กลับหน้าแรก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
18/ 08/ 2551 นาย ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 3 ปี 1เดือน 8 วัน
20/ 08/ 2551 นาย รณฤทธิ์ ฤทธิรณ สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 3 วัน
11/ 01/ 2553 นาย อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 14 วัน
22/ 06/ 2554 นาย นันทวัฒน์ ขมหวาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 2 เดือน 4 วัน
27/ 07/ 2554 น.ส. สุกัญญา วิชชุกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน 1 วัน
15/ 12/ 2554 นาย หทัยเทพ วงศ์สุวรรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 2เดือน 9 วัน
05/ 02/ 2556 นาย สมชาย ดอนเจดีย์ สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7 เดือน 17 วัน
06/ 03/ 2556 นาย ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8เดือน 19 วัน
06/ 03/ 2556 นาย วัชรพล ชยประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0เดือน 24 วัน
03/ 12/ 2556 นาง ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 7 วัน
06/ 12/ 2556 นาย กันต์ธกรณ์ เขาทอง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9 เดือน 16 วัน
09/ 01/ 2558 นางสาว สิรัญญา ทองชาติ วิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
09/ 01/ 2558 นาย จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน ออกคำสั่งแล้ว
29/ 01/ 2558 นางสาว นุชนาฎ สัตยากวี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว
10/ 03/ 2558 นาย วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ สาขาวิชาวิศวกรรมชลประธาน ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 9 วัน
11/ 05/ 2558 นาย ปรีดา ปรากฏมาก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
20/ 05/ 2558 นาย อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร วิศวกรรมการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
02/ 06/ 2558 น.ส. เมลดา เฟื่องฟู สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
06/ 07/ 2558 นาย กิติพงษ์ เจาจารึก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
11/ 08/ 2558 นาย ธนา ชีพสมทรง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
17/ 09/ 2558 น.ส. ชนมน จันทนา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
13/ 10/ 2558 นาย ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ วิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว
22/ 03/ 2559 นาย วันรัฐ อับดุลลากาซิม สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว
31/ 03/ 2559 นาย กมล อมรฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
31/ 03/ 2559 นาย กฤษณะ จันทรโชติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
13/ 07/ 2559 นางสาว เบญญา กสานติกุล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27/ 10/ 2559 นาย กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล สาขาวิศวกรรมอาหาร ออกคำสั่งแล้ว update:14/11/2017
08/ 02/ 2560 นาย ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ วิศวกรรมชลประทาน ออกคำสั่งแล้ว
08/ 05/ 2560 นาย นที อธิกคุณากร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
07/ 07/ 2560 น.ส. ชารินี ลิ้มสวัสดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
19/ 12/ 2560 นาง นิภาวรรณ กุลสุวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
14/ 03/ 2561 นางสาว พิมพ์พรรณ ปรืองาม สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว
31/ 05/ 2561 นาย บรรพต กุลสุวรรณ วิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
06/ 07/ 2561 นางสาว สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว
07/ 08/ 2561 นาง วิจิตรา ภูมิสวัสดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
07/ 09/ 2561 น.ส. แก้วกานต์ พวงสมบัติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07/ 09/ 2561 นาย อาทิตย์ พวงสมบัติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และจักรกลเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
07/ 09/ 2561 นาย จักกริช พฤษการ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
25/ 10/ 2561 น.ส. ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
05/ 04/ 2562 นาย คณิต มานะธุระ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
17 03/ 2550 น.ส. รังสินี โสธรวิทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 14 วัน
09 08/ 2556 นาย เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ สาขาวิศวกรรมอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 3 เดือน 14 วัน
22 06/ 2558 นาย เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย วิศวกรรมชลประทาน ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10 เดือน 3 วัน
25 08/ 2559 นางสาว มนต์ทิพย์ ช่ำชอง วิศวกรรมอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 19 วัน
22 10/ 2561 นาย รณฤทธิ์ ฤทธิรณ วิศวกรรมอาหาร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
25 10/ 2561 นาย สมชาย ดอนเจดีย์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (1105) วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (110501) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
12 12/ 2561 นาย ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล วิศวกรรมไฟฟ้า 1113 ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
07 01/ 2562 นาย วัชรพล ชยประเสริฐ วิศวกรรมเกษตร (1118) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
05 02/ 2562 นาย ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ วิศวกรรมเกษตร 111801 ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
03/ 09/ 2558 น.ส. รังสินี โสธรวิทย์ สาขาวิศวกรรมอาหาร แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ
16/ 12/ 2558 นาย อนุพันธุ์ เทอดวงศ์วรกุล วิศวกรรมเกษตร แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------