กลับหน้าแรก

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
24/ 08/ 2552 นาย ฉลาด จักรพิมพ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 3 วัน
08/ 11/ 2555 นาย ฉลองชัย ม่านโคกสูง สาขาวิชาพลศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10 เดือน 14 วัน
25/ 09/ 2556 นาง กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล สาขาวิชาการตลาด ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 24 วัน
10/ 03/ 2558 นาง จาริตา หินเธาว์ สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว
11/ 12/ 2558 นาย เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
12/ 04/ 2560 นางสาว ปณิธี การสมดี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
12/ 04/ 2560 นางสาว นิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
19/ 10/ 2560 นางสาว มยุลา ไชยคำบัง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
15/ 06/ 2561 นางสาว อรนภา ทัศนัยนา พลศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
29/ 06/ 2561 นางสาว พิชชานันท์ ภาโสภะ การบัญชี เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03/ 09/ 2561 นาย ธวัชชัย บุญจันทร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28/ 09/ 2561 นาย วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ สาขาวิชาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
04/ 10/ 2561 นางสาว จิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์ สาขาวิชาการตลาด ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
09/ 10/ 2561 นาย นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
16/ 10/ 2561 นาย ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
22/ 10/ 2561 นาง เพชรประกาย กุลตังวัฒนา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6102) ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
22/ 10/ 2561 นางสาว ชูวงศ์ กลิ่นเลขา ภาษาไทย ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
22/ 10/ 2561 น.ส. นัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์ สาขาวิชาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
22/ 10/ 2561 นาย วรวิทย์ กุลตังวัฒนา สาขาวิชาการบัญชี ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
22/ 10/ 2561 นางสาว เบญจวรรณ ศุภภัทรพร สาขาวิชาการบัญชี ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
22/ 10/ 2561 นางสาว กันยารัตน์ ดาษจันทึก สาขาวิชาการบัญชี ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
31/ 10/ 2561 นาย ปรัชญา งามจันทร์ การเงิน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
05 05/ 2560 นาย ฉลาด จักรพิมพ์ ภาษาอังกฤษ (7104) ออกคำสั่งแล้ว
27 09/ 2561 นาง ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา การจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------