กลับหน้าแรก

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
16/ 07/ 2551 นาง วีรานุช หลาง สายวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 7 วัน
13/ 02/ 2552 น.ส. ฐิติยา แซ่ปัง สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 6 วัน
23/ 02/ 2555 น.ส. แตงอ่อน พรหมรี สาขาวิชาสัตววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 6 เดือน 2 วัน
01/ 06/ 2555 นาง จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 27 วัน
21/ 01/ 2556 นาง พรพิศ ยิ้มประยูร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 5 วัน
23/ 01/ 2556 นาย อรรถพล คำเขียน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 5 เดือน 3 วัน
14/ 02/ 2556 นาย เอกชัย สุนทรศิลสังวร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6 เดือน 12 วัน
14/ 02/ 2556 นาย พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9 เดือน 10 วัน
22/ 04/ 2556 นางสาว เครือมาศ สมัครการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 1 วัน
10/ 07/ 2556 นาย บุญเดช เบิกฟ้า สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8เดือน 14 วัน
29/ 10/ 2556 น.ส. จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล สาขาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11 เดือน 26 วัน
14/ 01/ 2557 น.ส. วีรมลล์ ไวลิขิต สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9 เดือน 11 วัน
18/ 03/ 2557 น.ส. วีนาวรรณ สมผล สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 5 วัน
26/ 08/ 2557 นางสาว พัชรา จตุรโกมล รัฐประศาสนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 21 วัน
26/ 08/ 2557 นาย พงศ์ระวี นิ่มน้อย จุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 24 วัน
26/ 08/ 2557 นาง สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4 เดือน 10 วัน
17/ 09/ 2557 นาย ภัทรพงศ์ รักน้อย สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5 เดือน 11 วัน
17/ 09/ 2557 นาย ศุภเดช สุจินพรัหม สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 2 วัน
17/ 09/ 2557 นาย วิเนตร แสนหาญ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 24 วัน
08/ 05/ 2558 นาง มลธิรา ศรีถาวร สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
21/ 05/ 2558 นาย สุนันท์ ทิพย์ทิพากร สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
19/ 06/ 2558 นาย อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
19/ 06/ 2558 นาย สหณัฐ เพชรศรี สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
19/ 06/ 2558 นาย รัชพล พะวงศ์รัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
10/ 08/ 2558 นาง อรวรรณ ชุณหชาติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8 เดือน 15 วัน
04/ 09/ 2558 น.ส. ฤดีรัตน์ สันตะโก สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
04/ 09/ 2558 นาง พริมา พิริยางกูร สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว
16/ 10/ 2558 นาย ทิสวัส ธำรงสานต์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ออกคำสั่งแล้ว
10/ 11/ 2558 นาย จิระศักดิ์ มงคลเคหา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
10/ 11/ 2558 น.ส. วีรนุช แก้ววิเศษ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
01/ 02/ 2559 นาง สุนทรี แสงจันทร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
01/ 02/ 2559 นาย ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
08/ 02/ 2559 นาย อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
13/ 09/ 2559 นางสาว จินตนาถ วงศ์ชวลิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว update:14/02/2561
25/ 11/ 2559 นางสาว กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์ สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
02/ 06/ 2560 นางสาว พจมาน พูลมี สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
02/ 06/ 2560 นางสาว ฐิติวรา พูลสวัสดิ์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว เปลี่ยนชื่อเป็น ทิพรดา
14/ 06/ 2560 นาย ศรัณย์ พรหมสาย สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
05/ 09/ 2560 นาย วิสุทธ์ จรูญธวัชชัย ภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
14/ 12/ 2560 นางสาว อินทิรา ขูดแก้ว สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
18/ 01/ 2561 น.ส. เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
19/ 01/ 2561 นาย เอกฉัตร ตันศิริ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ
27/ 03/ 2561 นางสาว พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง พฤกษศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
27/ 03/ 2561 น.ส. รุ่งทิพย์ ไทยสม สาขาวิชาการตลาด สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
24/ 04/ 2561 นางสาว ศศิวดี บุญญะอุทธยาน เคมี ออกคำสั่งแล้ว
31/ 05/ 2561 นาง สุจิตรา แสนหาญ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
18/ 07/ 2561 นาย สันทัด พิทักษ์วงศาภรณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
26/ 07/ 2561 นาย ปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย ภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
20/ 08/ 2561 นาย อนามัย ดำเนตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
24/ 08/ 2561 นาย อาทร ลอยสรวงสิน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
04/ 09/ 2561 นาย สุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี สาขาวิชาฟิสิกส์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
06/ 09/ 2561 นาย อิสระพงษ์ พลธานี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
26/ 09/ 2561 นางสาว ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26/ 09/ 2561 นาย ปิติ ตรีสุกล สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
18/ 10/ 2561 นางสาว อารีย์ อินทร์นวล สาขาวิชาจุลชีววิทยา (4108) ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
22/ 10/ 2561 นาง สุพัตรา สุจริตรักษ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
22/ 10/ 2561 นาย ศุภชัย เหมือนโพธิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
22/ 10/ 2561 นาย ปริวัฒน์ ปาจีนบูรวรรณ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
22/ 10/ 2561 นาย ทนุวงศ์ จักษุพา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
22/ 10/ 2561 นาย ดำรงค์ ถาวร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
22/ 10/ 2561 นางสาว โชติมา แก้วกอง สาขาวิชาสังคมวิทยา (6110) ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
22/ 10/ 2561 นาง อรทัย ชัยญา จรูญธวัชชัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
25/ 10/ 2561 น.ส. น้ำฝน ทองทวี สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
25/ 10/ 2561 นาย สราวุธ คลอวุฒิมันตร์ ชีววิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
26/ 10/ 2561 นาย พีรพจน์ ปิ่นทองดี สาขาวิชากฎหมายเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
02/ 04/ 2562 นาง จิรนันท์ ปิยะพงษ์กุล สาขาวิชาสัตววิทยา (0143) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
20 01/ 2555 น.ส. ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 2เดือน 17 วัน
17 11/ 2560 นางสาว ชูศรี บัณฑิตวิไล ภาษาอังกฤษ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 12/ 2560 นาง พรพิศ ยิ้มประยูร คณิตศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ
21 03/ 2561 นาย ชานันก์ สุดสุข คณิตศาสตร์ (0104) การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน (010410) เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 07/ 2561 นาย บุญเดช เบิกฟ้า เคมีเชิงฟิสิกส์ (0134) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
18 10/ 2561 นาย พงศ์ระวี นิ่มน้อย จุลชีววิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
11 12/ 2561 นางสาว แตงอ่อน พรหมมิ สัตววิทยา (0143) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
17 01/ 2562 นาย อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ ฟิสิกส์ (0151) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
27 02/ 2562 นาย จิระศักดิ์ มงคลเคหา คณิตศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------