กลับหน้าแรก

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
25/ 12/ 2560 นางสาว รพีพรรณ ยงยอด สาธารณสุขศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
02/ 03/ 2561 นาย อนุศักดิ์ เกิดสิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกคำสั่งแล้ว
02/ 03/ 2561 นางสาว ศรีวิภา ช่วงไชยยะ สาขาวิชาปรสิตวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
10/ 05/ 2561 นาย อนันต์ อิฟติคาร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
11/ 10/ 2561 นางสาว วรินท์มาศ เกษทองมา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
22/ 10/ 2561 นางสาว ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------