กลับหน้าแรก

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
24/ 08/ 2552 นาย ฉลาด จักรพิมพ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 3 วัน
08/ 11/ 2555 นาย ฉลองชัย ม่านโคกสูง สาขาวิชาพลศึกษา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10 เดือน 14 วัน
25/ 09/ 2556 นาง กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล สาขาวิชาการตลาด ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 24 วัน
10/ 03/ 2558 นาง จาริตา หินเธาว์ สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว
11/ 12/ 2558 นาย เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
12/ 04/ 2560 นางสาว ปณิธี การสมดี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
12/ 04/ 2560 นางสาว นิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
19/ 10/ 2560 นางสาว มยุลา ไชยคำบัง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
15/ 06/ 2561 นางสาว อรนภา ทัศนัยนา พลศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
29/ 06/ 2561 นางสาว พิชชานันท์ ภาโสภะ การบัญชี ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
03/ 09/ 2561 นาย ธวัชชัย บุญจันทร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
28/ 09/ 2561 นาย วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ สาขาวิชาการจัดการ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
04/ 10/ 2561 นางสาว จิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์ สาขาวิชาการตลาด ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข
09/ 10/ 2561 นาย นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
16/ 10/ 2561 นาย ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
27 04/ 2560 นาย ฉลาด จักรพิมพ์ ภาษาอังกฤษ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
27 09/ 2561 นาง ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา การจัดการ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

----------------------------------------------------