กลับหน้าแรก

คณะสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 นางสาว สุจิณณา กรรณสูต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 2เดือน 9 วัน
18/ 07/ 2556 นาย วิรงค์ จันทร สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 9 วัน
17/ 02/ 2560 นาย ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
31 05/ 2561 นาย รัฐชา ชัยชนะ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
20 09/ 2561 นางสาว ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0183) เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

----------------------------------------------------