กลับหน้าแรก

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
12/ 01/ 2560 น.ส. วรินท์มาศ เกษทองมา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25/ 12/ 2560 นางสาว รพีพรรณ ยงยอด สาธารณสุขศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
02/ 03/ 2561 นาย อนุศักดิ์ เกิดสิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
02/ 03/ 2561 นางสาว ศรีวิภา ช่วงไชยยะ สาขาวิชาปรสิตวิทยา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

----------------------------------------------------