กลับหน้าแรก

คณะสังคมศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 27/ 01/ 2553 น.ส. พันธ์ทิพย์ จงโกรย สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 1 วัน
00/ 00/ 0000 31/ 03/ 2553 นาง ดุษฎี เจริญสุข สาขาวิชาสังคมวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 24 วัน
00/ 00/ 0000 22/ 06/ 2554 น.ส. อรนันท์ กลันทปุระ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7 เดือน 6 วัน
00/ 00/ 0000 04/ 10/ 2554 น.ส. ศยามล เอกะกุลานันท์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 10 วัน
00/ 00/ 0000 03/ 09/ 2555 น.ส. สุจิตรา เจริญหิรัญยศ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 24 วัน
00/ 00/ 0000 13/ 12/ 2555 น.ส. ณัฐวีณ์ บุนนาค สาขารัฐศาสตร์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9เดือน 10 วัน
16/ 01/ 2556 06/ 03/ 2556 นางสาว บุณฑริกา นาคนิศร สาขาวิชาจิตวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 17 วัน
17/ 05/ 2556 28/ 06/ 2556 นางสาว ไพลิน กิตติเสรีชัย สาชาวิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8เดือน 24 วัน
16/ 07/ 2556 26/ 08/ 2556 นาง อรนัดดา ชิณศรี สาขาวิชาสังคมวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11เดือน 13 วัน
04/ 10/ 2556 30/ 10/ 2556 นางสาว ธนารดี คำยา สาขาวิชาสังคมวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 24 วัน
01/ 07/ 2556 05/ 11/ 2556 นาย ศาสตรินทร์ ตันสุน สาขาวิชารัฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0 เดือน 26 วัน
26/ 09/ 2556 08/ 11/ 2556 นาง สุพรรณิกา โกยสิน สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 16 วัน
06/ 05/ 2557 01/ 07/ 2557 น.ส. กังสดาล เชาว์วัมนกุล สาขาสังคมวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 3 วัน
22/ 04/ 2558 04/ 06/ 2558 นาย เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
23/ 07/ 2558 28/ 08/ 2558 นาย ปุรินทร์ นาคสิงห์ สาขาวิชาสังคมวิทยา ออกคำสั่งแล้ว update:14/02/2018
22/ 09/ 2558 27/ 10/ 2558 นาย วิเชียร ปรีชาธรรมวงค์ สาขาวิชารัฐศาสตตร์ ออกคำสั่งแล้ว
23/ 09/ 2558 28/ 10/ 2558 นาย ยงยุทธ ชื่นชีพ สาขาวิชานิติศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว update:14/02/2018 แต่งตั้งวันที่2พ.ค.59เพราะเป็นวันที่วารสารได้รับก
31/ 08/ 2558 02/ 11/ 2558 น.ส. กิ่งกนก ชวลิตธำรง สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ออกคำสั่งแล้ว
22/ 10/ 2558 26/ 11/ 2558 นาย ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ออกคำสั่งแล้ว update:14/02/2018
04/ 11/ 2558 26/ 11/ 2558 พ.ต.หญิง พนมพร พุ่มจันทร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
15/ 10/ 2558 26/ 11/ 2558 นาง กนิษฐา ชิตช่าง สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
13/ 11/ 2558 05/ 01/ 2559 น.ส. รุ่งนภา อดิศรมงคล สาขาวิชานิติศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
04/ 02/ 2559 31/ 03/ 2559 นางสาว เฉลิมขวัญ สิงห์วี สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ออกคำสั่งแล้ว update:14/02/2018
04/ 03/ 2559 22/ 04/ 2559 นาย ศรัญญู เทพสงเคราะห์ สาขาประวัติศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
24/ 05/ 2559 16/ 06/ 2559 นางสาว ปาณิภา สุขสม สาขาวิชาสังคมวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
28/ 07/ 2559 30/ 08/ 2559 น.ส. ภิรดา ชัยรัตน์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
18/ 11/ 2559 16/ 12/ 2559 นาง ภัทรพรรณ ทำดี สาขาวิชาสังคมวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
09/ 12/ 2559 26/ 01/ 2560 นาง รัก ชุณหกาญจน์ สาขาวิชาจิตวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
02/ 02/ 2560 27/ 03/ 2560 นาย อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ สาขาวิชามานุษยวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
24/ 04/ 2560 23/ 06/ 2560 นาย พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
12/ 01/ 2561 28/ 02/ 2561 นาง ธีราพร ทองปัญญา สังคมวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
04/ 04/ 2561 06/ 06/ 2561 นาย สิทธารถ ศรีโคตร สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
09/ 04/ 2561 13/ 06/ 2561 นางสาว ชลิตา บัณฑุวงศ์ สาขาวิชามานุษยวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
18/ 04/ 2561 13/ 06/ 2561 นาง ลลิตา หาญวงษ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
03/ 08/ 2561 30/ 08/ 2561 นาย อาวุธ ธีระเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
20/ 09/ 2561 11/ 10/ 2561 นาย กรกิต ชุ่มกรานต์ สาขาวิชาไทยศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
21/ 09/ 2561 12/ 10/ 2561 นาง เปรมฤดี เพ็ชรกูล สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรม ออกคำสั่งแล้ว
21/ 08/ 2561 19/ 10/ 2561 น.ส. สรียา กาฬสินธุ์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (6708) ออกคำสั่งแล้ว
11/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง พลอยวไล ทองรักษ์ สาขาวิชาจิตวิทยา (6104) ออกคำสั่งแล้ว
10/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นางสาว สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา สาขาวิชากฎหมายอาญา (6709) ออกคำสั่งแล้ว
05/ 03/ 2564 25/ 05/ 2564 นาง ชมชิด พรหมสิน สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
01/ 04/ 2564 25/ 05/ 2564 นาย สอนกิจจา บุญโปร่ง สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (6111) ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 25 03/ 2551 นาง อรสา สุกสว่าง สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 3 วัน
00/ 00/ 0000 04 07/ 2551 นาง จุฑาทิพ คล้ายทับทิม สาขาวิชารัฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 16 วัน
29/ 10/ 2556 28 11/ 2556 นางสาว รัตติกรณ์ จงวิศาล จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 29 วัน
13/ 12/ 2556 29 01/ 2557 น.ส. พันธ์ทิพย์ จงโกรย ภูมิศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7 เดือน 18 วัน
20/ 03/ 2561 30 05/ 2561 นาง ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า ประวัติศาสตร์ (7501) ออกคำสั่งแล้ว
21/ 09/ 2561 12 10/ 2561 นางสาว โสวัตรี ณ ถลาง มานุษยวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
24/ 09/ 2651 12 10/ 2561 นางสาว กังสดาล เชาว์วัฒนกุล สังคมวิทยา (6110) ออกคำสั่งแล้ว
24/ 09/ 2561 12 10/ 2561 นางสาว ธนารดี คำยา สังคมวิทยา (6110) ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 08 10/ 2563 นาย ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน จิตวิทยา (6104) ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 20 08/ 2564 นางสาว รุ่งนภา อดิศรมงคล นิติศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
24/ 04/ 2560 19/ 06/ 2560 นาย สมเกียรติ วันทะนะ รัฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
00/ 00/ 0000 27/ 07/ 2552 นาง นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล สาขาวิชารัฐประสานศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 3 ปี 3เดือน 2 วัน

 

----------------------------------------------------