กลับหน้าแรก

คณะศึกษาศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
08/ 02/ 2551 น.ส. วรัทยา ธรรมกิตติภพ สาขาวิชาอาชีวศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11เดือน 17 วัน
13/ 03/ 2551 นาย ชานนท์ จันทรา สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 10 วัน
04/ 06/ 2551 น.ส. พร้อมพิไล บัวสุวรรณ สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 20 วัน
21/ 10/ 2551 นาย วสันต์ ทองไทย สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 5 วัน
17/ 06/ 2552 นาง นพวรรณ คนึงชัยสกุล สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 10 วัน
02/ 10/ 2552 นาง ระพีพร ศุภมหิธร สาขาวิชาจิตวิทยาและการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 23 วัน
15/ 02/ 2553 นาย พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 3เดือน 13 วัน
12/ 04/ 2553 นาย วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 13 วัน
29/ 06/ 2553 นาง ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 25 วัน
29/ 06/ 2553 นาง สุนทรา โตบัว สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 27 วัน
09/ 11/ 2553 นาง จินตนา กาญจนวิสุทธิ์ สาขาวิชาอาชีวศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 17 วัน
09/ 11/ 2553 นาย ทรงชัย อักษรคิด สาขาวิชาการศึกษา(คณิตศาสตร์ศึกษา) ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 21 วัน
09/ 11/ 2553 นาย สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล สาขาวิชาอาชีวศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 19 วัน
29/ 03/ 2554 นาย ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา สาขาวิชาสุขศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 25 วัน
26/ 04/ 2554 นาง อารยา เกษมณี สาขาวิชาอาชีวศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0เดือน 3 วัน
20/ 05/ 2554 นาย ชาตรี ฝ่ายคำตา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 6 วัน
13/ 06/ 2554 น.ส. นงลักษณ์ มโนวลัยเลา สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9เดือน 10 วัน
20/ 01/ 2555 นาง สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ สาขาวิชาอาชีวศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6 เดือน 3 วัน
24/ 01/ 2555 นาง วิภารัตน์ แสงจันทร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 0 วัน
13/ 06/ 2555 น.ส. อังคณา อ่อนบุญเอื้อ สาขาวิชาอาชีวศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 11 วัน
22/ 06/ 2555 นาง เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ สาขาวิชาอาชีวศึกษา (ธุรกิจศึกษา) ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 1 วัน
22/ 06/ 2555 น.ส. อรพรรณ บุตรกตัญญู สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 2 วัน
27/ 06/ 2555 นาย ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร สาขาวิชาอาชีวศึกษา(ธุรกิจศึกษา) ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11 เดือน 30 วัน
27/ 06/ 2555 นาย อนุชัย รามวรังกูร สาขาวิชาอาชีวศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 28 วัน
20/ 08/ 2555 น.ส. วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ สาขาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 6 วัน
08/ 10/ 2555 นาย เอกรัตน์ ทานาค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 16 วัน
09/ 01/ 2556 นาย สิทธิกร สุมาลี สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 19 วัน
21/ 05/ 2556 นางสาว จีระวรรณ เกษสิงห์ สาขาวิชาการศึกษา(วิทยาศาสตร์ศึกษา) ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0เดือน 5 วัน
17/ 09/ 2556 นาง วรรณดี สุทธินรากร อาชีวศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 20 วัน
05/ 02/ 2557 นาย ศศิเทพ ปิติพรเทพิน สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 21 วัน
17/ 02/ 2557 นาง จุฑามาศ บัตรเจริญ พลศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9 เดือน 6 วัน
16/ 10/ 2557 นาย ณัฐพล รำไพ เทคโนโลยีการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 5เดือน 14 วัน
16/ 10/ 2557 นาง อัจฉรา นิยมาภา สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
19/ 11/ 2557 นางสาว นลินรัตน์ รักกุศล อาชีวศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
08/ 06/ 2558 นาย เอกภูมิ จันทรขันตี สาขาวิชาการศึกษา(วิทยาศาสตร์ศึกษา) ออกคำสั่งแล้ว
10/ 06/ 2558 น.ส. อวยพร ตั้งธงชัย สาขาวิชาพลศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
08/ 07/ 2558 ว่าที่ร้อยตรี ศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์ สาขาวิชานันทนาการ ออกคำสั่งแล้ว
27/ 08/ 2558 นางสาว นพรัตน์ ศุทธิถกล สาขาวิชานันทนาการ ออกคำสั่งแล้ว
08/ 10/ 2558 นาย บุญเลิศ อุทยานิก พลศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
11/ 04/ 2559 นาย สุรเดช ศรีทา สาขาวิชา การศึกษา (วิทยาศาสตร์ศึกษา) ออกคำสั่งแล้ว
12/ 05/ 2559 น.ส. อรวรรณ คูหเพ็ญแสง สาขาวิชาการศึกษา (วิทยาศาสตร์ศึกษา) ออกคำสั่งแล้ว
25/ 07/ 2559 นางสาว ณัฐิกา เพ็งลี สาขาวิชาพลศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
17/ 01/ 2560 น.ส. สุวิกรม มาประณีต สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
19/ 01/ 2560 นาย วัสกา ดวงอ่อนนาม สาขาอาชีวศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
25/ 12/ 2560 นาย พงศธร มหาวิจิตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
21/ 05/ 2561 นางสาว วัตสาตรี ดิถียนต์ เทคโนโลยีการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
21/ 05/ 2561 นางสาว มาลินี ประพิณวงศ์ สาขาวิชาการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
23/ 07/ 2561 นาย วิชาญ มะวิญธร สาขาวิชาพลศึกษา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
23/ 08/ 2561 นาย ณัฐชนนท์ ซังพุก สาขาวิชาการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาพลศึกษา (650149)
25/ 08/ 2561 นาย ศุภฤกษ์ ทานาค การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
25/ 09/ 2561 นาย รัชกฤช คงพินิจบวร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
17/ 10/ 2561 นาง อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
17/ 10/ 2561 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ฉายา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
17/ 10/ 2561 นางสาว ศิริรัตน์ ศรีสอาด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
17/ 10/ 2561 พันตรีหญิง ณัฐกฤตา ศิริโสภณ ศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
17/ 10/ 2561 น.ส. กัลพฤกษ์ พลศร วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
17/ 10/ 2561 นาย พรเทพ ราชรุจิทอง สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
17/ 10/ 2561 นางสาว ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
17/ 10/ 2561 นางสาว ต้องตา สมใจเพ็ง สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
18/ 10/ 2561 นางสาว อุทุมพร อินทจักร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26/ 10/ 2561 น.ส. ณัฐณิชา รื่นบุญ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
26/ 10/ 2561 นาย สันติชัย อนุวรชัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26/ 10/ 2561 น.ส. สุนทรีย์ ปาลวัฒน์ชัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
26/ 10/ 2561 นางสาว พิกุล เอกวรางกูร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
26/ 10/ 2561 นางสาว กฤษดา สงวนสิน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26/ 10/ 2561 นางสาว วารุณี ลัภนโชคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
26/ 10/ 2561 นาย ภูเบศร์ นภัทรพิทยาธร สาขาวิชาวิทยาสาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
08 02/ 2551 นาย สุรชัย จิวเจริญสกุล สาขาวิชาอาชีวศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 16 วัน
31 07/ 2551 นาย ชัยวัฒน์ บำรุงจิตต์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 23 วัน
20 11/ 2551 นาย วินัย ดำสุวรรณ สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0เดือน 2 วัน
14 08/ 2552 นาย พฤพล สันติธรรมเมธี สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11เดือน 11 วัน
02 10/ 2552 นาง ปรียา บุญญสิริ สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11เดือน 24 วัน
19 11/ 2552 นาง ลำดวน ทองพรหม สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 2เดือน 11 วัน
20 04/ 2554 น.ส. สุวิมล ตั้งสัจจาพจน์ สาขาวิชานันทนาการ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 3 วัน
01 08/ 2554 น.ส. วรัทยา ธรรมกิตติภพ สาขาวิชาอาชีวศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7 เดือน 24 วัน
06 12/ 2554 นาย วสันต์ ทองไทย ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 23 วัน
21 08/ 2555 น.ส. พร้อมพิไล บัวสุวรรณ สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10 เดือน 19 วัน
18 02/ 2556 นางสาว กรกฎา นักคิ้ม สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 8 วัน
22 01/ 2558 นาง สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ อาชีวศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 11 เดือน 6 วัน
06 02/ 2558 นาย ชานนท์ จันทรา การศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 8 เดือน 20 ว้น
23 06/ 2558 นาย ชาตรี ฝ่ายคำตา วิทยาศาสตร์ศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 11 เดือน 8 วัน
14 12/ 2558 นางสาว นงลักษณ์ มโนวลัยเลา อาชีวศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
11 04/ 2559 นาย พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ การศึกษา(วิทยาศาสตร์ศึกษา) ออกคำสั่งแล้ว
11 04/ 2559 นาง เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ อาชีวศึกษา(ธุรกิจศึกษา) ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 18 วัน
12 05/ 2559 นาย อนุชัย รามวรังกูร อาชีวศีกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 17 วัน
08 06/ 2559 นาง จินตนา กาญจนวิสุทธิ์ อาชีวศีกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน
17 11/ 2559 นาง วรรณดี สุทธินรากร อาชีวศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1ปี 1 เดือน
22 02/ 2560 นาย ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร อาชีวศึกษา(ธุรกิจศึกษา) ออกคำสั่งแล้ว 1ปี 3 เดือน
18 07/ 2560 นางสาว กรกฎา นักคิ้ม ศึกษาศาสตร์ (6501) การแนะแนว (650104) ออกคำสั่งแล้ว
04 04/ 2561 นาย ศศิเทพ ปิติพรเทพิน ศึกษาศาสตร์ (6501) วิทยาศาสตร์การศึกษา (650142) ออกคำสั่งแล้ว
10 08/ 2561 นาย สมบัติ อ่อนศิริ ศึกษาศาสตร์ (6501) พลศึกษา (650149) เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 08/ 2561 นาย ณัฐพล รำไพ ศึกษาศาสตร์ (6501) เทคโนโลยีการศึกษา (650146) ออกคำสั่งแล้ว
17 10/ 2561 นางสาว อรพรรณ บุตรกตัญญู ศึกษาศาสตร์ (6501) การศึกษาปฐมวัย (650161) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
17 10/ 2561 นาย วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ ศึกษาศาสตร์ (6501) การบริหารการศึกษา (650165) เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 10/ 2561 นาง อัจฉรา นิยมาภา ศึกษาศาสตร์ (6501) การบริหารการศึกษา (650165) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
18 10/ 2561 นางสาว นลินรัตน์ รักกุศล ศึกษาศาสตร์ (6501) การอาชีวศึกษา (650179) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
26 10/ 2561 นาย สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล ศึกษาศาสตร์ (6501) เทคโนโลยีการศึกษา (650146) ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
26 10/ 2561 นาง จุฑามาศ บัตรเจริญ ศึกษาศาสตร์ (6501) พลศึกษา (650149) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
26 10/ 2561 น.ต. สัญชัย พัฒนสิทธิ์ ศึกษาศาสตร์ (6501) เทคโนโลยีการศึกษา (650146) สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26 10/ 2561 นางสาว จีระวรรณ เกษสิงห์ ศึกษาศาสตร์ (6501) วิทยาศาสตร์การศึกษา (650142) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
26 10/ 2561 นาง สุนทรา โตบัว ศึกษาศาสตร์ (6501) การวิจัยทางการศึกษา (650102) เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 10/ 2561 นางสาว นพรัตน์ ศุทธิถกล วิทยาศาสตร์การกีฬา 2511 ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
13/ 09/ 2555 นาง บุญเรียง ขจรศิลป์ สาขาวิชาการศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9เดือน 11 วัน
09/ 10/ 2557 นาย สุรชัย จิวเจริญสกุล อาชีวศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08/ 05/ 2558 นาย เจริญ กระบวนรัตน์ พลศึกษา เสนอ ส.ก.อ.
26/ 07/ 2558 นาง เรณุมาศ มาอุ่น สุขศึกษา เสนอ ส.ก.อ.

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------