กลับหน้าแรก

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
13/ 11/ 2551 น.ส. พรธิภา องค์คุณารักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 13 วัน
14/ 11/ 2551 น.ส. จันทร์ทิพย์ ซื่อสัตย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งทอ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 5 วัน
11/ 12/ 2551 นาย ธนโชติ บุญวรโชติ สาขาการเงิน ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 13 วัน
05/ 02/ 2552 นาย พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 4เดือน 22 วัน
12/ 03/ 2552 น.ส. ธาริณี นามพิชญ์ สาขาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 12 วัน
12/ 03/ 2552 น.ส. รังรอง ยกส้าน สาขาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 13 วัน
18/ 05/ 2552 น.ส. อุทัย กลิ่นเกษร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 3เดือน 4 วัน
20/ 08/ 2552 นาย เลอพงศ์ จารุพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 6 วัน
20/ 09/ 2553 นาย วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 5 วัน
25/ 07/ 2554 น.ส. อำพร เสน่ห์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 29 วัน
02/ 12/ 2554 นาง จิตศิริ กชตนะพันธุ์ สาขาวิชาชีววิทยาทางอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 26 วัน
01/ 01/ 2555 นาง ศศิธร ตรงจิตภักดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 6 เดือน 27 วัน
25/ 08/ 2555 นาย ชิราวุฒิ เพชรเย็น สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 3 วัน
04/ 01/ 2556 นาง ทานตะวัน พิรักษ์ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11 เดือน 12 วัน
06/ 11/ 2556 น.ส. ปิติพร ฤทธิเรืองเดช พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11 เดือน 19 วัน
31/ 03/ 2558 นางสาว พรทิพย์ แซ่เบ๊ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11 เดือน 25 วัน
31/ 03/ 2558 นาย ประกิต สุขใย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10 เดือน 28 วัน
24/ 06/ 2558 นาง สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
18/ 09/ 2558 นาย สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 7 วัน
06/ 01/ 2559 นาง เทพกัญญา หาญศีลวัต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว
21/ 01/ 2559 นางสาว อัจฉรา เกษสุวรรณ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว
31/ 05/ 2559 นางสาว วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกคำสั่งแล้ว
23/ 06/ 2559 นาย กฤษกมล ณ จอม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
01/ 03/ 2560 นาง ปิติยา กมลพัฒนะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
21/ 04/ 2560 นางสาว กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
01/ 08/ 2560 นาง กนิฐพร วังใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
30/ 10/ 2560 นาย ณัฐดนัย หาญการสุจริต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว
16/ 01/ 2561 นาย จุมพล วรสายัณห์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว
05/ 04/ 2561 นาง อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย
01/ 06/ 2561 นางสาว วศะพร จันทร์พุฒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
17/ 08/ 2561 น.ส. เยาวภา หล่อเจริญผล สาขาวิชาวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
29/ 10/ 2561 นางสาว กุลนาถ ทองขาว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
06/ 11/ 2561 น.ส. อภิชญา ลีลาวณิชกุล สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
14/ 11/ 2561 น.ส. มัสลิน นาคไพจิตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
05 02/ 2552 น.ส. เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 4เดือน 22 วัน
24 11/ 2552 นาย ภาณุวัฒน์ สรรพกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 1 วัน
09 12/ 2552 น.ส. นันทวัน เทอดไทย สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 13 วัน
11 11/ 2553 น.ส. วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0เดือน 15 วัน
07 02/ 2557 นาย ธนโชติ บุญวรโชติ การเงิน ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0 เดือน 26 วัน
02 12/ 2557 นางสาว พรธิภา องค์คุณารักษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11 เดือน
05 12/ 2557 นางสาว ปรารถนา ปรารถนาดี การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 23 วัน
18 05/ 2558 นาย วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ วิศวกรรมอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 9 เดือน 14 วัน
09 06/ 2558 นางสาว น้ำฝน ลำดับวงศ์ เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 10 เดือน
24 06/ 2558 นางสาว รังรอง ยกส้าน เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 11 เดือน 26 วัน
27 08/ 2558 นาง ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ เทคโนโลยีการบรรจุ ออกคำสั่งแล้ว 10 เดือน
24 11/ 2558 นาง วรรณี จิรภาคย์กุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4 เดือน 3 วัน
01 12/ 2558 นางสาว ภคมน จิตประเสริฐ เทคโนโลยีชีวภาพ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3 เดือน 26 วัน
02 12/ 2558 นางสาว ธาริณี นามพิชญ์ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5 เดือน 27 ว้ัน
21 06/ 2560 นางสาว อำพร เสน่ห์ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26 02/ 2561 นาย สุดสาย ตรีวานิช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
20 09/ 2561 นาย เลอพงศ์ จารุพันธ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (1810) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
25 09/ 2561 นาย สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ สาขาวิศวกรรมอาหาร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
01 11/ 2561 นางสาว อุทัย กลิ่นเกษร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
02 11/ 2561 นางสาว ปิติพร ฤทธิเรืองเดช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (180903) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
14 11/ 2561 นาย ประกิต สุขใย เทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ 1801 ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
01 03/ 2562 นาย สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ เทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ 1801 ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
27/ 05/ 2558 นางสาว งามทิพย์ ภู่วโรดม เทคโนโลยีการบรรจุ เสนอ ส.ก.อ.
03/ 11/ 2558 นาย สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล เทคโนโลยีชีวภาพ เสนอ ส.ก.อ.
18/ 04/ 2559 นางสาว สงวนศรี เจริญเหรียญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เสนอ ส.ก.อ.
22/ 04/ 2559 นาย โชคชัย ธีรกุลเกียรติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
07/ 08/ 2560 นางสาว วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
22/ 10/ 2561 นาง รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
01/ 11/ 2561 น.ส. วาณี ชนเห็นชอบ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
01/ 11/ 2561 นาย ภาณุวัฒน์ สรรพกุล สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
02/ 11/ 2561 น.ส. ปริศนา สุวรรณาภรณ์ วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
06/ 11/ 2561 น.ส. พรธิภา องค์คุณารักษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
19/ 08/ 2557 นาง อรอนงค์ นัยวิกุล วิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว

 

----------------------------------------------------