กลับหน้าแรก

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 13/ 11/ 2551 น.ส. พรธิภา องค์คุณารักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 13 วัน
00/ 00/ 0000 14/ 11/ 2551 น.ส. จันทร์ทิพย์ ซื่อสัตย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งทอ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 5 วัน
00/ 00/ 0000 11/ 12/ 2551 นาย ธนโชติ บุญวรโชติ สาขาการเงิน ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 13 วัน
00/ 00/ 0000 05/ 02/ 2552 นาย พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 4เดือน 22 วัน
00/ 00/ 0000 12/ 03/ 2552 น.ส. ธาริณี นามพิชญ์ สาขาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 12 วัน
00/ 00/ 0000 12/ 03/ 2552 น.ส. รังรอง ยกส้าน สาขาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 13 วัน
00/ 00/ 0000 18/ 05/ 2552 น.ส. อุทัย กลิ่นเกษร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 3เดือน 4 วัน
00/ 00/ 0000 20/ 08/ 2552 นาย เลอพงศ์ จารุพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 6 วัน
00/ 00/ 0000 20/ 09/ 2553 นาย วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 5 วัน
00/ 00/ 0000 25/ 07/ 2554 น.ส. อำพร เสน่ห์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 29 วัน
22/ 08/ 2554 02/ 12/ 2554 นาง จิตศิริ กชตนะพันธุ์ สาขาวิชาชีววิทยาทางอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 26 วัน
00/ 00/ 0000 01/ 01/ 2555 นาง ศศิธร ตรงจิตภักดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 6 เดือน 27 วัน
14/ 06/ 2555 25/ 08/ 2555 นาย ชิราวุฒิ เพชรเย็น สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 3 วัน
00/ 00/ 0000 04/ 01/ 2556 นาง ทานตะวัน พิรักษ์ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11 เดือน 12 วัน
24/ 06/ 2556 06/ 11/ 2556 น.ส. ปิติพร ฤทธิเรืองเดช พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11 เดือน 19 วัน
19/ 05/ 2557 31/ 03/ 2558 นางสาว พรทิพย์ แซ่เบ๊ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11 เดือน 25 วัน
01/ 10/ 2557 31/ 03/ 2558 นาย ประกิต สุขใย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10 เดือน 28 วัน
20/ 03/ 2558 24/ 06/ 2558 นาง สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
04/ 06/ 2558 18/ 09/ 2558 นาย สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 7 วัน
01/ 10/ 2558 06/ 01/ 2559 นาง เทพกัญญา หาญศีลวัต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว
09/ 03/ 2558 21/ 01/ 2559 นางสาว อัจฉรา เกษสุวรรณ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว
05/ 02/ 2559 31/ 05/ 2559 นางสาว วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกคำสั่งแล้ว
08/ 04/ 2559 23/ 06/ 2559 นาย กฤษกมล ณ จอม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
30/ 12/ 2559 01/ 03/ 2560 นาง ปิติยา กมลพัฒนะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
26/ 01/ 2560 21/ 04/ 2560 นางสาว กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
31/ 05/ 2560 01/ 08/ 2560 นาง กนิฐพร วังใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
01/ 08/ 2560 30/ 10/ 2560 นาย ณัฐดนัย หาญการสุจริต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว
11/ 10/ 2560 16/ 01/ 2561 นาย จุมพล วรสายัณห์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว
10/ 01/ 2561 05/ 04/ 2561 นาง อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ออกคำสั่งแล้ว
05/ 04/ 2561 01/ 06/ 2561 นางสาว วศะพร จันทร์พุฒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
08/ 06/ 2561 17/ 08/ 2561 น.ส. เยาวภา หล่อเจริญผล สาขาวิชาวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
05/ 10/ 2561 29/ 10/ 2561 นางสาว กุลนาถ ทองขาว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
19/ 09/ 2561 06/ 11/ 2561 น.ส. อภิชญา ลีลาวณิชกุล สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว
19/ 10/ 2561 14/ 11/ 2561 น.ส. มัสลิน นาคไพจิตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ ออกคำสั่งแล้ว
14/ 05/ 2562 18/ 06/ 2562 นางสาว สายพิณ ทานัชฌาสัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) ออกคำสั่งแล้ว
09/ 04/ 2562 19/ 06/ 2562 นางสาว ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) ออกคำสั่งแล้ว
12/ 06/ 2562 12/ 07/ 2562 นาย กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (1801) ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 07/ 01/ 2563 นาย ธนัท อ้วนอ่อน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ออกคำสั่งแล้ว
28/ 02/ 2563 13/ 04/ 2563 น.ส. ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ออกคำสั่งแล้ว
16/ 06/ 2563 24/ 06/ 2563 นางสาว สุวิมล เจริญสิทธิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
12/ 06/ 2563 22/ 07/ 2563 นางสาว พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) ออกคำสั่งแล้ว
06/ 08/ 2563 28/ 08/ 2563 นางสาว กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือพาณิชยศาสตร์(6802) สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 24/ 09/ 2563 น.ส. สุมัลลิกา โมรากุล เทคโนโลยีชีวภาพ ออกคำสั่งแล้ว
15/ 09/ 2563 22/ 10/ 2563 นางสาว สุดาทิพย์ แซ่ตั้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
29/ 01/ 2564 09/ 02/ 2564 นางสาว ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์(1810) สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26/ 01/ 2564 09/ 03/ 2564 นาง ผุสดี แซ่ลิ่ม สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 01/ 09/ 2564 นางสาว ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 05 02/ 2552 น.ส. เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 4เดือน 22 วัน
00/ 00/ 0000 24 11/ 2552 นาย ภาณุวัฒน์ สรรพกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 1 วัน
00/ 00/ 0000 09 12/ 2552 น.ส. นันทวัน เทอดไทย สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 13 วัน
00/ 00/ 0000 11 11/ 2553 น.ส. วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0เดือน 15 วัน
05/ 08/ 2556 07 02/ 2557 นาย ธนโชติ บุญวรโชติ การเงิน ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0 เดือน 26 วัน
19/ 03/ 2557 02 12/ 2557 นางสาว พรธิภา องค์คุณารักษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11 เดือน
04/ 12/ 2556 05 12/ 2557 นางสาว ปรารถนา ปรารถนาดี การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 23 วัน
10/ 02/ 2558 18 05/ 2558 นาย วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ วิศวกรรมอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 9 เดือน 14 วัน
11/ 12/ 2557 09 06/ 2558 นางสาว น้ำฝน ลำดับวงศ์ เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 10 เดือน
03/ 04/ 2558 24 06/ 2558 นางสาว รังรอง ยกส้าน เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 11 เดือน 26 วัน
04/ 12/ 2557 27 08/ 2558 นาง ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ เทคโนโลยีการบรรจุ ออกคำสั่งแล้ว 10 เดือน
26/ 02/ 2558 24 11/ 2558 นาง วรรณี จิรภาคย์กุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4 เดือน 3 วัน
27/ 09/ 2558 01 12/ 2558 นางสาว ภคมน จิตประเสริฐ เทคโนโลยีชีวภาพ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3 เดือน 26 วัน
30/ 10/ 2556 02 12/ 2558 นางสาว ธาริณี นามพิชญ์ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5 เดือน 27 ว้ัน
26/ 05/ 2560 21 06/ 2560 นางสาว อำพร เสน่ห์ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว
17/ 01/ 2561 26 02/ 2561 นาย สุดสาย ตรีวานิช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
09/ 08/ 2561 20 09/ 2561 นาย เลอพงศ์ จารุพันธ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (1810) ออกคำสั่งแล้ว
15/ 08/ 2561 25 09/ 2561 นาย สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ สาขาวิศวกรรมอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
24/ 10/ 2561 01 11/ 2561 นางสาว อุทัย กลิ่นเกษร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
16/ 10/ 2561 02 11/ 2561 นางสาว ปิติพร ฤทธิเรืองเดช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (180903) ออกคำสั่งแล้ว
25/ 10/ 2561 14 11/ 2561 นาย ประกิต สุขใย เทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ 1801 ออกคำสั่งแล้ว
14/ 02/ 2562 01 03/ 2562 นาย สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ เทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ 1801 ออกคำสั่งแล้ว
04/ 09/ 2562 02 10/ 2562 นาย ณัฐดนัย หาญการสุจริต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (1810) ออกคำสั่งแล้ว
06/ 02/ 2563 13 03/ 2563 นาง จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ (0166) วิทยาการสิ่งทอ (016601) ออกคำสั่งแล้ว
06/ 02/ 2563 24 04/ 2563 นางสาว วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (180903) ออกคำสั่งแล้ว
09/ 12/ 2563 25 01/ 2564 นาง นพรัตน์ ปราบสงบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) วิทยาการอาหาร (180901) ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
29/ 01/ 2564 17 03/ 2564 นาง สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
00/ 00/ 0000 09 06/ 2564 นาง ปิติยา กมลพัฒนะ วิศวกรรมอาหาร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
09/ 07/ 2564 16 08/ 2564 นาง อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ เทคโนโลยีชีวภาพ (1801) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
26/ 05/ 2558 27/ 05/ 2558 นางสาว งามทิพย์ ภู่วโรดม เทคโนโลยีการบรรจุ เสนอ ส.ก.อ.
09/ 10/ 2558 03/ 11/ 2558 นาย สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล เทคโนโลยีชีวภาพ เสนอ ส.ก.อ.
21/ 03/ 2559 18/ 04/ 2559 นางสาว สงวนศรี เจริญเหรียญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เสนอ ส.ก.อ.
16/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาง รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร เสนอ ส.ก.อ.
29/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 น.ส. วาณี ชนเห็นชอบ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เสนอ ส.ก.อ.
25/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาย ภาณุวัฒน์ สรรพกุล สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ เสนอ ส.ก.อ.
19/ 10/ 2561 02/ 11/ 2561 น.ส. ปริศนา สุวรรณาภรณ์ วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร เสนอ ส.ก.อ.
26/ 10/ 2561 06/ 11/ 2561 น.ส. พรธิภา องค์คุณารักษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ
04/ 07/ 2562 26/ 07/ 2562 นางสาว นันทวัน เทอดไทย วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร เสนอ ส.ก.อ.
16/ 09/ 2562 26/ 09/ 2562 นาย โชคชัย ธีรกุลเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร เสนอ ส.ก.อ.

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
00/ 00/ 0000 19/ 08/ 2557 นาง อรอนงค์ นัยวิกุล วิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว

 

----------------------------------------------------