กลับหน้าแรก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 18/ 08/ 2551 นาย ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 3 ปี 1เดือน 8 วัน
00/ 00/ 0000 20/ 08/ 2551 นาย รณฤทธิ์ ฤทธิรณ สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 3 วัน
00/ 00/ 0000 11/ 01/ 2553 นาย อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 14 วัน
00/ 00/ 0000 22/ 06/ 2554 นาย นันทวัฒน์ ขมหวาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 2 เดือน 4 วัน
00/ 00/ 0000 27/ 07/ 2554 น.ส. สุกัญญา วิชชุกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน 1 วัน
16/ 09/ 2554 15/ 12/ 2554 นาย หทัยเทพ วงศ์สุวรรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 2เดือน 9 วัน
18/ 01/ 2556 05/ 02/ 2556 นาย สมชาย ดอนเจดีย์ สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7 เดือน 17 วัน
13/ 02/ 2556 06/ 03/ 2556 นาย ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8เดือน 19 วัน
08/ 02/ 2556 06/ 03/ 2556 นาย วัชรพล ชยประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0เดือน 24 วัน
22/ 10/ 2556 03/ 12/ 2556 นาง ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 7 วัน
06/ 11/ 2556 06/ 12/ 2556 นาย กันต์ธกรณ์ เขาทอง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9 เดือน 16 วัน
09/ 12/ 2557 09/ 01/ 2558 นางสาว สิรัญญา ทองชาติ วิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
18/ 11/ 2557 09/ 01/ 2558 นาย จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน ออกคำสั่งแล้ว
24/ 12/ 2557 29/ 01/ 2558 นางสาว นุชนาฎ สัตยากวี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว
28/ 01/ 2558 10/ 03/ 2558 นาย วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ สาขาวิชาวิศวกรรมชลประธาน ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 9 วัน
08/ 04/ 2558 11/ 05/ 2558 นาย ปรีดา ปรากฏมาก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
11/ 03/ 2558 20/ 05/ 2558 นาย อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร วิศวกรรมการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
14/ 05/ 2558 02/ 06/ 2558 น.ส. เมลดา เฟื่องฟู สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
12/ 06/ 2558 06/ 07/ 2558 นาย กิติพงษ์ เจาจารึก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
08/ 07/ 2558 11/ 08/ 2558 นาย ธนา ชีพสมทรง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
17/ 07/ 2558 17/ 09/ 2558 น.ส. ชนมน จันทนา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
14/ 09/ 2558 13/ 10/ 2558 นาย ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ วิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว
29/ 01/ 2559 22/ 03/ 2559 นาย วันรัฐ อับดุลลากาซิม สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว
16/ 02/ 2559 31/ 03/ 2559 นาย กมล อมรฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
05/ 02/ 2559 31/ 03/ 2559 นาย กฤษณะ จันทรโชติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
06/ 06/ 2559 13/ 07/ 2559 นางสาว เบญญา กสานติกุล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
15/ 06/ 2559 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07/ 10/ 2559 27/ 10/ 2559 นาย กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล สาขาวิศวกรรมอาหาร ออกคำสั่งแล้ว update:14/11/2017
10/ 10/ 2559 08/ 02/ 2560 นาย ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ วิศวกรรมชลประทาน ออกคำสั่งแล้ว
04/ 04/ 2560 08/ 05/ 2560 นาย นที อธิกคุณากร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
14/ 06/ 2560 07/ 07/ 2560 น.ส. ชารินี ลิ้มสวัสดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
06/ 11/ 2560 19/ 12/ 2560 นาง นิภาวรรณ กุลสุวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
08/ 02/ 2561 14/ 03/ 2561 นางสาว พิมพ์พรรณ ปรืองาม สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว
16/ 02/ 2561 31/ 05/ 2561 นาย บรรพต กุลสุวรรณ วิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
15/ 06/ 2561 06/ 07/ 2561 นางสาว สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ออกคำสั่งแล้ว
16/ 07/ 2561 07/ 08/ 2561 นาง วิจิตรา ภูมิสวัสดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
10/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 น.ส. แก้วกานต์ พวงสมบัติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 นาย อาทิตย์ พวงสมบัติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และจักรกลเกษตร ออกคำสั่งแล้ว
17/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 นาย จักกริช พฤษการ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว
18/ 10/ 2561 25/ 10/ 2561 น.ส. ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว
03/ 04/ 2562 05/ 04/ 2562 นาย คณิต มานะธุระ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110) ออกคำสั่งแล้ว
24/ 05/ 2562 28/ 05/ 2562 นางสาว ปริญญา พัฒนวสันต์พร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1109) ออกคำสั่งแล้ว
08/ 07/ 2562 02/ 08/ 2562 นางสาว วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (1119) ออกคำสั่งแล้ว
20/ 05/ 2563 05/ 06/ 2563 นาย ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว
02/ 07/ 2563 10/ 08/ 2563 นาย วรพจน์ ศตเดชากุล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
30/ 07/ 2563 18/ 09/ 2563 นาย การันต์ คล้ายฉ่ำ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1104) ออกคำสั่งแล้ว
17/ 11/ 2563 07/ 12/ 2563 นาย ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
23/ 11/ 2563 07/ 12/ 2563 นาย อณจ ชัยมณี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(1109) ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
23/ 11/ 2563 07/ 12/ 2563 นางสาว ศศรส ใจจิตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
00/ 00/ 0000 03/ 03/ 2564 นางสาว วรญา เนื่องมัจฉา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
07/ 04/ 2564 30/ 04/ 2564 นาย อธิวัฒน์ บุญมี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(1109) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
16/ 04/ 2564 30/ 04/ 2564 นาย ศุภชัย กุลมุติวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร (1118) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 18/ 05/ 2564 นาง นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
16/ 06/ 2564 02/ 06/ 2564 นาย ศิวดล เสถียรพัฒนากูล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.2564
06/ 05/ 2564 15/ 06/ 2564 นาย ภวินท์ ธัญภัทรานนท์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
21/ 06/ 2564 07/ 07/ 2564 นาย จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
04/ 08/ 2564 08/ 09/ 2564 นาย สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(1110) ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 17 03/ 2550 น.ส. รังสินี โสธรวิทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 14 วัน
28/ 06/ 2556 09 08/ 2556 นาย เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ สาขาวิศวกรรมอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 3 เดือน 14 วัน
23/ 04/ 2558 22 06/ 2558 นาย เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย วิศวกรรมชลประทาน ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10 เดือน 3 วัน
11/ 07/ 2559 25 08/ 2559 นางสาว มนต์ทิพย์ ช่ำชอง วิศวกรรมอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 19 วัน
20/ 09/ 2561 22 10/ 2561 นาย รณฤทธิ์ ฤทธิรณ วิศวกรรมอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
19/ 10/ 2561 25 10/ 2561 นาย สมชาย ดอนเจดีย์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (1105) วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (110501) ออกคำสั่งแล้ว
15/ 11/ 2561 12 12/ 2561 นาย ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล วิศวกรรมไฟฟ้า 1113 ออกคำสั่งแล้ว
04/ 12/ 2561 07 01/ 2562 นาย วัชรพล ชยประเสริฐ วิศวกรรมเกษตร (1118) ออกคำสั่งแล้ว
25/ 01/ 2562 05 02/ 2562 นาย ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ วิศวกรรมเกษตร (111801) ออกคำสั่งแล้ว
22/ 05/ 2563 14 07/ 2563 นาย กันต์ธกรณ์ เขาทอง วิศวกรรมเครื่องกล (1110) ออกคำสั่งแล้ว
10/ 09/ 2563 02 10/ 2563 นางสาว เบญญา กสานติกุล วิศวกรรมเครื่องกล (1110) ออกคำสั่งแล้ว
04/ 02/ 2564 03 03/ 2564 นางสาว ชารินี ลิ้มสวัสดิ์ วิศวกรรมโยธา (1104) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
01/ 07/ 2564 06 08/ 2564 นาย คณิต มานะธุระ วิศวกรรมเครื่องกล (1110) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
13/ 08/ 2564 08 09/ 2564 นาย นันทวัฒน์ ขมหวาน วิศวกรรมโยธา (1104) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
22/ 07/ 2558 03/ 09/ 2558 น.ส. รังสินี โสธรวิทย์ สาขาวิศวกรรมอาหาร เสนอ ส.ก.อ.
10/ 11/ 2558 16/ 12/ 2558 นาย อนุพันธุ์ เทอดวงศ์วรกุล วิศวกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ.

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------