กลับหน้าแรก

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 06/ 02/ 2552 นาย พิษณุ ตุลยกุล สาขาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11เดือน 18 วัน
00/ 00/ 0000 12/ 03/ 2552 น.ส. นันทวัน ญาติบรรทุง สาขาเวชศาสตร์คลินิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 12 วัน
00/ 00/ 0000 24/ 03/ 2552 นาย ภูดิท มณีสาย สาขาวิชาพยาธิวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 29 วัน
00/ 00/ 0000 24/ 03/ 2552 น.ส. วราภรณ์ อ่วมอ่าม สาขาเวชศาสตร์คลินิคสัตว์เลี้ยง ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 9เดือน 2 วัน
00/ 00/ 0000 03/ 03/ 2553 นาย พรชัย สัญฐิติเสรี สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 24 วัน
00/ 00/ 0000 22/ 04/ 2553 นาย ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล สาขาวิชาเภสัชวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 5เดือน 2 วัน
00/ 00/ 0000 28/ 02/ 2554 นาย สิทธิวีร์ ทองพิมพ์ศิริเดช สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิคสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 26 วัน
00/ 00/ 0000 13/ 07/ 2554 นาย เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 16 วัน
00/ 00/ 0000 10/ 05/ 2555 นาง จันจิรา ภวภูตานนท์ สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3 เดือน 16 วัน
09/ 08/ 2555 03/ 10/ 2555 นาย ปรีดา เลิศวัชระสารกูล สาขาวิชาพยาธิวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 23 วัน
11/ 06/ 2555 03/ 10/ 2555 นาย อลงกต บุญสูงเนิน สาขาวิชาเวชศาสตร์และการผลิตสัตว์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11 เดือน 19 วัน
22/ 11/ 2555 17/ 01/ 2556 นาง วันดี เที่ยงธรรม สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9เดือน 11 วัน
16/ 05/ 2556 20/ 06/ 2556 นาง ศรัญญา พัวพลเทพ สาขาวิชาเภสัชวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 8 วัน
21/ 08/ 2556 03/ 10/ 2556 นาย เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร เวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์(สัตว์ปีก) ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 7 วัน
13/ 11/ 2556 26/ 03/ 2557 น.ส. กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ สาขาวิชาพยาธิวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 5เดือน 27 วัน
11/ 04/ 2557 22/ 05/ 2557 นาย ชัยเทพ พูลเขตต์ สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 14 วัน
02/ 04/ 2557 22/ 05/ 2557 นางสาว สุกัญญา ทองรัตน์สกุล สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 23 วัน
27/ 03/ 2557 27/ 05/ 2557 นาย วิน สุรเชษฐพงษ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 4 เดือน 28 วัน
06/ 06/ 2557 28/ 07/ 2557 นาย กัญจน์ แก้วมงคล สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5 เดือน 0 วัน
08/ 04/ 2558 22/ 06/ 2558 น.ส. อุสุมา เจิมนาค สาขาวิชาเภสัชวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
26/ 06/ 2558 29/ 07/ 2558 นางสาว ทัศนีย์ เจริญทรง สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ออกคำสั่งแล้ว
28/ 08/ 2558 17/ 09/ 2558 นางสาว จำนงจิต ผาสุข สาขาวิชาปรสิตวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
20/ 10/ 2558 25/ 11/ 2558 นางสาว พรรณวิมล ตันหัน สาขาวิชาพิษวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
21/ 12/ 2558 08/ 02/ 2559 นางสาว สิริรัตน์ นิยม สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ออกคำสั่งแล้ว
18/ 02/ 2559 21/ 03/ 2559 นาง พันพิชา สัตถาสาธุชนะ สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
29/ 03/ 2559 22/ 06/ 2559 น.ส. สุนทรี เพ็ชรดี สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
12/ 10/ 2559 30/ 01/ 2560 นาง จันทิมา พฤกษากร สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ ออกคำสั่งแล้ว update:14/11/2017
30/ 12/ 2559 09/ 02/ 2560 นาย มานะกร สุขมาก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
18/ 04/ 2560 23/ 06/ 2560 นางสาว ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (Pathobiology) ออกคำสั่งแล้ว
08/ 06/ 2560 07/ 11/ 2560 นาย เสรี กุญแจนาค สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
21/ 09/ 2560 04/ 12/ 2560 นาย เมธา จันดา อายุรศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
11/ 07/ 2561 31/ 07/ 2561 นาย นิรุตติ์ สุวรรณา เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ออกคำสั่งแล้ว
07/ 05/ 2561 01/ 08/ 2561 น.ส. ปัจฉิมา สิทธิสาร สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ออกคำสั่งแล้ว
07/ 02/ 2561 24/ 08/ 2561 นางสาว ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122) ออกคำสั่งแล้ว
26/ 06/ 2561 20/ 09/ 2561 นาง ประภัสสร บุญสูงเนิน สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
09/ 05/ 2561 05/ 10/ 2561 นางสาว ชลาลัย เรืองหิรัญ สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ออกคำสั่งแล้ว
15/ 05/ 2561 05/ 10/ 2561 นาย อาสูตร สงวนเกียรติ สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ออกคำสั่งแล้ว
25/ 09/ 2561 30/ 10/ 2561 นางสาว วราพร พิมพ์ประไพ สัตวแพทย์สาธารณสุข ออกคำสั่งแล้ว
10/ 10/ 2561 30/ 10/ 2561 นาง อักษร แสงเทียนชัย สาขาวิชาเภสัชวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
10/ 10/ 2561 30/ 10/ 2561 นาย เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว สาขาวิชาปรสิตวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
07/ 08/ 2561 30/ 10/ 2561 นาย ชัยกร ฐิติญาณพร สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ออกคำสั่งแล้ว
12/ 11/ 2561 27/ 12/ 2561 น.ส. เกษริน ขำยิ่งเกิด สาขาวิชาปรสิตวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
10/ 05/ 2562 25/ 06/ 2562 นาย อรรถวิทย์ โกวิทวที สาขาวิชาสัตวบาล (4127) ออกคำสั่งแล้ว
06/ 11/ 2562 17/ 12/ 2562 นางสาว สถิตภัค อัศวราชันย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตว์แพทย์ ออกคำสั่งแล้ว
02/ 03/ 2563 20/ 04/ 2563 นาย เจดีย์ เต็มวิจิตร สาขาศัลยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
04/ 06/ 2563 13/ 07/ 2563 นางสาว นิอร รัตนภพ สาขาวิชาอายุศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 16/ 09/ 2563 น.ส. ชมพูเนกข์ ยุรญาติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
11/ 09/ 2563 15/ 10/ 2563 นาย ณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122) ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
00/ 00/ 0000 21/ 10/ 2563 น.ส. สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 23/ 11/ 2563 น.ส. ศุภร ทองยวน สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 02/ 05/ 2564 นางสาว ทักษอร ดวงอุไร สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
00/ 00/ 0000 19/ 05/ 2564 น.ส. ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ ออกคำสั่งแล้ว
16/ 04/ 2564 27/ 05/ 2564 นางสาว ศิริพร คงสร้อย สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข 4125 ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
02/ 08/ 2564 13/ 09/ 2564 นาง นวลอนงค์ สินวัต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122) ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข
02/ 08/ 2564 13/ 09/ 2564 นางสาว ปริญทิพย์ วงศ์ไทย สาขาวิชาอายุรสาสตร์ทางสัตวแพทย์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 31 10/ 2550 นาย เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ สาขาวิชาพยาธิวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 24 วัน
00/ 00/ 0000 06 03/ 2552 นาย นริศ เต็งชัยศรี สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 9เดือน 20 วัน
30/ 05/ 2555 19 07/ 2555 นาง ปารียา อุดมกุศลศรี สาขาวิชาเภสัชวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4 เดือน
02/ 08/ 2556 03 10/ 2556 นาย พิษณุ ตุลยกุล สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 22 วัน
06/ 11/ 2556 24 12/ 2556 นาย อดิศร ยะวงศา สาขาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 30 วัน
28/ 11/ 2556 29 01/ 2557 นาย พิพัฒน์ อรุณวิภาส อายุรศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 25 วัน
30/ 06/ 2557 19 08/ 2557 นาย นิกร ทองทิพย์ เวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 8 วัน
22/ 08/ 2557 24 09/ 2557 นาย จตุพร หนูสุด เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3 เดือน 4 วัน
16/ 09/ 2557 27 10/ 2557 นาย ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล เภสัชวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9 เดือน 13 วัน
08/ 05/ 2560 10 08/ 2560 นางสาว อารีย์ ทยานานุภัทร์ ศัลยศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
23/ 04/ 2561 28 05/ 2561 นาง ศรัญญา พัวพลเทพ เภสัชวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
25/ 05/ 2561 01 08/ 2561 นาย วิน สุรเชษฐพงษ์ จุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
14/ 03/ 2561 24 08/ 2561 นางสาว วราภรณ์ อ่วมอ่าม ออกคำสั่งแล้ว
25/ 09/ 2561 30 10/ 2561 นางสาว สุวิชา เกษมสุวรรณ สัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์ (4125) ออกคำสั่งแล้ว
11/ 10/ 2561 30 10/ 2561 นาย วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122) ออกคำสั่งแล้ว
03/ 10/ 2561 30 10/ 2561 นาย ชัยเทพ พูลเขตต์ สัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์ (4125) ออกคำสั่งแล้ว
21/ 02/ 2562 21 03/ 2562 นาง พันพิชา สัตถาสาธุชนะ เวชศาสตร์คลิกนิกทางสัตวแพทย์ ออกคำสั่งแล้ว
06/ 03/ 2562 24 04/ 2562 นางสาว สุนทรี เพ็ชรดี เวชศาสตร์คลิกนิกทางสัตวแพทย์ ออกคำสั่งแล้ว
15/ 07/ 2563 15 07/ 2563 นางสาว พรรณวิมล ตันหัน เภสัชวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
13/ 08/ 2563 14 09/ 2563 นางสาว อุสุมา เจิมนาค เภสัชวิทยา (4105) ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 16 10/ 2563 นาย บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์ ปรสิตวิทยา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00/ 00/ 0000 24 02/ 2564 นาย เมธา จันดา อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
00/ 00/ 0000 21 06/ 2564 นาย กัญจน์ แก้วมงคล อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
23/ 07/ 2564 18 08/ 2564 นางสาว ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล พยาธิชีววิทยา (4106) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
00/ 00/ 0000 18 08/ 2564 นาย อรรถวิทย์ โกวิทวที สัตวบาล ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข
00/ 00/ 0000 20 09/ 2564 นาย สมชัย สัจจาพิทักษ์ วิทยาการสืบพันธ์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
00/ 00/ 0000 06/ 12/ 2550 นาย อภินันท์ สุประเสริฐ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 17 วัน
00/ 00/ 0000 15/ 07/ 2552 นาง เฉลียว ศาลากิจ สาขาวิชาพยาธิวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 12 วัน
12/ 12/ 2555 26/ 02/ 2556 นาย ทวีศักดิ์ ส่งเสริม สาขาวิชาพยาธิวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 12 วัน
07/ 03/ 2556 16/ 09/ 2557 นาง พรทิพภา เล็กเจริญสุข จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6 เดือน 25 วัน
01/ 07/ 2558 27/ 07/ 2558 นาย สถาพร จิตตปาลพงศ์ ปรสิตวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
12/ 07/ 2561 17/ 08/ 2561 นาย นริศ เต็งชัยศรี สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวเเพทย์ เสนอ ส.ก.อ.
20/ 05/ 2563 16/ 07/ 2563 นาย พิษณุ ตุลยกุล สาขาวิชาสัตวเเพทย์สาธารณสุข สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
08/ 10/ 2563 18/ 11/ 2563 นาย วิน สุรเชษฐพงษ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
27/ 01/ 2564 22/ 02/ 2564 นาย อำนาจ พัวพลเทพ สาขาวิชาเภสัชวิทยา เสนอ ส.ก.อ.
28/ 04/ 2564 16/ 06/ 2564 นาย นิกร ทองทิพย์ วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
10/ 09/ 2561 17/ 09/ 2561 นาง พรทิพภา เล็กเจริญสุข จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ออกคำสั่งแล้ว
13/ 05/ 2562 02/ 07/ 2562 นาย สถาพร จิตตปาลพงศ์ ปรสิตวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
01/ 08/ 2562 13/ 09/ 2562 นาง เฉลียว ศาลากิจ พยาธิวิทยา เสนอ ส.ก.อ.

 

----------------------------------------------------