กลับหน้าแรก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
16/ 06/ 2551 นาง ชนิกานต์ ยิ้มประยูร สาขาเทคโนโลยีทางอาคาร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 7 วัน
30/ 06/ 2553 นาย ศรันย์ สมันตรัฐ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 7เดือน 27 วัน
09/ 11/ 2553 นาง ปาณิทัต รัตนวิจิตร สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 14 วัน
25/ 07/ 2555 นาย ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8เดือน 16 วัน
25/ 07/ 2555 น.ส. อรเอม ตั้งกิจงามวงศ์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตย์กรรม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 27 วัน
28/ 08/ 2555 น.ส. ภัทรนันท์ ทักขนนท์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 3เดือน 17 วัน
09/ 01/ 2556 นาง คัทลียา จิรประเสริฐกุล สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 15 วัน
17/ 01/ 2556 นาง สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ สาขาการวางผังเมือง ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 2เดือน 24 วัน
11/ 06/ 2556 นาย ธนภณ พันธเสน สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 17 วัน
28/ 08/ 2558 น.ส. ชวาพร ศักดิ์ศรี สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
24/ 09/ 2558 นางสาว นวลวรรณ ทวยเจริญ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(เทคโนโลยีทางอาคาร) ออกคำสั่งแล้ว
24/ 09/ 2558 นาย นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
16/ 08/ 2559 นาย ศิรเดช สุริต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
30/ 09/ 2559 นาย ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
09/ 05/ 2560 นาย พิทาน ทองศาโรจน์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
29/ 09/ 2560 น.ส. สายทิวา รามสูต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
25/ 12/ 2560 นาย อาทิตย์ ลิมปิยากร สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (ผังเมือง) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
02/ 08/ 2561 นาง ประภัสรา นาคะ พันธุ์อำไพ ภูมิสถาปัตยกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
09 01/ 2556 นาง ศนิ ลิ้มทองสกุล สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 15 วัน
20 04/ 2558 นาย สิงห์ อินทรชูโต สถาปัตยกรรม(เทคโนโลยีอาคาร) ออกคำสั่งแล้ว 10 เดือน 9 วัน
27 09/ 2560 นาง ชนิกานต์ ยิ้มประยูร สถาปัตยกรรมศาสตร์(เทคโนโลยีทางอาคาร) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
18 06/ 2561 นาง ศนิ ลิ้มทองสกุล ภูมิสถาปัตยกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

----------------------------------------------------