กลับหน้าแรก

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
24/ 08/ 2552 นาย ฉลาด จักรพิมพ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 3 วัน
08/ 11/ 2555 นาย ฉลองชัย ม่านโคกสูง สาขาวิชาพลศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10 เดือน 14 วัน
25/ 09/ 2556 นาง กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล สาขาวิชาการตลาด ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 24 วัน
10/ 03/ 2558 นาง จาริตา หินเธาว์ สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว
11/ 12/ 2558 นาย เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
12/ 04/ 2560 นางสาว ปณิธี การสมดี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
12/ 04/ 2560 นางสาว นิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
19/ 10/ 2560 นางสาว มยุลา ไชยคำบัง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
15/ 06/ 2561 นางสาว อรนภา ทัศนัยนา พลศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
29/ 06/ 2561 นางสาว พิชชานันท์ ภาโสภะ การบัญชี ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
03/ 09/ 2561 นาย ธวัชชัย บุญจันทร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
27 04/ 2560 นาย ฉลาด จักรพิมพ์ ภาษาอังกฤษ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

----------------------------------------------------