กลับหน้าแรก

คณะสังคมศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
27/ 01/ 2553 น.ส. พันธ์ทิพย์ จงโกรย สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 1 วัน
31/ 03/ 2553 นาง ดุษฎี เจริญสุข สาขาวิชาสังคมวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 24 วัน
22/ 06/ 2554 น.ส. อรนันท์ กลันทปุระ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7 เดือน 6 วัน
04/ 10/ 2554 น.ส. ศยามล เอกะกุลานันท์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 10 วัน
03/ 09/ 2555 น.ส. สุจิตรา เจริญหิรัญยศ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 24 วัน
13/ 12/ 2555 น.ส. ณัฐวีณ์ บุนนาค สาขารัฐศาสตร์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9เดือน 10 วัน
06/ 03/ 2556 นางสาว บุณฑริกา นาคนิศร สาขาวิชาจิตวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 17 วัน
28/ 06/ 2556 นางสาว ไพลิน กิตติเสรีชัย สาชาวิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8เดือน 24 วัน
26/ 08/ 2556 นาง อรนัดดา ชิณศรี สาขาวิชาสังคมวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11เดือน 13 วัน
30/ 10/ 2556 นางสาว ธนารดี คำยา สาขาวิชาสังคมวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 24 วัน
05/ 11/ 2556 นาย ศาสตรินทร์ ตันสุน สาขาวิชารัฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0 เดือน 26 วัน
08/ 11/ 2556 นาง สุพรรณิกา โกยสิน สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 16 วัน
01/ 07/ 2557 น.ส. กังสดาล เชาว์วัมนกุล สาขาสังคมวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 3 วัน
04/ 06/ 2558 นาย เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
28/ 08/ 2558 นาย ปุรินทร์ นาคสิงห์ สาขาวิชาสังคมวิทยา เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
27/ 10/ 2558 นาย วิเชียร ปรีชาธรรมวงค์ สาขาวิชารัฐศาสตตร์ ออกคำสั่งแล้ว
28/ 10/ 2558 นาย ยงยุทธ ชื่นชีพ สาขาวิชานิติศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ update:07/11/2560 แต่งตั้งวันที่2พ.ค.59เพราะเป็นวันที่วารสารได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
02/ 11/ 2558 น.ส. กิ่งกนก ชวลิตธำรง สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ออกคำสั่งแล้ว
26/ 11/ 2558 นาย ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
26/ 11/ 2558 พ.ต.หญิง พนมพร พุ่มจันทร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
26/ 11/ 2558 นาง กนิษฐา ชิตช่าง สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
05/ 01/ 2559 น.ส. รุ่งนภา อดิศรมงคล สาขาวิชานิติศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ update 25/10/2560
31/ 03/ 2559 นางสาว เฉลิมขวัญ สิงห์วี สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
22/ 04/ 2559 นาย ศรัญญู เทพสงเคราะห์ สาขาประวัติศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
16/ 06/ 2559 นางสาว ปาณิภา สุขสม สาขาวิชาสังคมวิทยา เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
30/ 08/ 2559 น.ส. ภิรดา ชัยรัตน์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
16/ 12/ 2559 นาง ภัทรพรรณ ทำดี สาขาวิชาสังคมวิทยา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26/ 01/ 2560 นาง รัก ชุณหกาญจน์ สาขาวิชาจิตวิทยา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27/ 03/ 2560 นาย อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ สาขาวิชามานุษยวิทยา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
23/ 06/ 2560 นาย พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
11/ 10/ 2560 นางสาว เกวลิน ศีลพิพัฒน์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
25 03/ 2551 นาง อรสา สุกสว่าง สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 3 วัน
04 07/ 2551 นาง จุฑาทิพ คล้ายทับทิม สาขาวิชารัฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 16 วัน
28 11/ 2556 นางสาว รัตติกรณ์ จงวิศาล จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 29 วัน
29 01/ 2557 น.ส. พันธ์ทิพย์ จงโกรย ภูมิศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7 เดือน 18 วัน

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
18/ 03/ 2556 นาย วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย 1 ปี 8เดือน 6 วัน
19/ 06/ 2560 นาย สมเกียรติ วันทะนะ รัฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

----------------------------------------------------