กลับหน้าแรก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
20/ 12/ 2550 น.ส. พัชราภรณ์ บุณยวนิชกุล สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11เดือน 3 วัน
29/ 12/ 2550 นาย อดิชัย พรพรหมมินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 25 วัน
19/ 02/ 2551 นาย วราเมศว์ วิเชียรแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 4 วัน
19/ 02/ 2551 นาย ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 4 วัน
10/ 03/ 2551 นาย กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 10 วัน
12/ 05/ 2551 นาย ณัฐศักดิ์ บุญมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 11 วัน
07/ 07/ 2551 นาย ชัยพร ใจแก้ว สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 16 วัน
07/ 07/ 2551 น.ส. ฐิติวรรณ ศรีนาค สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 17 วัน
19/ 09/ 2551 นาย ดุสิต ธนเพทาย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 4 วัน
24/ 09/ 2551 นาย อภินิติ โชติสังกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 2เดือน 3 วัน
11/ 11/ 2551 นาย วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 12 วัน
13/ 11/ 2551 นาย อภิชาต แจ้งบำรุง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 11 วัน
01/ 12/ 2551 นาย ชนินทร์ ปัญจพรผล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 28 วัน
13/ 01/ 2552 นาย ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 10 วัน
13/ 01/ 2552 นาย วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 16 วัน
13/ 01/ 2552 น.ส. สุเนตร พรานนท์สถิตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 14 วัน
17/ 02/ 2552 นาย พูนลาภ ลามศรีจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 2 วัน
21/ 08/ 2552 นาย เอกไท วิโรจน์สกุลชัย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 2 วัน
15/ 09/ 2552 นาย ธเนศ อรุณศรีโสภณ สาขาวิชาวิศวกรมมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 4เดือน 15 วัน
11/ 01/ 2553 นาย เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 14 วัน
16/ 02/ 2553 นาย สมเจตน์ พัชรพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 3เดือน 12 วัน
11/ 06/ 2553 ว่าที่ รต. ธนัช สุขวิมลเสรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 15 วัน
14/ 07/ 2553 นาย บารเมศ วรรธนะภูติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 12 วัน
14/ 10/ 2553 นาง ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 12 วัน
14/ 02/ 2554 นาย ทรงพล จารุวิศิษฐ์ สาขาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 9 วัน
13/ 06/ 2554 นาย วรพงศ์ ศรีโสฬส สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 11 วัน
13/ 06/ 2554 นาย วินัย พฤกษะวัน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4 เดือน 16 วัน
18/ 10/ 2554 นาย พงศ์ธร พรหมบุตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9เดือน 5 วัน
15/ 12/ 2554 น.ส. เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 14 วัน
16/ 12/ 2554 นาย วิสุทธิ์ สุพิทักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 10 วัน
16/ 12/ 2554 นาย วีระเกษตร สวนผกา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 13 วัน
11/ 01/ 2555 นาย ทวีศักดิ์ จิรชนถาวร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 15 วัน
07/ 02/ 2555 น.ส. จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน 19 วัน
07/ 02/ 2555 นาย ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 3เดือน 19 วัน
02/ 04/ 2555 นาย พรเทพ อรุณสรนิติสาร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 28 วัน
20/ 06/ 2555 นาย ธงไทย วิฑูรย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 4 วัน
20/ 06/ 2555 น.ส. อัมพิกา ปันสิทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 3 วัน
08/ 10/ 2555 น.ส. นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 1เดือน 18 วัน
08/ 10/ 2555 นาย สุชาติ เหลืองประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 15 วัน
15/ 10/ 2555 นาย ธีรพงศ์ จันทร์เพ็ง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 12 วัน
04/ 12/ 2555 นาย นันทชัย กานตานันทะ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6 เดือน 20 วัน
18/ 12/ 2555 นาย นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9 เดือน 4 วัน
16/ 01/ 2556 น.ส. อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8 เดือน 5 วัน
20/ 02/ 2556 พัชราพร ฤกษ์หร่าย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 4 วัน
20/ 02/ 2556 นาย ประพจน์ ขุนทอง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 5 วัน
20/ 02/ 2556 นาย อภิชาติ โรจนโรวรรณ สาขาวิศวกรรมวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 3 วัน
20/ 02/ 2556 นาย มิติ รุจานุรักษ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 4 วัน
18/ 03/ 2556 นางสาว พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8เดือน 7 วัน
11/ 04/ 2556 นาย ปฏิภาณ จุ้ยเจิม สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 7 วัน
22/ 04/ 2556 นาย จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 2 วัน
22/ 04/ 2556 นางสาว อรทัย จงประทีป สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 4 วัน
14/ 05/ 2556 มนตรี สว่างพฤกษ์ สาขาวิศวกรรมเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 16 วัน
02/ 07/ 2556 นาง สิตางศุ์ พิลัยหล้า สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 20 วัน
02/ 07/ 2556 นางสาว วรรณดี ไทยสยาม สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 5 วัน
15/ 07/ 2556 นางสาว ชลิดา เนียมนุ้ย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 9 วัน
10/ 09/ 2556 นาย จิระวัฒน์ กณะสุต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 0 วัน
10/ 09/ 2556 นาย ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์ วิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 15 วัน
25/ 12/ 2556 นาย ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8เดือน 0 วัน
16/ 01/ 2557 น.ส. สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 6 วัน
16/ 01/ 2557 นาย เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์ วิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 9 วัน
13/ 02/ 2557 นาย ชนะ รักษ์ศิริ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 9 วัน
13/ 02/ 2557 นาย คุณยุต เอี่ยมสอาด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8 เดือน 12 วัน
10/ 03/ 2557 นาย สโรช บุญศิริพันธ์ วิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 21 วัน
21/ 05/ 2557 นาง พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 21 วัน
28/ 08/ 2557 นาย คมสันต์ หงษ์สมบัติ วิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8 เดือน 27 วัน
28/ 08/ 2557 นาย กรรมมันต์ ชูประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8เดือน 1 วัน
10/ 11/ 2557 นาย ชินภัทร ทิพโยภาส สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10 เดือน 11 วัน
20/ 01/ 2558 นาย เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 5 วัน
26/ 03/ 2558 นาย ปริญญา ฉกาจนโรดม สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว
26/ 03/ 2558 นาย ณัฐ มาแจ้ง สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6 เดือน 23 วัน
20/ 04/ 2558 นาย ภัทร ลีลาพฤทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว
12/ 05/ 2558 นาย อนุสรณ์ สืบสาย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ออกคำสั่งแล้ว ส่งหนังสือทวงผลประเมินล่าสุดเมื่อ 25 ก.ค.60
12/ 05/ 2558 นาย อภิรักษ์ จันทร์สร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 16 วัน
11/ 06/ 2558 นาย วรดร วัฒนพานิช วิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6 เดือน 17 วัน
11/ 06/ 2558 นาย เชาวลิต มิตรสันติสุข สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว
11/ 06/ 2558 นาย สัญชัย เดชานุภาพฤทธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว
07/ 07/ 2558 นางสาว สุวิชภรณ์ วิชกูล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9 เดือน 18 วัน
07/ 07/ 2558 นาย ภารุจ รัตนวรพันธุ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว
14/ 08/ 2558 นาย ศิวพล ศรีสนพันธุ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว
14/ 08/ 2558 นาง ปวีนา ประไพนัยนา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ออกคำสั่งแล้ว
20/ 10/ 2558 นาย สุริยน เปรมปราโมทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
21/ 10/ 2558 นาย บัณฑิต มนัสเกษมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว
01/ 08/ 2559 นาง นราภรณ์ เภาประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว
25/ 01/ 2560 นาย เมธี สายศรีหยุด สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ออกคำสั่งแล้ว update:14/11/2017
21/ 02/ 2560 นางสาว ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล วิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว update:27/09/2017
07/ 03/ 2560 นาย กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว
20/ 04/ 2560 นาย ปุณณมี สัจจกมล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว
20/ 04/ 2560 นาย วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
11/ 05/ 2560 นาย จักรพันธ์ เทือกต๊ะ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
24/ 05/ 2560 นาย สมฤทัย ทะสดวก วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ออกคำสั่งแล้ว
13/ 06/ 2560 นาย ยุรนันท์ หาญลำยวง สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
13/ 06/ 2560 นาย รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
17/ 07/ 2560 นาง ภีรพรรณ ดิษฐเนตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ออกคำสั่งแล้ว
19/ 09/ 2560 นาย ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ออกคำสั่งแล้ว
11/ 10/ 2560 นาย สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
12/ 10/ 2560 นางสาว อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ออกคำสั่งแล้ว
07/ 11/ 2560 นาย พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว
10/ 11/ 2560 นาย วีรวุฒิ กนกบรรณกร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว
12/ 12/ 2560 นาย ชินธันย์ อารีประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
21/ 02/ 2561 นางสาว พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว
21/ 02/ 2561 นางสาว สุชีลา พลเรือง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26/ 03/ 2561 นาง ชมาพร เจียรบุตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
26/ 03/ 2561 นาง พรทิพย์ เล็กพิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
18/ 05/ 2561 นาง พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
17/ 08/ 2561 นาย ถิระภัทร จริยะนรวิชช์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
24/ 09/ 2561 น.ส. สุภาพร เอื้อจงมานี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว
24/ 09/ 2561 นาย เฉลิมพล เปล่งสะอาด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17/ 10/ 2561 นาย จิตติ นิรมิตรานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
17/ 10/ 2561 น.ส. หัชทัย ชาญเลขา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
17/ 10/ 2561 นาย วรวุฒิ หวังวัชรกุล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
18/ 10/ 2561 นาย วรพงษ์ สว่างศรี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
18/ 10/ 2561 นางสาว วลีพร ดอนไพร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
18/ 10/ 2561 นาย อรรถพร วิเศษสินธุ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
18/ 10/ 2561 นางสาว วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
18/ 10/ 2561 พ.ท. สรวิศ สุภเวชย์ สาขาวิชา วิศวกรรมสำรวจและขนส่ง (1107) วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (110704) ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
22/ 10/ 2561 นาย รมิดายุ อยู่สุข สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
26/ 11/ 2561 นาย ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
26/ 03/ 2562 นางสาว ศุภพัชรี รอดเดชา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (1101) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26/ 03/ 2562 นาย นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
17/ 05/ 2562 นางสาว ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1109) เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
08 10/ 2550 นาย บุญชู เรืองพงศรีสุข สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 23 วัน
04 12/ 2550 นาย สมชาย นำประเสริฐชัย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 27 วัน
19 07/ 2551 นาย พันธุ์เทพ เลาหชัย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 9 วัน
17 02/ 2552 นาย พีระยศ แสนโภชน์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 5เดือน 10 วัน
10 03/ 2552 นาย วรฐ คูหิรัญ สาขาวิชาไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 15 วัน
25 05/ 2552 นาง อุศนา ตัณฑุลเวศม์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 24 วัน
18 06/ 2552 นาย ชัชพล ชังชู สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 9 วัน
26 08/ 2552 นาง รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 28 วัน
10 11/ 2552 นาย สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 16 วัน
12 01/ 2553 นาง ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 13 วัน
17 01/ 2554 นาย มานพ เจริญไชยตระกูล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 9 วัน
23 02/ 2554 นาย สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 6 วัน
15 06/ 2554 น.ส. สมหญิง ไทยนิมิตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 8 วัน
16 09/ 2554 นาย พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 2เดือน 9 วัน
06 12/ 2554 นาย ปิยะ โชติไกร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 18 วัน
07 02/ 2555 นาย อานนท์ รุ่งสว่าง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9 เดือน 12 วัน
02 04/ 2555 นาย วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 23 วัน
20 06/ 2555 นาย วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน 3 วัน
14 11/ 2555 นาง สุรีรัตน์ ผลศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 11 วัน
15 11/ 2555 นาย เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 11 วัน
20 02/ 2556 นาย อภิรัตน์ เลาห์บุตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 3 วัน
10 09/ 2556 นาย เวชพงศ์ ชุติชูเดช สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 16 วัน
10 03/ 2557 นาย สิริพล อนันตวรสกุล วิศวกรรมเคมี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน 12 วัน
07 04/ 2557 นาย วันชัย ยอดสุดใจ วิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 11 เดือน 8 วัน
17 04/ 2557 นาย อภินิติ โชติสังกาศ วิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0 เดือน 8 วัน
28 07/ 2557 นาง วัชรี วีรคเชนทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3 เดือน
08 01/ 2558 นาย สุรชัย ลิมปวัฒนาการ วิศวกรรมทรัพยากรน้ั้ำ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3 เดือน 23 วัน
08 01/ 2558 นาย อดิชัย พรพรหมินทร์ วิศวกรรมทรัพยากรน้ั้ำ ออกคำสั่งแล้ว 9 เดือน 23 วัน
20 01/ 2558 นาย อรรถศักดิ์ จารีย์ วิศวกรรมเคมี ออกคำสั่งแล้ว 8 เดือน 8 วัน
20 01/ 2558 นาย ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข วิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4 เดือน 10 ว้น
26 03/ 2558 นาย วีระเกษตร สวนผกา วิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 2 เดือน
14 08/ 2558 นางสาว จุฑา พิชิตลำเค็ญ วิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9 เดือน 15 วัน
22 10/ 2558 นางสาว นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ วิศวกรรมวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว
10 03/ 2559 นาย พูนลาภ ลามศรีจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว
10 06/ 2559 นางสาว อรทัย จงประทีป วิศวกรรมวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว
01 08/ 2559 นางสาว นันทิยา หาญศุภลักษณ์ วิศวกรรมเคมี ออกคำสั่งแล้ว
26 09/ 2559 นาย อภิชาติ โรจนโรวรรณ วิศวกรรมวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว
11 11/ 2559 นาง ดวงฤดี ฉายสุวรรณ วิศวกรรมวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว
11 11/ 2559 นาย ธงไทย วิฑูรย์ วิศวกรรมเคมี ออกคำสั่งแล้ว
20 12/ 2559 นาย วราเมศวร์ วิเชียรแสน วิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
22 02/ 2560 นาย เอกไท วิโรจน์สกุลชัย วิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
13 06/ 2560 นาย ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ วิศวกรรมวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว
18 07/ 2560 นาย มิติ รุจานุรักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ข้อสังเกตุ ส่งเอกสารเพื่อสอบถามข้อมูล 11-8-60
10 11/ 2560 นาย ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
15 11/ 2560 นาย สมเจตน์ พัชรพันธ์ วิศวกรรมวัสดุ (1120) ออกคำสั่งแล้ว
12 12/ 2560 นาย ปฏิภาณ จุ้ยเจิม วิศวกรรมวัสดุ (1120) เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 01/ 2561 นางสาว จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน วิศวกรรมอุตสาหการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 02/ 2561 นาย ณัฐศักดิ์ บุญมี วิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
26 03/ 2561 นาย ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล วิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
10 07/ 2561 นาย วิชัย ศิวะโกศิษฐ วิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
24 09/ 2561 นาย อภิชาติ แจ้งบำรุง วิศวกรรมเครื่องกล ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
24 09/ 2561 นาย วชิระ จงบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า (1113) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
24 09/ 2561 นาย ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์ วิศวกรรมเครื่องกล (1110) เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 09/ 2561 นาย อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา วิศวกรรมเคมี เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 09/ 2561 นาย สุชาติ เหลืองประเสริฐ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (1105) สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
17 10/ 2561 นาย จักรพ้นธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ วิศวกรรมอุตสาหการ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
22 10/ 2561 นาย กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ วิศวกรรมโยธา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
22 10/ 2561 นาย ทรงพล จารุวิศิษฎ์ วิศวกรรมโยธา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
26 11/ 2561 นาย เชาวลิต มิตรสันติสุข วิศวกรรมไฟฟ้า 1113 ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26 11/ 2561 นาย เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล วิศวกรรมโยธา (1104) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26 11/ 2561 นาย ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี วิศวกรรมโยธา 1104 ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26 11/ 2561 นาง สุนีรัตน์ กุศลาศัย วิศวกรรมโยธา (1104) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
26 03/ 2562 นาย ชนินทร์ ปัญจพรผล วิศวกรรมเคมี ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
14/ 07/ 2554 นาย ดีบุญ เมธากุลชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
02/ 07/ 2556 นางสาว นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ สาขาวิชาทรัพยากรน้ำ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0 เดือน 25 วัน
15/ 07/ 2556 นาย สุวัฒนา วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0 เดือน 12 วัน
15/ 01/ 2557 นาย ก้องกิติ พูสวัสดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9 เดือน 12 วัน
16/ 06/ 2557 นาย วุฒิพงศ์ อารีกุล วิศวกรรมไฟฟ้า เสนอ ส.ก.อ. แก้ไขผลงาน
16/ 09/ 2557 นาง หรรษา วัฒนานุกิจ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เสนอ ส.ก.อ. 0 ปี 5 เดือน 7 วัน
01/ 08/ 2559 นาย ตฤณ แสงสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26/ 09/ 2559 นาง เมตตา เจริญพานิช วิศวกรรมเคมี เสนอ ส.ก.อ.
13/ 06/ 2560 นาย ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ วิศวกรรมเคมี ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
08/ 11/ 2560 นาย พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21/ 02/ 2561 นาย ไพศาล คงคาฉุยฉาย วิศวกรรมเคมี สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26/ 03/ 2561 นาย วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
09/ 07/ 2561 นาย อรรถศักดิ์ จารีย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
10/ 07/ 2561 นาง รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10/ 07/ 2561 น.ส. จันทนา จันทราพรชัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
10/ 07/ 2561 นาย วรฐ คูหิรัญ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20/ 08/ 2561 น.ส. สุวิมล สัจจวาณิชย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12/ 09/ 2561 น.ส. สุนันท์ ลิ้มตระกูล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 4 ราย
12/ 09/ 2561 นาย วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ
12/ 09/ 2561 นาง อุศนา ตัณฑุลเวศม์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
24/ 09/ 2561 นาย อดิชัย พรพรหมินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
24/ 09/ 2561 นาย วันชัย ยอดสุดใจ สาขาวิศวกรรมโยธา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24/ 09/ 2561 นาง เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ สาขาวิศวกรรมเคมี สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
27/ 09/ 2561 นาย ปิยะ โชติกไกร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
05/ 10/ 2561 นาย สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
05/ 10/ 2561 นาง ณัฏฐกา หอมทรัพย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
05/ 10/ 2561 นาย สิริพล อนันตวรสกุล สาขาวิศวกรรมเคมี ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
08/ 10/ 2561 นาย ก่อโชค จันทวรางกูร สาขาวิศวกรรมโยธา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
14/ 11/ 2561 นาย อนันต์ มุ่งวัฒนา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------