กลับหน้าแรก

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 18/ 12/ 2551 นาย วัจน์วงค์ กรีพละ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 5เดือน 5 วัน
00/ 00/ 0000 27/ 01/ 2552 นาย สมเจตน์ ถนอมพุทรา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 0 วัน
00/ 00/ 0000 29/ 01/ 2553 น.ส. นภาพร พ่วงพรพิทักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 28 วัน
00/ 00/ 0000 02/ 12/ 2554 นาย ทวี งามวิไลกร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 24 วัน
00/ 00/ 0000 02/ 12/ 2554 น.ส. ศมณพร สุทธิบาก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 23 วัน
00/ 00/ 0000 09/ 02/ 2555 นาย สังคม ศรีสมพร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4 เดือน 11 วัน
00/ 00/ 0000 09/ 02/ 2555 น.ส. อัญชสา ประมวลเจริญกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 18 วัน
00/ 00/ 0000 14/ 02/ 2555 นาย วิรัช หิรัญ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน 12 วัน
06/ 11/ 2555 06/ 11/ 2555 น.ส. นิธิรัชต์ สงวนเดือน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 20 วัน
26/ 12/ 2555 28/ 01/ 2556 พันจ่าอากาศเอก เพิ่มพล กุดจอมศรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 26 วัน
20/ 03/ 2556 29/ 04/ 2556 นาง ภัทราวดี ประเสริฐสังข์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 24 วัน
05/ 08/ 2556 23/ 09/ 2556 นาย พนม ท้าวดี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 2 วัน
14/ 10/ 2556 22/ 11/ 2556 นาย ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์ สาขาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 2 วัน
26/ 11/ 2556 02/ 01/ 2557 น.ส. ศรัญญา แซ่ตั้ง เทคโนโลยีสารสนเทศ ออกคำสั่งแล้ว
23/ 06/ 2557 01/ 08/ 2557 นาย สุภาพ กัญญาคำ เทคโนโลยีสารสนเทศ ออกคำสั่งแล้ว
07/ 07/ 2557 18/ 08/ 2557 นาย สุรศักดิ์ ตั้งสกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 1 วัน
05/ 08/ 2557 09/ 12/ 2557 นาย ศราวุฒิ สุพรรณราช วิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 26 วัน
18/ 12/ 2557 05/ 02/ 2558 นาง ประครอง วรกา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 23 วัน
13/ 01/ 2558 24/ 02/ 2558 นาย ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10 เดือน 4 วัน
18/ 02/ 2558 03/ 04/ 2558 น.ส. ยุวดี แซ่ตั้ง วิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
10/ 02/ 2558 03/ 04/ 2558 นาย ศรีศักดิ์ จ่างจิตต์ วิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
03/ 07/ 2558 08/ 09/ 2558 น.ส. นารีรัตน์ กิติศรีปัญญา สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
14/ 08/ 2558 23/ 09/ 2558 นาง นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว
27/ 10/ 2559 27/ 01/ 2560 น.ส. ฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี สาชาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
16/ 01/ 2560 12/ 04/ 2560 นาย รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว
20/ 03/ 2560 21/ 04/ 2560 นาง รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
12/ 12/ 2560 29/ 01/ 2561 นางสาว รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว
23/ 01/ 2561 14/ 03/ 2561 นาง เตือนใจ น้อยพา สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
05/ 06/ 2561 25/ 07/ 2561 นาย พีระ ลิ่วลม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกคำสั่งแล้ว
20/ 06/ 2561 25/ 07/ 2561 นางสาว รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์ สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว
05/ 06/ 2561 25/ 07/ 2561 นาย สมควร โพธารินทร์ ฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
05/ 07/ 2561 27/ 08/ 2561 นาย ทศพล จตุระบุล สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ออกคำสั่งแล้ว
05/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นาย อมลิน ต้องกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
05/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นางสาว ศิริลักษณ์ พานโคกสูง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
05/ 10/ 2561 09/ 11/ 2561 นาง ศุษมา โชคเพิ่มพูน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว
22/ 02/ 2562 12/ 03/ 2562 นาย รุ่งทวี ผดากาล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110) ออกคำสั่งแล้ว
26/ 08/ 2562 24/ 09/ 2562 นาย ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ ออกคำสั่งแล้ว
26/ 08/ 2562 01/ 10/ 2562 นาง ศิริพร แสนศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกคำสั่งแล้ว
18/ 09/ 2562 08/ 10/ 2562 นาย สุนทร บุญตา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 19/ 08/ 2563 นาย รังสรรค์ ไชยเชษฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 19/ 08/ 2563 นางสาว เพ็ญศิริ สมพงษ์ คณิตศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00/ 00/ 0000 19/ 08/ 2563 นาย อมรเดช นวลมณี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 07/ 10/ 2563 น.ส. ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 09/ 10/ 2563 นาย กิติโชค พรหมณีวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
00/ 00/ 0000 12/ 11/ 2563 นาย ณัฐชัย โปร่งมณี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1104) ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 14/ 12/ 2563 นาย วัชระ เทพารส สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
13/ 01/ 2564 15/ 01/ 2564 น.ส. แพรทอง เหลาภา สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 18/ 05/ 2564 นางสาว วรรณภา ภักดี สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (6113) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 18/ 05/ 2564 นาย จักรนรินทร์ คงเจริญ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 18/ 05/ 2564 นาย ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
00/ 00/ 0000 09/ 07/ 2564 นาย จารุวัฒน์ ไพใหล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 09/ 07/ 2564 นางสาว วไลลักษณ์ วงษ์รื่น สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 04/ 08/ 2564 นางสาว อธิกา วงศ์กวานกลม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
02/ 08/ 2564 04/ 08/ 2564 น.ส. จิตสราญ สีกู่กา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
14/ 03/ 2557 13 06/ 2557 นางสาว นภาพร พ่วงพรพิทักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7 เดือน 12 วัน
27/ 07/ 2558 25 08/ 2558 นาง อัญชสา ประมวลเจริญกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 4เดือน 12 วัน
01/ 02/ 2560 12 04/ 2560 นาย วิรัช หิรัญ วิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 17 01/ 2563 นาย รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา วิศวกรรมไฟฟ้า เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00/ 00/ 0000 09 10/ 2563 นาง ภัทราวดี ประเสริฐสังข์ คณิตศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------