กลับหน้าแรก

คณะเกษตร กำแพงแสน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 06/ 08/ 2550 น.ส. พันธ์จิตต์ พรประทานสมบัติ สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 9 วัน
00/ 00/ 0000 22/ 05/ 2551 นาย นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9เดือน 1 วัน
00/ 00/ 0000 24/ 03/ 2553 น.ส. บุบผา คงสมัย สาขาวิชาพืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 10 เดือน 28 วัน
00/ 00/ 0000 16/ 08/ 2553 นาย เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 10 วัน
00/ 00/ 0000 04/ 02/ 2554 น.ส. พัชรินทร์ ตัญญะ สาขาวิชาพืชไร่ (การปรับปรุงพันธุ์พืช) ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 22 วัน
00/ 00/ 0000 26/ 04/ 2554 นาย ทิวา พาโคกทม สาขาวิชาพืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8 เดือน 30 วัน
00/ 00/ 0000 15/ 12/ 2554 นาง จินตนา อ้นอาตม์งาม สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน 11 วัน
00/ 00/ 0000 10/ 01/ 2555 น.ส. ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 11 วัน
00/ 00/ 0000 09/ 02/ 2555 นาง พรศิริ เลี้ยงสกุล สาขาวิชาพืชไร่นา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4 เดือน 17 วัน
00/ 00/ 0000 22/ 10/ 2555 น.ส. สุกัญญา รัตนทับทิมทอง สาขาวิชาสัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 5 วัน
27/ 02/ 2556 16/ 01/ 2556 นาย สมบัติ ขาวประทีป สาขาเกษตรกลวิธาน ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 9 วัน
25/ 12/ 2555 22/ 01/ 2556 นาย ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล สาขาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 3 ปี 3เดือน 9 วัน
23/ 03/ 2555 29/ 03/ 2556 นางสาว วชิรญา อิ่มสบาย สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 27 วัน
30/ 05/ 2557 24/ 07/ 2557 นางสาว สุจินต์ ภัทรภูวดล โรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 30 วัน
04/ 11/ 2557 28/ 11/ 2557 นางสาว เกียรติสุดา เหลืองวิลัย สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9 เดือน 27 วัน
24/ 02/ 2558 17/ 03/ 2558 นาย เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7 เดือน 11 วัน
15/ 06/ 2558 30/ 06/ 2558 นาย ภาสันต์ ศารทูลทัต สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว
01/ 09/ 2558 28/ 09/ 2558 นาย ศุภชัย อำคา สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
01/ 09/ 2558 28/ 09/ 2558 นาง นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว ีีupdate:23/01/2561
06/ 10/ 2558 20/ 10/ 2558 นาง ศุภธิดา อับดุลลากาซิม สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว
26/ 10/ 2558 25/ 11/ 2558 นาย ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว
25/ 12/ 2558 27/ 01/ 2559 น.ส. พรทิพย์ เรือนปานันท์ สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว
25/ 01/ 2559 17/ 02/ 2559 นาย วีระพันธู์ สรีดอกจันทร์ สาขาวิชาพืชไร่นา ออกคำสั่งแล้ว
31/ 05/ 2559 11/ 07/ 2559 นางสาว อัญมณี อาวุชานนท์ สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว update:27/09/2017
03/ 05/ 2559 22/ 07/ 2559 น.ส. สุนิศา สงวนทรัพย์ สาขาวิชากีฎวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
24/ 01/ 2560 09/ 02/ 2560 นางสาว จำเนียร ชมภู สาขาวิชาพืชไร่นา ออกคำสั่งแล้ว
21/ 02/ 2560 11/ 05/ 2560 นาง วิราวรรณ จุลโพธิ์ สัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว
19/ 06/ 2560 21/ 07/ 2560 นาย สัญชัย ภู่เงิน ปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
06/ 07/ 2560 02/ 08/ 2560 นางสาว รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
21/ 06/ 2560 08/ 08/ 2560 นาย ศิวเรศ อารีกิจ ปรับปรุงพันธุ์พืช ออกคำสั่งแล้ว
19/ 12/ 2560 18/ 01/ 2561 นางสาว ราตรี บุญเรืองรอด สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว
07/ 02/ 2561 20/ 03/ 2561 น.ส. อรอุมา ตนะดุลย์ สาขาวิชาปรับปรุงพันธุ์พืช ออกคำสั่งแล้ว
22/ 02/ 2561 18/ 04/ 2561 นาย ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18/ 10/ 2561 24/ 10/ 2561 นางสาว มณฑาทิพย์ คงมี กีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
29/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย นนทวัชร์ ชัยณรงค์ เกษตรกลวิธาน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12/ 10/ 2561 12/ 11/ 2561 นาย รพี ดอกไม้เทศ ส่งเสริมการเกษตร ออกคำสั่งแล้ว
21/ 02/ 2562 17/ 06/ 2562 นางสาว บุบผา คงสมัย สาขาวิชาพืชศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
25/ 07/ 2562 21/ 08/ 2562 นางสาว วิภาวรรณ ท้ายเมือง สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
31/ 07/ 2562 02/ 09/ 2562 นาย ชุติ ม่วงประเสริฐ สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน ออกคำสั่งแล้ว
02/ 08/ 2562 10/ 10/ 2562 นาย ธีร์ หะวานนท์ สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว
01/ 04/ 2563 25/ 05/ 2563 นาย อนุรักษ์ อรัญญนาค สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช ออกคำสั่งแล้ว
18/ 05/ 2563 11/ 06/ 2563 นาย ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ปฐพีศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 30/ 07/ 2563 น.ส. สิรินภา ช่วงโอภาส สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 30/ 07/ 2563 นางสาว ณิชานันท์ เกินอาษา กีฏวิทยา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 11/ 09/ 2563 น.ส. กนกกร สินมา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
21/ 09/ 2563 07/ 10/ 2563 นางสาว นงลักษณ์ เทียนเสรี สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21/ 09/ 2563 08/ 10/ 2563 นางสาว กนกวรรณ เที่ยงธรรม สาขาวิชาพืชไร่ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
16/ 11/ 2563 15/ 12/ 2563 น.ส. คัทลียา ฉัตร์เที่ยง สาขาวิชาพืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว
26/ 11/ 2563 21/ 01/ 2564 นางสาว อมรศรี ขุนอินทร์ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04/ 01/ 2564 28/ 01/ 2564 นาง วนิดา สืบสายพรหม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
28/ 06/ 2564 04/ 08/ 2564 นาย ภูมพงศ์ บุญแสน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (5114) ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข
01/ 07/ 2564 25/ 08/ 2564 นาย นิติพงศ์ หอมวงษ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 03/ 09/ 2564 นางสาว กุหลาบ เหล่าสาธิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 14 08/ 2552 นาย ชูศักดิ์ จอมพุก สาขาวิชาพืชไร่นา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 12 วัน
00/ 00/ 0000 13 09/ 2553 น.ส. คนึงนิตย์ เหรียญวรากร สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 9 เดือน 13 วัน
00/ 00/ 0000 13 09/ 2553 นาง สุภาพร กลิ่นคง ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0เดือน 11 วัน
00/ 00/ 0000 04 10/ 2554 นาย สุริยะ สวานนท์ สาขาวิชาสัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4 เดือน 22 วัน
03/ 02/ 2555 01 03/ 2555 น.ส. ชลิดา เล็กสมบูรณ์ สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0เดือน 23 วัน
01/ 11/ 2556 03 01/ 2557 นาย นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว สาขากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 23 วัน
07/ 04/ 2558 28 04/ 2558 นาย ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ พืชสวน ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 2 วัน
25/ 08/ 2559 21 09/ 2559 นาง พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง สงเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7 เดือน 9 วัน
25/ 07/ 2560 01 09/ 2560 นาง รัชนี ฮงประยูร โรคพืช ออกคำสั่งแล้ว
28/ 09/ 2561 12 10/ 2561 นาย ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล โรคพืชวิทยา (5105) ออกคำสั่งแล้ว
28/ 09/ 2561 12 10/ 2561 นางสาว รัติยา พงศ์พิสุทธา โรคพืชวิทยา (5105) ออกคำสั่งแล้ว
01/ 10/ 2561 12 10/ 2561 นาง ยุวเรศ เรืองพานิช สัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว
16/ 10/ 2561 22 10/ 2561 นางสาว พัชรินทร์ ตัญญะ ปรับปรุงพันธ์พืช (5101) ออกคำสั่งแล้ว
21/ 12/ 2561 23 01/ 2562 นาย ประกิจ สมท่า พืชไร่ 5102 ออกคำสั่งแล้ว
26/ 09/ 2562 15 10/ 2562 นาง จินตนา อันอาตม์งาม โรคพืชวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
30/ 08/ 2562 25 10/ 2562 นางสาว เกียรติสุดา เหลืองวิลัย สาขาวิชาพืชสวน (5104) ออกคำสั่งแล้ว
28/ 10/ 2562 07 11/ 2562 นาย โสภณ อุไรชื่น สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 13 11/ 2562 นาย ศิวเรศ อารีกิจ ปรับปรุงพันธ์พืช เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00/ 00/ 0000 29 11/ 2562 นาย ชเนษฎ์ ม้าลำพอง การปรับปรุงพันธ์พืช เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
00/ 00/ 0000 19/ 02/ 2552 นาย กัญจนะ มากวิจิตร์ สาขาสัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว 3 ปี 5 เดือน 4 วัน
00/ 00/ 0000 14/ 08/ 2552 นาย สุพัฒน์ อรรถธรรม สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 13 วัน
30/ 01/ 2557 26/ 02/ 2557 นาย อภิชาติ วรรณวิจิตร ปรับปรุงพันธุ์พืช เสนอ ส.ก.อ.
29/ 12/ 2556 27/ 02/ 2557 นาย อินทวัฒน์ บุรีคำ กีฏวิทยา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
27/ 06/ 2560 17/ 07/ 2560 นาย จิระเดช แจ่มสว่าง โรคพืช เสนอ ส.ก.อ.
27/ 06/ 2560 17/ 07/ 2560 นาย วิชัย โฆษิตรัตน โรคพืช เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
12/ 09/ 2561 28/ 09/ 2561 นาง กฤษณา กฤษณพุกต์ สาขาวิชาพิชสวน เสนอ ส.ก.อ.
17/ 09/ 2561 28/ 09/ 2561 นาย จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ สาขาวิชาสัตวบาล เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
18/ 09/ 2561 02/ 10/ 2561 นาย สุริยะ สะวานนท์ สาขาวิชาสัตวบาล เสนอ ส.ก.อ.
10/ 10/ 2561 08/ 11/ 2561 น.ส. อรรัตน์ มงคลพร สาขาพืชสวน เสนอ ส.ก.อ.
17/ 01/ 2563 31/ 01/ 2563 นาย ทศพล พรพรหม สาขาพืชศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ.
27/ 01/ 2564 04/ 03/ 2564 นาย ประกิจ สมท่า สาขาวิชาพืชไร่ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------