กลับหน้าแรก

คณะสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
21/ 01/ 2558 00/ 00/ 0000 นางสาว สุจิณณา กรรณสูต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 2เดือน 9 วัน
18/ 07/ 2556 18/ 07/ 2556 นาย วิรงค์ จันทร สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 9 วัน
01/ 02/ 2560 17/ 02/ 2560 นาย ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว
21/ 10/ 2563 04/ 12/ 2563 นาย ธนิศร์ ปัทมพิฑูร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 25/ 02/ 2564 นาง สตรีไทย พุ่มไม้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
01/ 04/ 2564 28/ 04/ 2564 นาย วัชรพงษ์ วาระรัมย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(0183) เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
14/ 06/ 2564 16/ 07/ 2564 นางสาว นพวรรณ เสมวิมล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0183) เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 17/ 09/ 2564 นาง ชาลิสา วีสมหมาย ซิลล์เบิร์ก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
11/ 05/ 2561 31 05/ 2561 นาย รัฐชา ชัยชนะ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว
06/ 09/ 2561 20 09/ 2561 นางสาว ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0183) ออกคำสั่งแล้ว
28/ 11/ 2561 19 12/ 2561 นาย วิรงค์ จันทร เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว
13/ 06/ 2562 28 06/ 2562 นาย ชลอ จารุสุทธิรักษ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 26 11/ 2562 นาย ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 19 08/ 2563 นางสาว รัตนาวรรณ มั่งคั่ง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
04/ 02/ 2564 24/ 02/ 2564 นาย ตุลวิทย์ สถาปนจารุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------