กลับหน้าแรก

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
16/ 07/ 2551 นาง วีรานุช หลาง สายวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 7 วัน
13/ 02/ 2552 น.ส. ฐิติยา แซ่ปัง สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 6 วัน
23/ 02/ 2555 น.ส. แตงอ่อน พรหมรี สาขาวิชาสัตววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 6 เดือน 2 วัน
01/ 06/ 2555 นาง จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 27 วัน
21/ 01/ 2556 นาง พรพิศ ยิ้มประยูร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 5 วัน
23/ 01/ 2556 นาย อรรถพล คำเขียน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 5 เดือน 3 วัน
14/ 02/ 2556 นาย เอกชัย สุนทรศิลสังวร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6 เดือน 12 วัน
14/ 02/ 2556 นาย พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9 เดือน 10 วัน
22/ 04/ 2556 นางสาว เครือมาศ สมัครการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 1 วัน
10/ 07/ 2556 นาย บุญเดช เบิกฟ้า สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8เดือน 14 วัน
29/ 10/ 2556 น.ส. จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล สาขาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11 เดือน 26 วัน
14/ 01/ 2557 น.ส. วีรมลล์ ไวลิขิต สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9 เดือน 11 วัน
18/ 03/ 2557 น.ส. วีนาวรรณ สมผล สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 5 วัน
26/ 08/ 2557 นางสาว พัชรา จตุรโกมล รัฐประศาสนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 21 วัน
26/ 08/ 2557 นาย พงศ์ระวี นิ่มน้อย จุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 24 วัน
26/ 08/ 2557 นาง สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4 เดือน 10 วัน
17/ 09/ 2557 นาย ภัทรพงศ์ รักน้อย สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5 เดือน 11 วัน
17/ 09/ 2557 นาย ศุภเดช สุจินพรัหม สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 2 วัน
17/ 09/ 2557 นาย วิเนตร แสนหาญ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 24 วัน
08/ 05/ 2558 นาง มลธิรา ศรีถาวร สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
21/ 05/ 2558 นาย สุนันท์ ทิพย์ทิพากร สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
19/ 06/ 2558 นาย อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
19/ 06/ 2558 นาย สหณัฐ เพชรศรี สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
19/ 06/ 2558 นาย รัชพล พะวงศ์รัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
10/ 08/ 2558 นาง อรวรรณ ชุณหชาติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8 เดือน 15 วัน
04/ 09/ 2558 น.ส. ฤดีรัตน์ สันตะโก สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
04/ 09/ 2558 นาง พริมา พิริยางกูร สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว
16/ 10/ 2558 นาย ทิสวัส ธำรงสานต์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ออกคำสั่งแล้ว
10/ 11/ 2558 นาย จิระศักดิ์ มงคลเคหา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
10/ 11/ 2558 น.ส. วีรนุช แก้ววิเศษ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
01/ 02/ 2559 นาง สุนทรี แสงจันทร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
01/ 02/ 2559 นาย ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
08/ 02/ 2559 นาย อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
13/ 09/ 2559 นางสาว จินตนาถ วงศ์ชวลิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว update:14/02/2561
15/ 11/ 2559 นาย อาทร ลอยสรวงสิน เคมี เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
25/ 11/ 2559 นางสาว กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์ สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
02/ 06/ 2560 นางสาว พจมาน พูลมี สาขาวิชาเคมี ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
02/ 06/ 2560 นางสาว ฐิติวรา พูลสวัสดิ์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน update:10/01/2561
14/ 06/ 2560 นาย ศรัณย์ พรหมสาย สาขาวิชาจุลชีววิทยา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
05/ 09/ 2560 นาย วิสุทธ์ จรูญธวัชชัย ภาษาอังกฤษ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
14/ 12/ 2560 นางสาว อินทิรา ขูดแก้ว สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
18/ 01/ 2561 น.ส. เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข
19/ 01/ 2561 นาย เอกฉัตร ตันศิริ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
20 01/ 2555 น.ส. ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 2เดือน 17 วัน
17 11/ 2560 นางสาว ชูศรี บัณฑิตวิไล ภาษาอังกฤษ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข
25 12/ 2560 นาง พรพิศ ยิ้มประยูร คณิตศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

----------------------------------------------------