กลับหน้าแรก

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 16/ 07/ 2551 นาง วีรานุช หลาง สายวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 7 วัน
00/ 00/ 0000 13/ 02/ 2552 น.ส. ฐิติยา แซ่ปัง สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 6 วัน
25/ 01/ 2555 23/ 02/ 2555 น.ส. แตงอ่อน พรหมรี สาขาวิชาสัตววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 6 เดือน 2 วัน
23/ 04/ 2555 01/ 06/ 2555 นาง จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 27 วัน
04/ 01/ 2556 21/ 01/ 2556 นาง พรพิศ ยิ้มประยูร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 5 วัน
00/ 00/ 0000 23/ 01/ 2556 นาย อรรถพล คำเขียน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 5 เดือน 3 วัน
17/ 01/ 2556 14/ 02/ 2556 นาย เอกชัย สุนทรศิลสังวร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6 เดือน 12 วัน
26/ 12/ 2555 14/ 02/ 2556 นาย พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9 เดือน 10 วัน
22/ 02/ 2556 22/ 04/ 2556 นางสาว เครือมาศ สมัครการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 1 วัน
28/ 05/ 2556 10/ 07/ 2556 นาย บุญเดช เบิกฟ้า สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8เดือน 14 วัน
27/ 09/ 2556 29/ 10/ 2556 น.ส. จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล สาขาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11 เดือน 26 วัน
18/ 12/ 2556 14/ 01/ 2557 น.ส. วีรมลล์ ไวลิขิต สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9 เดือน 11 วัน
21/ 01/ 2557 18/ 03/ 2557 น.ส. วีนาวรรณ สมผล สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 5 วัน
10/ 07/ 2557 26/ 08/ 2557 นางสาว พัชรา จตุรโกมล รัฐประศาสนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 21 วัน
07/ 07/ 2557 26/ 08/ 2557 นาย พงศ์ระวี นิ่มน้อย จุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 24 วัน
21/ 04/ 2557 26/ 08/ 2557 นาง สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4 เดือน 10 วัน
16/ 05/ 2557 17/ 09/ 2557 นาย ภัทรพงศ์ รักน้อย สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5 เดือน 11 วัน
14/ 03/ 2557 17/ 09/ 2557 นาย ศุภเดช สุจินพรัหม สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 2 วัน
21/ 07/ 2557 17/ 09/ 2557 นาย วิเนตร แสนหาญ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 24 วัน
05/ 01/ 2558 08/ 05/ 2558 นาง มลธิรา ศรีถาวร สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
12/ 03/ 2558 21/ 05/ 2558 นาย สุนันท์ ทิพย์ทิพากร สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
03/ 04/ 2558 19/ 06/ 2558 นาย อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
30/ 04/ 2558 19/ 06/ 2558 นาย สหณัฐ เพชรศรี สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
07/ 05/ 2558 19/ 06/ 2558 นาย รัชพล พะวงศ์รัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
11/ 06/ 2558 10/ 08/ 2558 นาง อรวรรณ ชุณหชาติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8 เดือน 15 วัน
09/ 07/ 2558 04/ 09/ 2558 น.ส. ฤดีรัตน์ สันตะโก สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
13/ 07/ 2558 04/ 09/ 2558 นาง พริมา พิริยางกูร สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว
18/ 08/ 2558 16/ 10/ 2558 นาย ทิสวัส ธำรงสานต์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ออกคำสั่งแล้ว
28/ 09/ 2558 10/ 11/ 2558 นาย จิระศักดิ์ มงคลเคหา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
01/ 10/ 2558 10/ 11/ 2558 น.ส. วีรนุช แก้ววิเศษ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
18/ 11/ 2558 01/ 02/ 2559 นาง สุนทรี แสงจันทร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
16/ 11/ 2558 01/ 02/ 2559 นาย ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
12/ 11/ 2558 08/ 02/ 2559 นาย อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
15/ 07/ 2559 13/ 09/ 2559 นางสาว จินตนาถ วงศ์ชวลิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว update:14/02/2561
22/ 11/ 2559 25/ 11/ 2559 นางสาว กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์ สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
19/ 04/ 2560 02/ 06/ 2560 นางสาว พจมาน พูลมี สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
16/ 02/ 2560 02/ 06/ 2560 นางสาว ฐิติวรา พูลสวัสดิ์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว เปลี่ยนชื่อเป็น ทิพรดา
00/ 00/ 0000 14/ 06/ 2560 นาย ศรัณย์ พรหมสาย สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
15/ 08/ 2560 05/ 09/ 2560 นาย วิสุทธ์ จรูญธวัชชัย ภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
01/ 11/ 2560 14/ 12/ 2560 นางสาว อินทิรา ขูดแก้ว สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
14/ 12/ 2560 19/ 01/ 2561 นาย เอกฉัตร ตันศิริ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว
05/ 02/ 2561 27/ 03/ 2561 นางสาว พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง พฤกษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
23/ 02/ 2561 27/ 03/ 2561 น.ส. รุ่งทิพย์ ไทยสม สาขาวิชาการตลาด ออกคำสั่งแล้ว
16/ 03/ 2561 24/ 04/ 2561 นางสาว ศศิวดี บุญญะอุทธยาน เคมี ออกคำสั่งแล้ว
09/ 05/ 2561 31/ 05/ 2561 นาง สุจิตรา แสนหาญ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
04/ 06/ 2561 18/ 07/ 2561 นาย สันทัด พิทักษ์วงศาภรณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
08/ 06/ 2561 26/ 07/ 2561 นาย ปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย ภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
12/ 06/ 2561 20/ 08/ 2561 นาย อนามัย ดำเนตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
06/ 07/ 2561 24/ 08/ 2561 นาย อาทร ลอยสรวงสิน ออกคำสั่งแล้ว
16/ 07/ 2561 04/ 09/ 2561 นาย สุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
21/ 08/ 2561 26/ 09/ 2561 นาย ปิติ ตรีสุกล สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
11/ 10/ 2561 18/ 10/ 2561 นางสาว อารีย์ อินทร์นวล สาขาวิชาจุลชีววิทยา (0146) ออกคำสั่งแล้ว
10/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ปริวัฒน์ ปาจีนบูรวรรณ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
08/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ทนุวงศ์ จักษุพา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว
27/ 09/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย ดำรงค์ ถาวร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว
10/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว โชติมา แก้วกอง สาขาวิชาสังคมวิทยา (6110) ออกคำสั่งแล้ว
10/ 10/ 2561 25/ 10/ 2561 น.ส. น้ำฝน ทองทวี สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03/ 10/ 2561 25/ 10/ 2561 นาย สราวุธ คลอวุฒิมันตร์ ชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
13/ 09/ 2561 26/ 10/ 2561 นาย พีรพจน์ ปิ่นทองดี สาขาวิชากฎหมายเอกชน ออกคำสั่งแล้ว
01/ 03/ 2562 02/ 04/ 2562 นาง จิรนันท์ ปิยะพงษ์กุล สาขาวิชาสัตววิทยา (0143) ออกคำสั่งแล้ว
17/ 06/ 2562 11/ 07/ 2562 นาย จิรายุ ทัพพุ่ม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104) ออกคำสั่งแล้ว
27/ 08/ 2562 30/ 08/ 2562 นางสาว วัชรินทร รักษาศักดิ์ชัย สาขาวิชาศาสตร์เชิงการจัด 0103 ออกคำสั่งแล้ว
22/ 10/ 2562 27/ 11/ 2562 นางสาว ศศิธร อุดปิน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104) ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 29/ 01/ 2563 น.ส. นพมาศ โลกคำลือ สาขาวิชาพันธุศาสตร์พืช ออกคำสั่งแล้ว
04/ 03/ 2563 01/ 04/ 2563 นาง ลักษณา กันทะมา ชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
27/ 04/ 2563 14/ 05/ 2563 นาย ศุภชัย เหมือนโพธิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 25/ 05/ 2563 น.ส. บุษรา พัฒนศิริ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 18/ 06/ 2563 นางสาว ประภา โซ๊ะสลาม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว
25/ 06/ 2563 31/ 07/ 2563 นาง นงพงา จรัสโสภณ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131) ออกคำสั่งแล้ว
22/ 06/ 2563 31/ 07/ 2563 นางสาว เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล นิติวิทยาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
31/ 07/ 2563 01/ 09/ 2563 นาง สุพัตรา สุจริตรักษ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
18/ 08/ 2563 30/ 09/ 2563 นาย อุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
02/ 10/ 2563 02/ 11/ 2563 นางสาว สุชีวัน กรอบทอง สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
25/ 11/ 2563 04/ 01/ 2564 นาย คฑาวุธ โสภาลุน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ออกคำสั่งแล้ว
15/ 12/ 2563 02/ 02/ 2564 นาย พีรพงศ์ ยศประยูรศักดิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์(0151) ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
03/ 02/ 2564 02/ 03/ 2564 นางสาว ทิพวรรณ พุทธสนธิพจน์ สาขาวิชาคณิตสาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
04/ 02/ 2564 02/ 03/ 2564 นาย ทรงธรรม เรืองชัยทวีสุข สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์(0133) สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ (โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี)
25/ 02/ 2564 02/ 04/ 2564 นาย สุรศักดิ์ บุญประสิทธิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว
19/ 03/ 2564 30/ 04/ 2564 นาง ทาริกา แย้มขะมัง สาขาวิชาการบัญชี (6801) ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน
21/ 06/ 2564 02/ 08/ 2564 นาย อิสระพงษ์ พลธานี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 15/ 09/ 2564 น.ส. บงกช วิชาชูเชิด สาขาวิชาชีววิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
18/ 10/ 2554 20 01/ 2555 น.ส. ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 2เดือน 17 วัน
20/ 10/ 2560 17 11/ 2560 นางสาว ชูศรี บัณฑิตวิไล ภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
15/ 11/ 2560 25 12/ 2560 นาง พรพิศ ยิ้มประยูร คณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
27/ 02/ 2561 21 03/ 2561 นาย ชานันก์ สุดสุข คณิตศาสตร์ (0104) การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน (010410) ออกคำสั่งแล้ว
26/ 09/ 2561 18 10/ 2561 นาย พงศ์ระวี นิ่มน้อย จุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
27/ 11/ 2561 11 12/ 2561 นางสาว แตงอ่อน พรหมมิ สัตววิทยา (0143) ออกคำสั่งแล้ว
06/ 12/ 2561 17 01/ 2562 นาย อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ ฟิสิกส์ (0151) ออกคำสั่งแล้ว
08/ 02/ 2562 27 02/ 2562 นาย จิระศักดิ์ มงคลเคหา คณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 27 11/ 2562 นาง สุทธิชา ณ ระนอง จุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 27 11/ 2562 นาย อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์ จุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
03/ 02/ 2563 04 03/ 2563 นาย ธนา ไม้หอม เคมีทฤษฎี (0137) เคมีคอมพิวเตอร์ (013701) แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ
16/ 03/ 2563 26 03/ 2563 นางสาว เครือมาศ สมัครการ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว
30/ 03/ 2564 30 04/ 2564 นาย สุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี ฟิสิกส์ (0151) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
23/ 06/ 2564 02 08/ 2564 นางสาว วีรมลล์ ไวลิขิต เคมีวิเคราะห์ (0132) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
00/ 00/ 0000 09 08/ 2564 นางสาว อินทิรา ขูดแก้ว พฤกษศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข
00/ 00/ 0000 29 09/ 2564 นาย อนามัย ดำเนตร ภาษาอังกฤษ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
30/ 06/ 2564 09/ 08/ 2564 นาย อัฐสิษฐ์ ทับทิมเเท้ สาขาวิชาฟิสิกส์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------