กลับหน้าแรก

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
21/ 08/ 2550 นาย ภูวนาถ แก้วมณีรัตน์ สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 25 วัน
10/ 02/ 2551 นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ สาชาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 18 วัน
18/ 02/ 2553 นาย สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม สาขาวิชาสุขศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 8 วัน
14/ 06/ 2553 นาง สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 16 วัน
23/ 07/ 2553 นาย ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล สาขาวิชาสุขศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 7 วัน
09/ 11/ 2553 น.ส. อัจฉรา ปุราคม สาขาวิชาสุขศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 4 เดือน 12 วัน
09/ 01/ 2555 น.ส. พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1 เดือน 17 วัน
06/ 09/ 2555 น.ส. ทัศตริน เครืองทอง สาขาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 18 วัน
14/ 02/ 2556 นางสาว กาญจนา ทรัพย์นุ้ย สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 27 วัน
05/ 02/ 2557 นาย ประพันธ์ เกียรติเผ่า พลศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10 เดือน 23 วัน
22/ 05/ 2557 น.ส. วรรณี อึ้งสิทธิพูนพร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 13 วัน
23/ 09/ 2557 นาย ธารินทร์ ก้านเหลือง สาขาวิชาพลศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3 เดือน 5 วัน
23/ 09/ 2557 นาง นันทรัตน์ เครืออินทร์ สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 9 วัน
23/ 09/ 2557 นางสาว พินดา วราสุนันท์ สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 27 วัน
23/ 01/ 2561 นาง วราภรณ์ แย้มทิม สาขาวิชาการศึกษา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
23/ 01/ 2561 นาย ไพทูล คำคอนสาร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
23/ 01/ 2561 นางสาว ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ออกคำสั่งแล้ว
08/ 05/ 2561 นาย ระวี สัจจโสภณ สาขาวิชาการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
08/ 05/ 2561 นางสาว มลิวัลย์ กาญจนชาตรี สาขาวิชาการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
28/ 06/ 2561 นาย นิรันดร์ ยิ่งยวด สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
11/ 07/ 2561 นางสาว กนกวรรณ เหลืองน้ำเพ็ชร สาขาวิชาพลศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
20/ 07/ 2561 นาย วิทัศน์ ฝักเจริญผล วิทยาศาสตร์ศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
13/ 09/ 2561 นาง กิติศาอร เหล่าเหมมณี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
13/ 09/ 2561 นางสาว สุภิญญา ปัญญาสีห์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
13/ 09/ 2561 นาง ภารดี กล่อมดี สาขาวิชาการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
13/ 09/ 2561 นาง สุพรทิพย์ พูพะเนียด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
22/ 10/ 2561 นาง ธีรนันท์ ตันพานิชย์ ศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
01/ 11/ 2561 นาง เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
01/ 11/ 2561 นาง ภัทรานิษฐ์ ศรีมงคล สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
01/ 11/ 2561 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ สาขาวิชาการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
01/ 11/ 2561 นางสาว อุดมพร บุญชู สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
21/ 12/ 2561 นาย สมโภช เหล่าเหมมณี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
21/ 12/ 2561 นางสาว อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ สาขาวิชาการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
21/ 12/ 2561 นางสาว พรเพ็ญ ลาโพธิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
23 02/ 2554 นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 7 วัน
29 05/ 2556 นางสาว มยุรี ถนอมสุข สาขาพลศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10 เดือน 16 วัน
06 02/ 2557 นาย สันติ ศรีสวนแตง ศึกษาศาสตร์-เกษตร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 24 วัน
23 09/ 2557 นาย วินัย พูลศรี พลศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน
11 11/ 2558 นาย อภิชาติ ใจอารีย์ ศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3 เดือน 16 วัน
15 07/ 2559 นางสาว อัจฉรา ปุราคม สุขศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
15 07/ 2559 นางสาว พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค การศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
15 07/ 2559 นาย สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม สุขศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10 เดือน 14 วัน
03 05/ 2560 นาย ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล ศึกษาศาสตร์ (6501) พลศึกษา (650149) ออกคำสั่งแล้ว
01 11/ 2561 นาง เครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์ ศึกษาศาสตร์ 6501 ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
01 11/ 2561 นาย ประพันธ์ เกียรติเผ่า ศึกษาศาสตร์ 6501 ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
21 12/ 2561 นาง ทัศตริน วรรณเกตุศิริ การศึกษา 6501 ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
13/ 09/ 2561 น.ท. สุมิตร สุวรรณ สาขาวิชาการศึกษา เสนอ ส.ก.อ.

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------