กลับหน้าแรก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
09/ 11/ 2552 นาย บุญธรรม วงศ์ไชย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 19 วัน
18/ 12/ 2552 นาย ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 10 วัน
27/ 05/ 2553 นาย สถาพร เชื้อเพ็ง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 30 วัน
02/ 06/ 2553 นาย สุภัทรชัย ชมพันธุ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 28 วัน
08/ 03/ 2554 นาย สมภพ จรุงธรรมโชติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 17 วัน
09/ 06/ 2554 น.ส. สิรางค์ กลั่นคำสอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน 15 วัน
26/ 12/ 2554 น.ส. นาตยา คล้ายเรือง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 1 วัน
21/ 06/ 2555 นาย ไพโรจน์ ทองประศรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0เดือน 2 วัน
02/ 01/ 2556 นาย สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9 เดือน 12 วัน
13/ 08/ 2556 นาย ชัยวัฒน์ นุ่มทอง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 11 วัน
19/ 11/ 2556 นาง รจนา ประไพนพ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 4 วัน
14/ 01/ 2557 น.ส. นัฎฐวิกา จันทร์ศรี วิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 18 วัน
09/ 07/ 2557 นาย ศิริชัย วัฒนาโสภณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 17 วัน
17/ 07/ 2557 นางสาว สาริณี อุ่ยตระกูล วิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 9 วัน
19/ 11/ 2557 นางสาว ศิริรัตน์ หมื่นวิณิชกูล วิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11 เดือน 0 วัน
16/ 02/ 2558 นาย สมพล สกุลหลง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
02/ 04/ 2558 น.ส. เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว
23/ 07/ 2558 นาย ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
23/ 07/ 2558 นาย อนันต์ บรรหารสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว update:07/12/2560
18/ 09/ 2558 นาย ประทีป ชัยเสริมเทวัญ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
30/ 11/ 2558 นางสาว อุมารินทร์ แสงพานิช สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว
28/ 01/ 2559 นาย ฐิติกร พัตนพิบูล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว
25/ 03/ 2559 นาย จักรินทร์ กลั่นเงิน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
27/ 05/ 2559 นาง เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว
06/ 06/ 2559 นาย อุเทน สุปัตติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว
01/ 07/ 2559 นางสาว ประภาพรรณ เกษราพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว
01/ 08/ 2559 นาย เชฏฐา ชำนาญหล่อ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว
04/ 05/ 2560 นางสาว สุธาทิพย์ วืทยปิยานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
09/ 02/ 2561 นาย กิตติพงษ์ เยาวาจา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
03/ 04/ 2561 นาย นันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน์ วิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว
12/ 07/ 2561 นาย วัชรพัฐ เมตตานันท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
23/ 08/ 2561 น.ส. จิราภรณ์ ประดับวงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
09/ 10/ 2561 นาย จิรโรจน์ บูรณะโรจน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
09/ 11/ 2561 นาย ปุณณะ ยศปัญญา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
09/ 11/ 2561 น.ส. ดาราพร ผุสิงห์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
09/ 11/ 2561 นาย อรรถพล ชัยมนัสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
27/ 11/ 2561 นาย ธเนศ วงศ์หงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
04/ 04/ 2562 นางสาว สุภัชญา ชวนพงษ์พานิช สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1104) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
15 02/ 2556 นาย ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 9 วัน
23 09/ 2559 นาย สถาพร เชื้อเพ็ง วิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
20 07/ 2561 นาย ไพโรจน์ ทองประศรี วิศวกรรมไฟฟ้า สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
21 08/ 2561 นาย อนันต์ บรรหารสกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (1115) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
27 11/ 2561 นาย สมพล สกุลหลง วิศวกรรมเครื่องกล (1110) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
04 12/ 2561 นาย ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ วิศวกรรมเครื่องกล 1110 ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------