กลับหน้าแรก

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
27/ 11/ 2560 25/ 12/ 2560 นางสาว รพีพรรณ ยงยอด สาธารณสุขศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
02/ 02/ 2561 02/ 03/ 2561 นาย อนุศักดิ์ เกิดสิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกคำสั่งแล้ว
23/ 01/ 2561 02/ 03/ 2561 นางสาว ศรีวิภา ช่วงไชยยะ สาขาวิชาปรสิตวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
24/ 04/ 2561 10/ 05/ 2561 นาย อนันต์ อิฟติคาร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
10/ 09/ 2561 11/ 10/ 2561 นางสาว วรินท์มาศ เกษทองมา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
16/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
30/ 10/ 2561 14/ 01/ 2562 นาย วุธิพงศ์ ภักดีกุล สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------