กลับหน้าแรก

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 24/ 08/ 2552 นาย ฉลาด จักรพิมพ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 3 วัน
28/ 09/ 2555 08/ 11/ 2555 นาย ฉลองชัย ม่านโคกสูง สาขาวิชาพลศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10 เดือน 14 วัน
16/ 09/ 2556 25/ 09/ 2556 นาง กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล สาขาวิชาการตลาด ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 24 วัน
08/ 09/ 2557 10/ 03/ 2558 นาง จาริตา หินเธาว์ สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว
09/ 11/ 2558 11/ 12/ 2558 นาย เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
11/ 04/ 2560 12/ 04/ 2560 นางสาว ปณิธี การสมดี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
08/ 09/ 2560 19/ 10/ 2560 นางสาว มยุลา ไชยคำบัง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
14/ 06/ 2561 15/ 06/ 2561 นางสาว อรนภา ทัศนัยนา พลศึกษา ออกคำสั่งแล้ว
21/ 06/ 2561 29/ 06/ 2561 นางสาว พิชชานันท์ ภาโสภะ การบัญชี ออกคำสั่งแล้ว
15/ 08/ 2561 03/ 09/ 2561 นาย ธวัชชัย บุญจันทร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
26/ 09/ 2561 28/ 09/ 2561 นาย วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว
18/ 09/ 2561 04/ 10/ 2561 นางสาว จิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์ สาขาวิชาการตลาด ออกคำสั่งแล้ว
18/ 09/ 2561 09/ 10/ 2561 นาย นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน ออกคำสั่งแล้ว
18/ 09/ 2561 16/ 10/ 2561 นาย ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ สาขาวิชากฎหมายมหาชน ออกคำสั่งแล้ว
19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว ชูวงศ์ กลิ่นเลขา ภาษาไทย ออกคำสั่งแล้ว
19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 น.ส. นัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์ สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว
19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาย วรวิทย์ กุลตังวัฒนา สาขาวิชาการบัญชี ออกคำสั่งแล้ว
19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว เบญจวรรณ ศุภภัทรพร สาขาวิชาการบัญชี ออกคำสั่งแล้ว
19/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว กันยารัตน์ ดาษจันทึก สาขาวิชาการบัญชี ออกคำสั่งแล้ว
26/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย ปรัชญา งามจันทร์ บริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว
28/ 08/ 2562 03/ 09/ 2562 นางสาว สุรัสวดี แสนสุข กฎหมายอาญา ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 20/ 02/ 2563 นางสาว สิชาภัทร บุญหนุน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7104 ออกคำสั่งแล้ว
12/ 02/ 2563 24/ 02/ 2563 นางสาว พิมพ์อมร นิยมค้า การท่องเที่ยวและการโรงแรม เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00/ 00/ 0000 15/ 06/ 2563 นางสาว สุพรรณิการ์ สุภพล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
13/ 01/ 2564 20/ 01/ 2564 น.ส. เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 03/ 05/ 2564 น.ส. นันทิยา พรมทอง สาขาวิชาการบัญชี ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 03/ 05/ 2564 นาง ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย สาขาวิชาการบัญชี เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 21/ 05/ 2564 นาย บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 18/ 06/ 2564 นาย ภุชงค์ รุ่งอินทร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
11/ 08/ 2564 16/ 08/ 2564 นาง ปิยะนุช เรืองโพน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
28/ 03/ 2560 05 05/ 2560 นาย ฉลาด จักรพิมพ์ ภาษาอังกฤษ (7104) ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 19 02/ 2564 นางสาว ปณิธี การสมดี รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------