กลับหน้าแรก

คณะเกษตร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 23/ 11/ 2550 นาง กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ สาขาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 0 วัน
00/ 00/ 0000 16/ 01/ 2551 นาง ศวพร ศุภผล สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 11 วัน
00/ 00/ 0000 16/ 01/ 2551 นาย สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 8 วัน
00/ 00/ 0000 06/ 10/ 2552 นาย สุตเขตต์ นาคะเสถียร สาขาวิชาพืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 17 วัน
00/ 00/ 0000 12/ 07/ 2553 นาย เฉลิมพล ภูมิไชย์ สาขาวิชาพืชไร่นา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 13 วัน
00/ 00/ 0000 29/ 07/ 2553 นาย ศุภกิตติ์ สายสุนทร สาขาวิชา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11เืดือน 24 วัน
00/ 00/ 0000 30/ 09/ 2553 น.ส. ดลฤดี ใจสุทธิ์ สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 23 วัน
00/ 00/ 0000 27/ 12/ 2553 น.ส. ศุภิฌา ธนะจิตต์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 1 วัน
00/ 00/ 0000 17/ 06/ 2554 นาย ธานี ศรีวงศ์ชัย สาขาวิชาพืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 8 วัน
00/ 00/ 0000 11/ 07/ 2554 น.ส. ธิดา เดชฮวบ สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 14 วัน
00/ 00/ 0000 05/ 09/ 2554 น.ส. เนตรนภิส เขียวขำ สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 21 วัน
11/ 08/ 2554 12/ 06/ 2555 น.ส. วิริยา ลุ้งใหญ่ สาขาวิชาสัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 15 วัน
09/ 09/ 2554 12/ 06/ 2555 น.ส. อัญชนา ท่านเจริญ สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 11 วัน
08/ 10/ 2555 17/ 12/ 2555 นาง อรอุมา เพียซ้าย สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 9 วัน
02/ 01/ 2556 05/ 02/ 2556 นาย ประกิจ สมท่า สาขาวิชาพืชไร่นา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 22 วัน
08/ 01/ 2556 11/ 03/ 2556 นางสาว รติยา ธุวพาณิชยานันท์ สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 4 วัน
08/ 01/ 2556 02/ 04/ 2556 นาย บัญชา ชิณศรี สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน 23 วัน
21/ 05/ 2556 06/ 08/ 2556 นางสาว เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 18 วัน
12/ 07/ 2556 02/ 09/ 2556 น.ส. อนงค์นุช สาสนรักกิจ โรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 26 วัน
25/ 06/ 2556 11/ 10/ 2556 นาย ธีรวิทย์ เป่ยคำภา สาขาวิชาสัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 4 วัน
08/ 11/ 2556 14/ 03/ 2557 นาย ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ สาขาวิชาสัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 11 วัน
25/ 06/ 2557 08/ 08/ 2557 น.ส. วราภรณ์ จันทรจำนงค์ สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 6 วัน
16/ 12/ 2557 23/ 02/ 2558 นาย ศรีเมฆ ชาวโพงพาง สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว
09/ 03/ 2558 08/ 05/ 2558 นาย วรชาติ วิศวพิพัฒน์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
09/ 03/ 2558 08/ 05/ 2558 นาง แสงดาว แลนรอด(เขาแก้ว) ปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 5 เดือน 11 วัน
12/ 05/ 2558 17/ 07/ 2558 นางสาว สุขุมาลย์ เลิศมงคล สาขาวิชาพืชไร่นา ออกคำสั่งแล้ว
24/ 04/ 2558 17/ 08/ 2558 นางสาว พัชราวดี ศรีบุญเรือง สาขาส่งเสริมการเกษตร ออกคำสั่งแล้ว ีีupdate:23/01/2561
16/ 06/ 2558 14/ 09/ 2558 นาง สาวิตรี พังงา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก) ออกคำสั่งแล้ว
07/ 07/ 2558 28/ 09/ 2558 นาย พงศ์ธร คงมั่น สาขาวิชาสัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว
15/ 09/ 2558 20/ 10/ 2558 นางสาว วนิดา อ่วมเจริญ สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
21/ 09/ 2558 27/ 11/ 2558 นาย ปิติพงษ์ โตบันลือภพ สาขาวิชาพืชไร่นา ออกคำสั่งแล้ว
18/ 12/ 2558 25/ 01/ 2559 นาง อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว
07/ 01/ 2559 25/ 02/ 2559 นางสาว อัจฉรา ขยัน สาขาวิชาสัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว
28/ 01/ 2559 25/ 02/ 2559 นางสาว พิจิตรา แก้วสอน สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว
29/ 12/ 2558 01/ 03/ 2559 นางสาว ฤทัย เรืองธรรมสิงห์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
18/ 02/ 2559 28/ 03/ 2559 นาย อัศเลข รัตนวรรณี สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
05/ 01/ 2559 29/ 03/ 2559 นางสาว ศิริพร เรียบร้อย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
25/ 02/ 2559 22/ 04/ 2559 นางสาว รุ่งทิพย์ ลุยเลา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว ขอทบทวนผ่าน
15/ 03/ 2559 02/ 05/ 2559 นางสาว เจนจิรา ดวงจิต สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว
15/ 03/ 2559 02/ 05/ 2559 นางสาว เบญญา มะโนชัย สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
14/ 03/ 2559 03/ 05/ 2559 นาย ณัฐพล จิตมาตย์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
16/ 03/ 2559 03/ 05/ 2559 นาย อธิราช หนูสีดำ สาขาวิชากีฎวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
03/ 03/ 2559 03/ 05/ 2559 นาง วีระณีย์ ทองศรี สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
28/ 04/ 2559 31/ 05/ 2559 นาง มาริษา ภู่ภิญโญกุล สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
17/ 05/ 2559 24/ 06/ 2559 นาย อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช โรคพืช ออกคำสั่งแล้ว
06/ 06/ 2559 11/ 08/ 2559 นาย สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ สาขาวิชาพืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว
14/ 06/ 2559 11/ 08/ 2559 นางสาว ภัศจี คงศีล สาขาวิชาพืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว update:14/02/2018
27/ 12/ 2559 24/ 01/ 2560 นาง ชามา พานแก้ว สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
01/ 03/ 2560 30/ 03/ 2560 นางสาว เจนจิรา ชุมภูคำ พืชสวน ออกคำสั่งแล้ว
18/ 04/ 2560 02/ 06/ 2560 นาง น้องนุช ศิริวงศ์ อาหารและโภชนาการ ออกคำสั่งแล้ว
25/ 07/ 2560 29/ 08/ 2560 นาย สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
12/ 09/ 2560 04/ 10/ 2560 นา ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี สัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว
09/ 11/ 2560 05/ 01/ 2561 นางสาว ปริยานุช จุลกะ สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว
17/ 11/ 2560 10/ 01/ 2561 นาย เอกวัต วิถีประดิษฐ์ สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
13/ 12/ 2560 28/ 03/ 2561 นางสาว สุขสวัสดิ์ พลพินิจ สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
30/ 03/ 2561 03/ 05/ 2561 นาย ธานินทร์ คงศิลา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ออกคำสั่งแล้ว
03/ 04/ 2561 03/ 05/ 2561 นาย ธนพล ไชยแสน สาขาวิชาพืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว
08/ 05/ 2561 29/ 06/ 2561 นาย วิทยา จินดาหลวง สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
08/ 05/ 2561 29/ 06/ 2561 นางสาว ทิมทอง ดรุณสนธยา ปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
22/ 06/ 2561 07/ 08/ 2561 นาง ประกาย ราชณุวงษ์ สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
06/ 06/ 2561 08/ 08/ 2561 นาย ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ สาขาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว
14/ 06/ 2561 08/ 08/ 2561 นาย เชาว์วิทย์ ระฆังทอง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
07/ 09/ 2561 04/ 10/ 2561 นาง ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
02/ 07/ 2561 04/ 10/ 2561 นาง วัลภา แต้มทอง สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
31/ 08/ 2561 04/ 10/ 2561 น.ส. พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
31/ 08/ 2561 04/ 10/ 2561 น.ส. สุจิตตา เรืองรัศมี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
08/ 08/ 2561 05/ 10/ 2561 นาย ทรงยศ โชติชุติมา สาขาวิชาพืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว
10/ 09/ 2561 05/ 10/ 2561 นาย จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
11/ 09/ 2561 05/ 10/ 2561 น.ส. สุจินต์ เจนวีรวัฒน์ สาขาวิชาพืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว
09/ 10/ 2561 29/ 10/ 2561 นาย ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว
28/ 09/ 2561 29/ 10/ 2561 นาง พีรานุช เลิศวัฒนารักษ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
21/ 09/ 2561 29/ 10/ 2561 นาง อารยา อาจเจริญ เทียนหอม สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว
28/ 09/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย ชาญวิทย์ แก้วตาปี สาขาวิชาสัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว
09/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย นพ ตัณมุขยกุล สาขาวิชาพืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว
09/ 11/ 2561 21/ 11/ 2561 นางสาว กนกพร พ่วงพงษ์ สัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว
27/ 12/ 2561 29/ 01/ 2562 นาง เพชรดา ปินใจ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
04/ 02/ 2562 22/ 02/ 2562 นาง ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (9156) ออกคำสั่งแล้ว
08/ 03/ 2562 28/ 03/ 2562 นางสาว เบญจคุณ แสงทองพราว สาขาวิชากีฏวิทยา (5106) ออกคำสั่งแล้ว
15/ 03/ 2562 28/ 03/ 2562 นางสาว ปัฐวิภา สงกุมาร สาขาวิชาโรคพืชวิทยา (5105) ออกคำสั่งแล้ว
28/ 03/ 2562 25/ 04/ 2562 นาย สุพจน์ กาเซ็ม สาขาวิชาโรคพืชวิทยา (5105) ออกคำสั่งแล้ว
06/ 06/ 2562 26/ 06/ 2562 นางสาว ดาวจรัส เกตุโรจน์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (5143) ออกคำสั่งแล้ว
11/ 06/ 2562 28/ 06/ 2562 นาย สโรช แก้วมณี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (5114) ออกคำสั่งแล้ว
08/ 07/ 2562 01/ 08/ 2562 นาง อำพร แจ่มผล สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (9156) อาหารและโภชนาการ (915601) ออกคำสั่งแล้ว
03/ 07/ 2562 01/ 08/ 2562 นาย ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล สาขาวิชาพืชไร่ (5102) สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ (510203) ออกคำสั่งแล้ว
18/ 07/ 2562 03/ 09/ 2562 นาย ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
20/ 08/ 2562 23/ 09/ 2562 นางสาว รัชฎาวรรณ เงินกลั่น สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
09/ 09/ 2562 25/ 09/ 2562 นาย รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ สาขาเกษตรกลวิธาน ออกคำสั่งแล้ว
06/ 09/ 2562 25/ 09/ 2562 นางสาว ติยากร ฉัตรนภารัตน์ โรคพืชวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
22/ 10/ 2562 28/ 11/ 2562 นาย ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช เกษตรกลวิธาน (5124) เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11/ 12/ 2562 05/ 02/ 2563 นางสาว ชุติมา ชวลิตมณเฑียร สาขาคหกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
03/ 01/ 2563 05/ 02/ 2563 นางสาว พัชรวิภา ใจจักรคำ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
14/ 04/ 2563 08/ 05/ 2563 นาง กานต์สุดา วันจันทึก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
13/ 05/ 2563 05/ 06/ 2563 นางสาว ปาริชาติ พรมโชติ สาขาวิชาพืชไร่ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ แก้ไข ก.พ.อ.03
10/ 03/ 2564 07/ 05/ 2564 นางสาว วันวิสา ศิริวรรณ์ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
25/ 05/ 2564 05/ 07/ 2564 นางสาว สุรัสวดี อรุณวรากรณ์ สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
09/ 06/ 2564 05/ 07/ 2564 นาง ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
17/ 08/ 2564 03/ 09/ 2564 นาย เฉลิมชาติ วงศ์ลี้เจริญ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (5143) เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
16/ 07/ 2564 03/ 09/ 2564 นางสาว เมตตา เร่งขวนขวาย สาขาวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 10 09/ 2550 นาง พิมพันธ์ เจิมสวัสดิพงษ์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 13 วัน
00/ 00/ 0000 05 09/ 2554 นาง กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4 เดือน 23 วัน
02/ 04/ 2558 22 05/ 2558 นางสาว พัชรียา บุญกอแก้ว พีชสวน ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 8 เดือน
06/ 05/ 2558 17 08/ 2558 นางสาว สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ คหกรรมศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน 10 วัน
29/ 07/ 2558 14 09/ 2558 นาย ธานี ศรีวงศ์ชัย พืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว 1ปี3เดือน18วัน
27/ 09/ 2559 31 10/ 2559 นางสาว ธิดา เดชฮวบ โรคพืช ออกคำสั่งแล้ว
19/ 09/ 2560 04 10/ 2560 นาย วิเชียร กีรตินิจกาล พืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว
12/ 09/ 2560 04 10/ 2560 นาย ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ สัตวศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
10/ 08/ 2560 04 10/ 2560 นาย เฉลิมพล ภูมิไชย์ พืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว
10/ 09/ 2561 05 10/ 2561 นาง อรอุมา เพียซ้าย โรคพืชวิทยา (5105) ออกคำสั่งแล้ว
12/ 02/ 2562 22 02/ 2562 นาย สุตเขตต์ นาคะเสถียร พืชไร่ 5102 ออกคำสั่งแล้ว
31/ 01/ 2562 25 02/ 2562 นาย วรชาติ วิศวพิพัฒน์ ปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
17/ 04/ 2562 07 05/ 2562 นาง พรรณวดี โสพรรณรัตน์ การปรับปรุงพันธ์สัตว์ (5111) ออกคำสั่งแล้ว
13/ 03/ 2562 07 05/ 2562 นาย จำเริญ เที่ยงธรรม สัตวศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03/ 10/ 2562 28 10/ 2562 นางสาว เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ ปฐพีศาสตร์ (5143) ออกคำสั่งแล้ว
16/ 12/ 2562 05 02/ 2563 นางสาว วิริยา ลุ้งใหญ่ สัตวศาสตร์ (5114) ออกคำสั่งแล้ว
20/ 04/ 2563 08 05/ 2563 นาย อัศเลข รัตนวรรณี กีฏวิทยา (5106) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
00/ 00/ 0000 08 05/ 2563 นาย บัญชา ชิณศรี โรคพืชวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
01/ 07/ 2563 21 07/ 2563 นาย ณัฐพล จิตมาตย์ ปฐพีศาสตร์ (5143) ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 21 07/ 2563 นาย ปิติพงษ์ โตบันลือภพ พืชไร่ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
30/ 10/ 2563 27 11/ 2563 นางสาว ศุภิฌา ธนะจิตต์ ปฐพีศาสตร์ (5143) เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24/ 11/ 2563 24 12/ 2563 นางสาว สุขุมาลย์ เลิศมงคล พืชไร่ (5102) เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00/ 00/ 0000 25 12/ 2563 นางสาว รติยา ธุวพาณิชยานันท์ เกษตรกลวิธาน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
00/ 00/ 0000 01 02/ 2564 นาย สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม ปฐพีศาสตร์ (5143) เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00/ 00/ 0000 29 03/ 2564 นางสาว เนตรนภิส เขียวขำ โรคพืชวิทยา (5105) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
00/ 00/ 0000 07 05/ 2564 นางสาว พัชราวดี ศรีบุญเรือง ส่งเสริมการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
00/ 00/ 0000 06 08/ 2564 นาย สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ ปฐพีศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
26/ 09/ 2554 00/ 00/ 0000 นาง จริยา จันทร์ไพแสง สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 3 ปี 0 เดือน 21 วัน
00/ 00/ 0000 31/ 08/ 2550 น.ส. ประภารัจ หอมจันทน์ สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 0 วัน
00/ 00/ 0000 10/ 09/ 2550 นาง วาสนา วงษ์ใหญ่ สาขาวิชาพืชไร่นา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 16 วัน
00/ 00/ 0000 28/ 10/ 2553 นาง เลขา มาโนช สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 0 วัน
00/ 00/ 0000 24/ 11/ 2553 น.ส. อัญชลี สุทธิประการ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 0 วัน
30/ 08/ 2554 08/ 01/ 2555 นาย นิพนธ์ ทวีชัย สาขาวิชาโรคพืช เสนอ ส.ก.อ. 2 ปี 3 เดือน 23 วัน
00/ 00/ 0000 02/ 05/ 2555 นาย สุรศักดิ์ นิลนนท์ สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3 เดือน 24 วัน
31/ 01/ 2556 02/ 04/ 2556 นาง เอื้อมพร วีสมหมาย สาขาวิชาพืชสวน เสนอ ส.ก.อ. 1 ปี 0เดือน 26 วัน
28/ 08/ 2556 30/ 10/ 2556 นาง สุดฤดี ประเทืองวงศ์ โรคพืช เสนอ ส.ก.อ.
11/ 08/ 2558 05/ 10/ 2558 นาย ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ สัตวบาล เสนอ ส.ก.อ. แก้ไขผลงาน
11/ 08/ 2558 07/ 10/ 2558 นาย ศรเทพ ธัมวาสร สัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว
03/ 03/ 2559 29/ 03/ 2559 นาย พูนพิภพ เกษมทรัพย์ พืชสวน เสนอ ส.ก.อ.
09/ 03/ 2560 28/ 04/ 2560 นาง อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ โรคพืช ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
13/ 09/ 2560 10/ 10/ 2560 นาย เอ็จ สโรบล พืชไร่ เสนอ ส.ก.อ.
10/ 03/ 2564 07/ 05/ 2564 นางสาว ธิดา เดชฮวบ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 3

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
00/ 00/ 0000 05/ 09/ 2554 นาย ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ สาขาวิชากีฎวิทยา ออกคำสั่งแล้ว

 

----------------------------------------------------