กลับหน้าแรก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 09/ 11/ 2552 นาย บุญธรรม วงศ์ไชย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 19 วัน
00/ 00/ 0000 18/ 12/ 2552 นาย ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 10 วัน
00/ 00/ 0000 27/ 05/ 2553 นาย สถาพร เชื้อเพ็ง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 30 วัน
00/ 00/ 0000 02/ 06/ 2553 นาย สุภัทรชัย ชมพันธุ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 28 วัน
00/ 00/ 0000 08/ 03/ 2554 นาย สมภพ จรุงธรรมโชติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 17 วัน
00/ 00/ 0000 09/ 06/ 2554 น.ส. สิรางค์ กลั่นคำสอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน 15 วัน
16/ 09/ 2554 26/ 12/ 2554 น.ส. นาตยา คล้ายเรือง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 1 วัน
16/ 05/ 2555 21/ 06/ 2555 นาย ไพโรจน์ ทองประศรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0เดือน 2 วัน
00/ 00/ 0000 02/ 01/ 2556 นาย สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9 เดือน 12 วัน
04/ 06/ 2556 13/ 08/ 2556 นาย ชัยวัฒน์ นุ่มทอง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 11 วัน
04/ 10/ 2556 19/ 11/ 2556 นาง รจนา ประไพนพ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 4 วัน
11/ 12/ 2556 14/ 01/ 2557 น.ส. นัฎฐวิกา จันทร์ศรี วิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 18 วัน
27/ 02/ 2557 09/ 07/ 2557 นาย ศิริชัย วัฒนาโสภณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 17 วัน
09/ 07/ 2557 17/ 07/ 2557 นางสาว สาริณี อุ่ยตระกูล วิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 9 วัน
18/ 08/ 2557 19/ 11/ 2557 นางสาว ศิริรัตน์ หมื่นวิณิชกูล วิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11 เดือน 0 วัน
22/ 12/ 2557 16/ 02/ 2558 นาย สมพล สกุลหลง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
12/ 02/ 2558 02/ 04/ 2558 น.ส. เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว
11/ 06/ 2558 23/ 07/ 2558 นาย ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
11/ 06/ 2558 23/ 07/ 2558 นาย อนันต์ บรรหารสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว update:07/12/2560
03/ 08/ 2558 18/ 09/ 2558 นาย ประทีป ชัยเสริมเทวัญ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
03/ 09/ 2558 30/ 11/ 2558 นางสาว อุมารินทร์ แสงพานิช สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว
01/ 12/ 2558 28/ 01/ 2559 นาย ฐิติกร พัตนพิบูล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว
03/ 02/ 2559 25/ 03/ 2559 นาย จักรินทร์ กลั่นเงิน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
20/ 04/ 2559 27/ 05/ 2559 นาง เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว
26/ 04/ 2559 06/ 06/ 2559 นาย อุเทน สุปัตติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว
31/ 05/ 2559 01/ 07/ 2559 นางสาว ประภาพรรณ เกษราพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว
16/ 06/ 2559 01/ 08/ 2559 นาย เชฏฐา ชำนาญหล่อ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว
25/ 04/ 2560 04/ 05/ 2560 นางสาว สุธาทิพย์ วืทยปิยานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
30/ 11/ 2560 09/ 02/ 2561 นาย กิตติพงษ์ เยาวาจา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
19/ 02/ 2561 03/ 04/ 2561 นาย นันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน์ วิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว
05/ 06/ 2561 12/ 07/ 2561 นาย วัชรพัฐ เมตตานันท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว
20/ 07/ 2561 23/ 08/ 2561 น.ส. จิราภรณ์ ประดับวงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว
19/ 09/ 2561 09/ 10/ 2561 นาย จิรโรจน์ บูรณะโรจน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
02/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นาย อรรถพล ชัยมนัสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
30/ 10/ 2561 27/ 11/ 2561 นาย ธเนศ วงศ์หงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว
28/ 03/ 2562 04/ 04/ 2562 นางสาว สุภัชญา ชวนพงษ์พานิช สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1104) ออกคำสั่งแล้ว
16/ 09/ 2562 30/ 10/ 2562 นาย อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
25/ 11/ 2562 25/ 12/ 2562 นาย สืบสกุล คุรุรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110) ออกคำสั่งแล้ว
05/ 06/ 2563 29/ 07/ 2563 นาย ชัยฤกษ์ จักรพัฒนจิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว อนุสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
13/ 07/ 2563 24/ 08/ 2563 นางสาว จันจิรา คงชื่นใจ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
14/ 12/ 2563 24/ 12/ 2563 น.ส. มานิดา ทองรุณ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
23/ 11/ 2563 24/ 12/ 2563 นางสาว นันทา จันทร์พิทักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
05/ 02/ 2564 01/ 03/ 2564 นาย อบ นิลผาย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(1110) สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
09/ 04/ 2564 31/ 05/ 2564 นาย ธนพล ญาณวีรศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07/ 05/ 2564 31/ 05/ 2564 นาย พงศกร บำรุงไทย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(1110) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 02/ 08/ 2564 นาย รัฐพล สาครสินธุ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
09/ 08/ 2564 01/ 09/ 2564 นาย ธนพันธ์ คงทอง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
27/ 07/ 2564 01/ 09/ 2564 นาย สุจินต์ วันชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(1110) ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
18/ 12/ 2555 15 02/ 2556 นาย ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 9 วัน
26/ 08/ 2559 23 09/ 2559 นาย สถาพร เชื้อเพ็ง วิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
18/ 06/ 2561 20 07/ 2561 นาย ไพโรจน์ ทองประศรี วิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว
20/ 07/ 2561 21 08/ 2561 นาย อนันต์ บรรหารสกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (1115) ออกคำสั่งแล้ว
21/ 11/ 2561 27 11/ 2561 นาย สมพล สกุลหลง วิศวกรรมเครื่องกล (1110) ออกคำสั่งแล้ว
31/ 10/ 2561 04 12/ 2561 นาย ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ วิศวกรรมเครื่องกล (1110) ออกคำสั่งแล้ว
27/ 08/ 2562 03 09/ 2562 นาย ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ วิศวกรรมสำรวจและขนส่ง (1107) วิศวกรรมขนส่ง (110702) ออกคำสั่งแล้ว

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
03/ 03/ 2564 01/ 04/ 2564 นาย สถาพร เชื้อเพ็ง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------