กลับหน้าแรก

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 21/ 08/ 2550 นาย ภูวนาถ แก้วมณีรัตน์ สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 25 วัน
00/ 00/ 0000 10/ 02/ 2551 นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ สาชาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 18 วัน
00/ 00/ 0000 18/ 02/ 2553 นาย สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม สาขาวิชาสุขศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 8 วัน
00/ 00/ 0000 14/ 06/ 2553 นาง สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 16 วัน
00/ 00/ 0000 23/ 07/ 2553 นาย ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล สาขาวิชาสุขศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 7 วัน
00/ 00/ 0000 09/ 11/ 2553 น.ส. อัจฉรา ปุราคม สาขาวิชาสุขศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 4 เดือน 12 วัน
00/ 00/ 0000 09/ 01/ 2555 น.ส. พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1 เดือน 17 วัน
05/ 04/ 2555 06/ 09/ 2555 น.ส. ทัศตริน เครืองทอง สาขาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 18 วัน
27/ 12/ 2555 14/ 02/ 2556 นางสาว กาญจนา ทรัพย์นุ้ย สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 27 วัน
11/ 12/ 2556 05/ 02/ 2557 นาย ประพันธ์ เกียรติเผ่า พลศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10 เดือน 23 วัน
17/ 02/ 2557 22/ 05/ 2557 น.ส. วรรณี อึ้งสิทธิพูนพร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 13 วัน
26/ 05/ 2557 23/ 09/ 2557 นาย ธารินทร์ ก้านเหลือง สาขาวิชาพลศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3 เดือน 5 วัน
20/ 05/ 2557 23/ 09/ 2557 นาง นันทรัตน์ เครืออินทร์ สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 9 วัน
02/ 06/ 2557 23/ 09/ 2557 นางสาว พินดา วราสุนันท์ สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 27 วัน
07/ 12/ 2559 23/ 01/ 2561 นาง วราภรณ์ แย้มทิม สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
24/ 01/ 2560 23/ 01/ 2561 นาย ไพทูล คำคอนสาร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
16/ 11/ 2559 23/ 01/ 2561 นางสาว ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ออกคำสั่งแล้ว
18/ 12/ 2560 08/ 05/ 2561 นาย ระวี สัจจโสภณ สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
04/ 07/ 2560 08/ 05/ 2561 นางสาว มลิวัลย์ กาญจนชาตรี สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
06/ 03/ 2561 28/ 06/ 2561 นาย นิรันดร์ ยิ่งยวด สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
24/ 05/ 2561 20/ 07/ 2561 นาย วิทัศน์ ฝักเจริญผล วิทยาศาสตร์ศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
03/ 08/ 2561 13/ 09/ 2561 นาง กิติศาอร เหล่าเหมมณี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
22/ 06/ 2561 13/ 09/ 2561 นาง ภารดี กล่อมดี สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
31/ 05/ 2561 13/ 09/ 2561 นาง สุพรทิพย์ พูพะเนียด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
05/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาง ธีรนันท์ ตันพานิชย์ ศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง ภัทรานิษฐ์ ศรีมงคล สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
05/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ สาขาวิชาการศึกษา แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ
12/ 09/ 2561 01/ 11/ 2561 นางสาว อุดมพร บุญชู สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
31/ 10/ 2561 21/ 12/ 2561 นาย สมโภช เหล่าเหมมณี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
31/ 10/ 2561 21/ 12/ 2561 นางสาว อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
06/ 09/ 2562 17/ 04/ 2563 นางสาว กุลธิดา นุกูลธรรม สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 21/ 10/ 2563 น.ส. ณัฏฐิณี สังขวรรณ สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
21/ 05/ 2564 02/ 07/ 2564 นางสาว กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล สาขาวิชาการศึกษา (6501) เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 23 02/ 2554 นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 7 วัน
14/ 02/ 2556 29 05/ 2556 นางสาว มยุรี ถนอมสุข สาขาพลศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10 เดือน 16 วัน
04/ 11/ 2556 06 02/ 2557 นาย สันติ ศรีสวนแตง ศึกษาศาสตร์-เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 24 วัน
26/ 05/ 2557 23 09/ 2557 นาย วินัย พูลศรี พลศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน
11/ 12/ 2557 11 11/ 2558 นาย อภิชาติ ใจอารีย์ ศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3 เดือน 16 วัน
02/ 12/ 2558 15 07/ 2559 นางสาว อัจฉรา ปุราคม สุขศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
01/ 12/ 2558 15 07/ 2559 นางสาว พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค การศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
22/ 01/ 2559 15 07/ 2559 นาย สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม สุขศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10 เดือน 14 วัน
26/ 12/ 2559 03 05/ 2560 นาย ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล ศึกษาศาสตร์ (6501) พลศึกษา (650149) ออกคำสั่งแล้ว
25/ 09/ 2561 01 11/ 2561 นาง เครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์ ศึกษาศาสตร์ (6501) ออกคำสั่งแล้ว
22/ 10/ 2561 21 12/ 2561 นาง ทัศตริน วรรณเกตุศิริ การศึกษา 6501 ออกคำสั่งแล้ว

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
03/ 09/ 2561 13/ 09/ 2561 น.ท. สุมิตร สุวรรณ สาขาวิชาการศึกษา เสนอ ส.ก.อ.

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------