กลับหน้าแรก

คณะเกษตร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
23/ 11/ 2550 นาง กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ สาขาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 0 วัน
16/ 01/ 2551 นาง ศวพร ศุภผล สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 11 วัน
16/ 01/ 2551 นาย สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 8 วัน
06/ 10/ 2552 นาย สุตเขตต์ นาคะเสถียร สาขาวิชาพืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 17 วัน
12/ 07/ 2553 นาย เฉลิมพล ภูมิไชย์ สาขาวิชาพืชไร่นา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 13 วัน
29/ 07/ 2553 นาย ศุภกิตติ์ สายสุนทร สาขาวิชา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11เืดือน 24 วัน
30/ 09/ 2553 น.ส. ดลฤดี ใจสุทธิ์ สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 23 วัน
27/ 12/ 2553 น.ส. ศุภิฌา ธนะจิตต์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 1 วัน
17/ 06/ 2554 นาย ธานี ศรีวงศ์ชัย สาขาวิชาพืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 8 วัน
11/ 07/ 2554 น.ส. ธิดา เดชฮวบ สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 14 วัน
05/ 09/ 2554 น.ส. เนตรนภิส เขียวขำ สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 21 วัน
12/ 06/ 2555 น.ส. วิริยา ลุ้งใหญ่ สาขาวิชาสัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 15 วัน
12/ 06/ 2555 น.ส. อัญชนา ท่านเจริญ สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 11 วัน
17/ 12/ 2555 นาง อรอุมา เพียซ้าย สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 9 วัน
05/ 02/ 2556 นาย ประกิจ สมท่า สาขาวิชาพืชไร่นา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 22 วัน
11/ 03/ 2556 นางสาว รติยา ธุวพาณิชยานันท์ สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 4 วัน
02/ 04/ 2556 นาย บัญชา ชิณศรี สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน 23 วัน
06/ 08/ 2556 นางสาว เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 18 วัน
02/ 09/ 2556 น.ส. อนงค์นุช สาสนรักกิจ โรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 26 วัน
11/ 10/ 2556 นาย ธีรวิทย์ เป่ยคำภา สาขาวิชาสัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 4 วัน
14/ 03/ 2557 นาย ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ สาขาวิชาสัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 11 วัน
08/ 08/ 2557 น.ส. วราภรณ์ จันทรจำนงค์ สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 6 วัน
23/ 02/ 2558 นาย ศรีเมฆ ชาวโพงพาง สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว
08/ 05/ 2558 นาย วรชาติ วิศวพิพัฒน์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
08/ 05/ 2558 นาง แสงดาว แลนรอด(เขาแก้ว) ปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 5 เดือน 11 วัน
17/ 07/ 2558 นางสาว สุขุมาลย์ เลิศมงคล สาขาวิชาพืชไร่นา ออกคำสั่งแล้ว
17/ 08/ 2558 นางสาว พัชราวดี ศรีบุญเรือง สาขาส่งเสริมการเกษตร ออกคำสั่งแล้ว ีีupdate:23/01/2561
14/ 09/ 2558 นาง สาวิตรี พังงา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก) ออกคำสั่งแล้ว
28/ 09/ 2558 นาย พงศ์ธร คงมั่น สาขาวิชาสัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว
20/ 10/ 2558 นางสาว วนิดา อ่วมเจริญ สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
27/ 11/ 2558 นาย ปิติพงษ์ โตบันลือภพ สาขาวิชาพืชไร่นา ออกคำสั่งแล้ว
25/ 01/ 2559 นาง อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว
25/ 02/ 2559 นางสาว อัจฉรา ขยัน สาขาวิชาสัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว
25/ 02/ 2559 นางสาว พิจิตรา แก้วสอน สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว
01/ 03/ 2559 นางสาว ฤทัย เรืองธรรมสิงห์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
28/ 03/ 2559 นาย อัศเลข รัตนวรรณี สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
29/ 03/ 2559 นางสาว ศิริพร เรียบร้อย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
22/ 04/ 2559 นางสาว รุ่งทิพย์ ลุยเลา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ขอทบทวน
02/ 05/ 2559 นางสาว เจนจิรา ดวงจิต สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว
02/ 05/ 2559 นางสาว เบญญา มะโนชัย สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
03/ 05/ 2559 นาย ณัฐพล จิตมาตย์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
03/ 05/ 2559 นาย อธิราช หนูสีดำ สาขาวิชากีฎวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
03/ 05/ 2559 นาง วีระณีย์ ทองศรี สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
31/ 05/ 2559 นาง มาริษา ภู่ภิญโญกุล สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
24/ 06/ 2559 นาย อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช โรคพืช ออกคำสั่งแล้ว
11/ 08/ 2559 นาย สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ สาขาวิชาพืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว
11/ 08/ 2559 นางสาว ภัศจี คงศีล สาขาวิชาพืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว update:14/02/2018
24/ 01/ 2560 นาง ชามา พานแก้ว สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
30/ 03/ 2560 นางสาว เจนจิรา ชุมภูคำ พืชสวน ออกคำสั่งแล้ว
02/ 06/ 2560 นาง น้องนุช ศิริวงศ์ อาหารและโภชนาการ ออกคำสั่งแล้ว
29/ 08/ 2560 นาย สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
04/ 10/ 2560 นา ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี สัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว
05/ 01/ 2561 นางสาว ปริยานุช จุลกะ สาขาวิชาพืชสวน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10/ 01/ 2561 นาย เอกวัต วิถีประดิษฐ์ สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
28/ 03/ 2561 นางสาว สุขสวัสดิ์ พลพินิจ สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
03/ 05/ 2561 นาย ธานินทร์ คงศิลา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ออกคำสั่งแล้ว
03/ 05/ 2561 นาย ธนพล ไชยแสน สาขาวิชาพืชไร่ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
29/ 06/ 2561 นาย วิทยา จินดาหลวง สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
29/ 06/ 2561 นางสาว ทิมทอง ดรุณสนธยา ปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
07/ 08/ 2561 นาง ประกาย ราชณุวงษ์ สาขาวิชากีฏวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
08/ 08/ 2561 นาย ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ สาขาพืชสวน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
08/ 08/ 2561 นาย เชาว์วิทย์ ระฆังทอง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
04/ 10/ 2561 นาง ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
04/ 10/ 2561 นาง วัลภา แต้มทอง สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
04/ 10/ 2561 น.ส. พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
04/ 10/ 2561 น.ส. สุจิตตา เรืองรัศมี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
05/ 10/ 2561 นาย ทรงยศ โชติชุติมา สาขาวิชาพืชไร่ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
05/ 10/ 2561 นาย จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ สาขาวิชากีฏวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
05/ 10/ 2561 น.ส. สุจินต์ เจนวีรวัฒน์ สาขาวิชาพืชไร่ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
29/ 10/ 2561 นาย ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ สาขาวิชาพืชสวน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
29/ 10/ 2561 นาง พีรานุช เลิศวัฒนารักษ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
29/ 10/ 2561 นาง อารยา อาจเจริญ เทียนหอม สาขาวิชาพืชสวน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
31/ 10/ 2561 นาย ชาญวิทย์ แก้วตาปี สาขาวิชาสัตวบาล ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
31/ 10/ 2561 นาย นพ ตัณมุขยกุล สาขาวิชาพืชไร่ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
21/ 11/ 2561 นางสาว กนกพร พ่วงพงษ์ สัตวบาล เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29/ 01/ 2562 นาง เพชรดา ปินใจ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
22/ 02/ 2562 นาง ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (9156) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
28/ 03/ 2562 นางสาว เบญจคุณ แสงทองพราว สาขาวิชากีฏวิทยา (5106) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
28/ 03/ 2562 นางสาว ปัฐวิภา สงกุมาร สาขาวิชาโรคพืชวิทยา (5105) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
25/ 04/ 2562 นาย สุพจน์ กาเซ็ม สาขาวิชาโรคพืชวิทยา (5105) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
10 09/ 2550 นาง พิมพันธ์ เจิมสวัสดิพงษ์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 13 วัน
05 09/ 2554 นาง กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4 เดือน 23 วัน
22 05/ 2558 นางสาว พัชรียา บุญกอแก้ว พีชสวน ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 8 เดือน
17 08/ 2558 นางสาว สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ คหกรรมศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน 10 วัน
14 09/ 2558 นาย ธานี ศรีวงศ์ชัย พืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว 1ปี3เดือน18วัน
31 10/ 2559 นางสาว ธิดา เดชฮวบ โรคพืช ออกคำสั่งแล้ว
04 10/ 2560 นาย วิเชียร กีรตินิจกาล พืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว
04 10/ 2560 นาย ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ สัตวศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
04 10/ 2560 นาย เฉลิมพล ภูมิไชย์ พืชไร่ ออกคำสั่งแล้ว
05 10/ 2561 นาง อรอุมา เพียซ้าย โรคพืชวิทยา (5105) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
22 02/ 2562 นาย สุตเขตต์ นาคะเสถียร พืชไร่ 5102 ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
25 02/ 2562 นาย วรชาติ วิศวพิพัฒน์ ปฐพีวิทยา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
00/ 00/ 0000 นาง จริยา จันทร์ไพแสง สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 3 ปี 0 เดือน 21 วัน
31/ 08/ 2550 น.ส. ประภารัจ หอมจันทน์ สาขาวิชากีฏวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 0 วัน
10/ 09/ 2550 นาง วาสนา วงษ์ใหญ่ สาขาวิชาพืชไร่นา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 16 วัน
28/ 10/ 2553 นาง เลขา มาโนช สาขาวิชาโรคพืช ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 0 วัน
24/ 11/ 2553 น.ส. อัญชลี สุทธิประการ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 0 วัน
08/ 01/ 2555 นาย นิพนธ์ ทวีชัย สาขาวิชาโรคพืช เสนอ ส.ก.อ. 2 ปี 3 เดือน 23 วัน
02/ 05/ 2555 นาย สุรศักดิ์ นิลนนท์ สาขาวิชาพืชสวน ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3 เดือน 24 วัน
02/ 04/ 2556 นาง เอื้อมพร วีสมหมาย สาขาวิชาพืชสวน เสนอ ส.ก.อ. 1 ปี 0เดือน 26 วัน
30/ 10/ 2556 นาง สุดฤดี ประเทืองวงศ์ โรคพืช เสนอ ส.ก.อ.
05/ 10/ 2558 นาย ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ สัตวบาล เสนอ ส.ก.อ. แก้ไขผลงาน
07/ 10/ 2558 นาย ศรเทพ ธัมวาสร สัตวบาล ออกคำสั่งแล้ว
25/ 02/ 2559 นาย ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ พืชสวน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29/ 03/ 2559 นาย พูนพิภพ เกษมทรัพย์ พืชสวน เสนอ ส.ก.อ.
28/ 04/ 2560 นาง อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ โรคพืช ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
10/ 10/ 2560 นาย เอ็จ สโรบล พืชไร่ เสนอ ส.ก.อ.

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
05/ 09/ 2554 นาย ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ สาขาวิชากีฎวิทยา ออกคำสั่งแล้ว

 

----------------------------------------------------