย สุริยะ สวานนท์ สาขาวิชาสัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4 เดือน 22 วัน
01 03/ 2555 น.ส. ชลิดา เล็กสมบูรณ์ สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0เดือน 23 วัน
03 01/ 2557 นาย นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว สาขากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 23 วัน
28 04/ 2558 นาย ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ พืชสวน ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 2 วัน
21 09/ 2559 นาง พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง สงเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7 เดือน 9 วัน
01 09/ 2560 นาง รัชนี ฮงประยูร โรคพืช ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
30 10/ 2560 นาง ศศิธร นาคทอง สัตวบาล สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
19/ 02/ 2552 นาย กัญจนะ มากวิจิตร์ สาขาสัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว 3 ปี 5 เดือน 4 วัน
14/ 08/ 2552 นาย สุพัฒน์ อรรถธรรม สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 13 วัน
26/ 02/ 2557 นาย อภิชาติ วรรรณวิจิตร ปรับปรุงพันธุ์พืช เสนอ ส.ก.อ.
27/ 02/ 2557 นาย อินทวัฒน์ บุรีคำ กีฏวิทยา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
17/ 07/ 2560 นาย จิระเดช แจ่มสว่าง โรคพืช ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
17/ 07/ 2560 นาย วิชัย โฆษิตรัตน โรคพืช ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

----------------------------------------------------