กลับหน้าแรก

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
25/ 12/ 2560 นางสาว รพีพรรณ ยงยอด สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
02/ 03/ 2561 นาย อนุศักดิ์ เกิดสิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
02/ 03/ 2561 นางสาว ศรีวิภา ช่วงไชยยะ สาขาวิชาปรสิตวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
10/ 05/ 2561 นาย อนันต์ อิฟติคาร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

----------------------------------------------------