กลับหน้าแรก

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
27/ 11/ 2560 25/ 12/ 2560 นางสาว รพีพรรณ ยงยอด สาธารณสุขศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
02/ 02/ 2561 02/ 03/ 2561 นาย อนุศักดิ์ เกิดสิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกคำสั่งแล้ว
23/ 01/ 2561 02/ 03/ 2561 นางสาว ศรีวิภา ช่วงไชยยะ สาขาวิชาปรสิตวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
24/ 04/ 2561 10/ 05/ 2561 นาย อนันต์ อิฟติคาร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
10/ 09/ 2561 11/ 10/ 2561 นางสาว วรินท์มาศ เกษทองมา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
16/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
30/ 10/ 2561 14/ 01/ 2562 นาย วุธิพงศ์ ภักดีกุล สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 31/ 08/ 2563 นาง ชนยิตรี แสงวิจิตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว อนุสาขาวิชา วิทยาศาสตร์อนามัยสิงแวดล้อม
17/ 11/ 2563 21/ 12/ 2563 นางสาว เบญญาภา ศรีปัญญา สาขาวิชากายภาพบำบัด ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 25/ 02/ 2564 น.ส. ปาริชาติ บัวโรย ชีววิทยาโมเลกุล ออกคำสั่งแล้ว
16/ 02/ 2564 25/ 02/ 2564 นาย ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
00/ 00/ 0000 25/ 02/ 2564 นางสาว พีชานิกา ชอบจิตต์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา(2102) ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
18/ 06/ 2564 28/ 06/ 2564 นางสาว รัตนี คำมูลคร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2564 นาย พัสกร องอาจ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2564 นางสาว สาธินี ศิริวัฒน์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2564 นางสาว รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (3501) ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน
00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2564 นาย นิติกร ภู่สุวรรณ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 09 10/ 2563 นาย อนุศักดิ์ เกิดสิน จุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------