กลับหน้าแรก

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
06/ 02/ 2552 นาย พิษณุ ตุลยกุล สาขาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11เดือน 18 วัน
12/ 03/ 2552 น.ส. นันทวัน ญาติบรรทุง สาขาเวชศาสตร์คลินิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 12 วัน
24/ 03/ 2552 นาย ภูดิท มณีสาย สาขาวิชาพยาธิวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 29 วัน
24/ 03/ 2552 น.ส. วราภรณ์ อ่วมอ่าม สาขาเวชศาสตร์คลินิคสัตว์เลี้ยง ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 9เดือน 2 วัน
03/ 03/ 2553 นาย พรชัย สัญฐิติเสรี สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 24 วัน
22/ 04/ 2553 นาย ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล สาขาวิชาเภสัชวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 5เดือน 2 วัน
28/ 02/ 2554 นาย สิทธิวีร์ ทองพิมพ์ศิริเดช สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิคสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 26 วัน
13/ 07/ 2554 นาย เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 16 วัน
10/ 05/ 2555 นาง จันจิรา ภวภูตานนท์ สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3 เดือน 16 วัน
03/ 10/ 2555 นาย ปรีดา เลิศวัชระสารกูล สาขาวิชาพยาธิวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 23 วัน
03/ 10/ 2555 นาย อลงกต บุญสูงเนิน สาขาวิชาเวชศาสตร์และการผลิตสัตว์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11 เดือน 19 วัน
17/ 01/ 2556 นาง วันดี เที่ยงธรรม สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9เดือน 11 วัน
20/ 06/ 2556 นาง ศรัญญา พัวพลเทพ สาขาวิชาเภสัชวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 8 วัน
03/ 10/ 2556 นาย เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร เวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์(สัตว์ปีก) ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 7 วัน
26/ 03/ 2557 น.ส. กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ สาขาวิชาพยาธิวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 5เดือน 27 วัน
22/ 05/ 2557 นาย ชัยเทพ พูลเขตต์ สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 14 วัน
22/ 05/ 2557 นางสาว สุกัญญา ทองรัตน์สกุล สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 23 วัน
27/ 05/ 2557 นาย วิน สุรเชษฐพงษ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 4 เดือน 28 วัน
28/ 07/ 2557 นาย กัญจน์ แก้วมงคล สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5 เดือน 0 วัน
22/ 06/ 2558 น.ส. อุสุมา เจิมนาค สาขาวิชาเภสัชวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
29/ 07/ 2558 นางสาว ทัศนีย์ เจริญทรง สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ออกคำสั่งแล้ว
17/ 09/ 2558 นางสาว จำนงจิต ผาสุข สาขาวิชาปรสิตวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
25/ 11/ 2558 นางสาว พรรณวิมล ตันหัน สาขาวิชาพิษวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
08/ 02/ 2559 นางสาว สิริรัตน์ นิยม สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ออกคำสั่งแล้ว
21/ 03/ 2559 นาง พันพิชา สัตถาสาธุชนะ สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
22/ 06/ 2559 น.ส. สุนทรี เพ็ชรดี สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
30/ 01/ 2560 นาง จันทิมา พฤกษากร สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ ออกคำสั่งแล้ว update:14/11/2017
09/ 02/ 2560 นาย มานะกร สุขมาก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
23/ 06/ 2560 นางสาว ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (Pathobiology) ออกคำสั่งแล้ว
07/ 11/ 2560 นาย เสรี กุญแจนาค สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
04/ 12/ 2560 นาย เมธา จันดา อายุรศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
31/ 07/ 2561 นาย นิรุตติ์ สุวรรณา เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
01/ 08/ 2561 น.ส. ปัจฉิมา สิทธิสาร สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
24/ 08/ 2561 นางสาว ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122) ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
20/ 09/ 2561 นาง ประภัสสร บุญสูงเนิน สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
05/ 10/ 2561 นางสาว ชลาลัย เรืองหิรัญ สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
05/ 10/ 2561 นาย อาสูตร สงวนเกียรติ สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
30/ 10/ 2561 นางสาว วราพร พิมพ์ประไพ สัตวแพทย์สาธารณสุข ออกคำสั่งแล้ว
30/ 10/ 2561 นาง อักษร แสงเทียนชัย สาขาวิชาเภสัชวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
30/ 10/ 2561 นาย เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว สาขาวิชาปรสิตวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
30/ 10/ 2561 นาย ชัยกร ฐิติญาณพร สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
27/ 12/ 2561 น.ส. เกษริน ขำยิ่งเกิด สาขาวิชาปรสิตวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
31 10/ 2550 นาย เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ สาขาวิชาพยาธิวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 24 วัน
06 03/ 2552 นาย นริศ เต็งชัยศรี สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 9เดือน 20 วัน
19 07/ 2555 นาง ปารียา อุดมกุศลศรี สาขาวิชาเภสัชวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4 เดือน
03 10/ 2556 นาย พิษณุ ตุลยกุล สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 22 วัน
24 12/ 2556 นาย อดิศร ยะวงศา สาขาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 30 วัน
29 01/ 2557 นาย พิพัฒน์ อรุณวิภาส อายุรศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 25 วัน
19 08/ 2557 นาย นิกร ทองทิพย์ เวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 8 วัน
24 09/ 2557 นาย จตุพร หนูสุด เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3 เดือน 4 วัน
27 10/ 2557 นาย ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล เภสัชวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9 เดือน 13 วัน
10 08/ 2560 นางสาว อารีย์ ทยานานุภัทร์ ศัลยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
28 05/ 2561 นาง ศรัญญา พัวพลเทพ เภสัชวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
01 08/ 2561 นาย วิน สุรเชษฐพงษ์ จุลชีววิทยา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 08/ 2561 นางสาว วราภรณ์ อ่วมอ่าม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
30 10/ 2561 นาย เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ สัตวแพทย์สาธารณสุข (4125) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
30 10/ 2561 นางสาว สุวิชา เกษมสุวรรณ สัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์ (4125) สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
30 10/ 2561 นาย วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
30 10/ 2561 นาย ชัยเทพ พูลเขตต์ สัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์ (4125) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
21 03/ 2562 นาง พันพิชา สัตถาสาธุชนะ เวชศาสตร์คลิกนิกทางสัตวแพทย์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
24 04/ 2562 นางสาว สุนทรี เพ็ชรดี เวชศาสตร์คลิกนิกทางสัตวแพทย์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
06/ 12/ 2550 นาย อภินันท์ สุประเสริฐ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 17 วัน
15/ 07/ 2552 นาง เฉลียว ศาลากิจ สาขาวิชาพยาธิวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 12 วัน
26/ 02/ 2556 นาย ทวีศักดิ์ ส่งเสริม สาขาวิชาพยาธิวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 12 วัน
16/ 09/ 2557 นาง พรทิพภา เล็กเจริญสุข จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6 เดือน 25 วัน
27/ 07/ 2558 นาย สถาพร จิตตปาลพงศ์ ปรสิตวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
17/ 08/ 2561 นาย นริศ เต็งชัยศรี สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวเเพทย์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ
31/ 10/ 2561 นาย นิกร ทองทิพย์ สาขาวิทยาการสืบพันธ์ุสัตว์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย
19/ 04/ 2562 นาย อำนาจ พัวพลเทพ สาขาวิชาเภสัชวิทยา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
17/ 09/ 2561 นาง พรทิพภา เล็กเจริญสุข จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

----------------------------------------------------