กลับหน้าแรก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 16/ 06/ 2551 นาง ชนิกานต์ ยิ้มประยูร สาขาเทคโนโลยีทางอาคาร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 7 วัน
00/ 00/ 0000 30/ 06/ 2553 นาย ศรันย์ สมันตรัฐ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 7เดือน 27 วัน
00/ 00/ 0000 09/ 11/ 2553 นาง ปาณิทัต รัตนวิจิตร สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 14 วัน
27/ 02/ 2555 25/ 07/ 2555 นาย ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8เดือน 16 วัน
01/ 09/ 2554 25/ 07/ 2555 น.ส. อรเอม ตั้งกิจงามวงศ์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตย์กรรม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 27 วัน
03/ 09/ 2555 28/ 08/ 2555 น.ส. ภัทรนันท์ ทักขนนท์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 3เดือน 17 วัน
00/ 00/ 0000 09/ 01/ 2556 นาง คัทลียา จิรประเสริฐกุล สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 15 วัน
23/ 03/ 2555 17/ 01/ 2556 นาง สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ สาขาการวางผังเมือง ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 2เดือน 24 วัน
14/ 12/ 2555 11/ 06/ 2556 นาย ธนภณ พันธเสน สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 17 วัน
02/ 10/ 2557 28/ 08/ 2558 น.ส. ชวาพร ศักดิ์ศรี สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
18/ 05/ 2558 24/ 09/ 2558 นางสาว นวลวรรณ ทวยเจริญ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(เทคโนโลยีทางอาคาร) ออกคำสั่งแล้ว
16/ 02/ 2558 24/ 09/ 2558 นาย นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
27/ 08/ 2558 16/ 08/ 2559 นาย ศิรเดช สุริต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
23/ 09/ 2558 30/ 09/ 2559 นาย ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
24/ 02/ 2560 09/ 05/ 2560 นาย พิทาน ทองศาโรจน์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ออกคำสั่งแล้ว
27/ 06/ 2560 29/ 09/ 2560 น.ส. สายทิวา รามสูต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ออกคำสั่งแล้ว
25/ 09/ 2560 25/ 12/ 2560 นาย อาทิตย์ ลิมปิยากร สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (ผังเมือง) ออกคำสั่งแล้ว
20/ 06/ 2561 02/ 08/ 2561 นาง ประภัสรา นาคะ พันธุ์อำไพ ภูมิสถาปัตยกรรม ออกคำสั่งแล้ว
12/ 10/ 2561 05/ 11/ 2561 นาย อรช กระแสอินทร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกคำสั่งแล้ว
12/ 10/ 2561 07/ 11/ 2561 นางสาว สุปรียา หวังพัชรพล สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 30/ 08/ 2564 นาย ปฏิพล ยอดสุรางค์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
01/ 04/ 2557 20 04/ 2558 นาย สิงห์ อินทรชูโต สถาปัตยกรรม(เทคโนโลยีอาคาร) ออกคำสั่งแล้ว 10 เดือน 9 วัน
27/ 06/ 2560 27 09/ 2560 นาง ชนิกานต์ ยิ้มประยูร สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์และเทคโนโลยี (1802) เทคโนโลยีอาคาร (180202) ออกคำสั่งแล้ว
15/ 03/ 2561 18 06/ 2561 นาง ศนิ ลิ้มทองสกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ (1501) ภูมิสถาปัตยกรรม (150104) ออกคำสั่งแล้ว
04/ 07/ 2561 01 10/ 2561 นางสาว โสภา วิศิษฎ์ศักดิ์ สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์และเทคโนโลยี (1802) เทคโนโลยีทางอาคาร (180202) ออกคำสั่งแล้ว
12/ 10/ 2561 29 03/ 2562 นาย กิจโชติ นันทนสิริวิกรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ (1501) สถาปัตยกรรม (150101) ออกคำสั่งแล้ว
09/ 01/ 2562 29 03/ 2562 นางสาว ภัทรนันท์ ทักขนนท์ สถาปัตยกรรม ออกคำสั่งแล้ว
11/ 06/ 2563 01 07/ 2563 นางสาว นวลวรรณ ทวยเจริญ สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์และเทคโนโลยี (1802) เทคโนโลยีอาคาร (180202) ออกคำสั่งแล้ว
18/ 12/ 2563 21 01/ 2564 ม.ล. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (1501) ภูมิสถาปัตยกรรม (150104) สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 21 01/ 2564 นาย สิกิต ดวิอนอนโด อริฟดิโดโด ภูมิสถาปัตยกรรม ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
07/ 06/ 2564 01 07/ 2564 นาง สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ การผังเมือง (1503) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
00/ 00/ 0000 08 09/ 2564 นางสาว วันดี พินิจวรสิน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
12/ 10/ 2561 29/ 10/ 2561 นาย สิงห์ อินทรชูโต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร เสนอ ส.ก.อ.
28/ 09/ 2561 22/ 11/ 2561 นาย เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------