กลับหน้าแรก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
16/ 06/ 2551 นาง ชนิกานต์ ยิ้มประยูร สาขาเทคโนโลยีทางอาคาร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 7 วัน
30/ 06/ 2553 นาย ศรันย์ สมันตรัฐ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 7เดือน 27 วัน
09/ 11/ 2553 นาง ปาณิทัต รัตนวิจิตร สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 14 วัน
25/ 07/ 2555 นาย ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8เดือน 16 วัน
25/ 07/ 2555 น.ส. อรเอม ตั้งกิจงามวงศ์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตย์กรรม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 27 วัน
28/ 08/ 2555 น.ส. ภัทรนันท์ ทักขนนท์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 3เดือน 17 วัน
09/ 01/ 2556 นาง คัทลียา จิรประเสริฐกุล สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 15 วัน
17/ 01/ 2556 นาง สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ สาขาการวางผังเมือง ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 2เดือน 24 วัน
11/ 06/ 2556 นาย ธนภณ พันธเสน สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 17 วัน
28/ 08/ 2558 น.ส. ชวาพร ศักดิ์ศรี สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
24/ 09/ 2558 นางสาว นวลวรรณ ทวยเจริญ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(เทคโนโลยีทางอาคาร) ออกคำสั่งแล้ว
24/ 09/ 2558 นาย นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
16/ 08/ 2559 นาย ศิรเดช สุริต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
30/ 09/ 2559 นาย ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
09/ 05/ 2560 นาย พิทาน ทองศาโรจน์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
29/ 09/ 2560 น.ส. สายทิวา รามสูต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ออกคำสั่งแล้ว
25/ 12/ 2560 นาย อาทิตย์ ลิมปิยากร สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (ผังเมือง) ออกคำสั่งแล้ว
02/ 08/ 2561 นาง ประภัสรา นาคะ พันธุ์อำไพ ภูมิสถาปัตยกรรม ออกคำสั่งแล้ว
05/ 11/ 2561 นาย อรช กระแสอินทร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
07/ 11/ 2561 นางสาว สุปรียา หวังพัชรพล สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
20 04/ 2558 นาย สิงห์ อินทรชูโต สถาปัตยกรรม(เทคโนโลยีอาคาร) ออกคำสั่งแล้ว 10 เดือน 9 วัน
27 09/ 2560 นาง ชนิกานต์ ยิ้มประยูร สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์และเทคโนโลยี (1802) เทคโนโลยีอาคาร (180202) ออกคำสั่งแล้ว
18 06/ 2561 นาง ศนิ ลิ้มทองสกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ (1501) อนุสาขาวิชา ภูมิสถาปัตยกรรม (150104) ออกคำสั่งแล้ว
01 10/ 2561 นางสาว โสภา วิศิษฎ์ศักดิ์ สถาปัตยกรรม (เทคโนโลยีทางอาคาร) (180202) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
23 11/ 2561 นาย ศรันย์ สมันตรัฐ ภูมิสถาปัตยกรรม 150104 ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
29 03/ 2562 นาย กิจโชติ นันทนสิริวิกรม สถาปัตยกรรม ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
29 03/ 2562 นางสาว ภัทรนันท์ ทักขนนท์ สถาปัตยกรรม ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
02/ 10/ 2561 นาง พาสินี สุนากร สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
29/ 10/ 2561 นาย สิงห์ อินทรชูโต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
22/ 11/ 2561 นาย เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------