กลับหน้าแรก

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
18/ 12/ 2551 นาย วัจน์วงค์ กรีพละ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 5เดือน 5 วัน
27/ 01/ 2552 นาย สมเจตน์ ถนอมพุทรา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 0 วัน
29/ 01/ 2553 น.ส. นภาพร พ่วงพรพิทักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 28 วัน
02/ 12/ 2554 นาย ทวี งามวิไลกร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 24 วัน
02/ 12/ 2554 น.ส. ศมณพร สุทธิบาก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 23 วัน
09/ 02/ 2555 นาย สังคม ศรีสมพร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4 เดือน 11 วัน
09/ 02/ 2555 น.ส. อัญชสา ประมวลเจริญกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 18 วัน
14/ 02/ 2555 นาย วิรัช หิรัญ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน 12 วัน
06/ 11/ 2555 น.ส. นิธิรัชต์ สงวนเดือน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7 เดือน 20 วัน
28/ 01/ 2556 พันจ่าอากาศเอก เพิ่มพล กุดจอมศรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 26 วัน
29/ 04/ 2556 นาง ภัทราวดี ประเสริฐสังข์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 24 วัน
23/ 09/ 2556 นาย พนม ท้าวดี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 2 วัน
22/ 11/ 2556 นาย ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์ สาขาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 2 วัน
02/ 01/ 2557 น.ส. ศรัญญา แซ่ตั้ง เทคโนโลยีสารสนเทศ ออกคำสั่งแล้ว
01/ 08/ 2557 นาย สุภาพ กัญญาคำ เทคโนโลยีสารสนเทศ ออกคำสั่งแล้ว
18/ 08/ 2557 นาย สุรศักดิ์ ตั้งสกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 1 วัน
09/ 12/ 2557 นาย ศราวุฒิ สุพรรณราช วิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 26 วัน
05/ 02/ 2558 นาง ประครอง วรกา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 23 วัน
24/ 02/ 2558 นาย ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10 เดือน 4 วัน
03/ 04/ 2558 น.ส. ยุวดี แซ่ตั้ง วิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
03/ 04/ 2558 นาย ศรีศักดิ์ จ่างจิตต์ วิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
08/ 09/ 2558 น.ส. นารีรัตน์ กิติศรีปัญญา สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
23/ 09/ 2558 นาง นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว
27/ 01/ 2560 น.ส. ฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี สาชาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว
12/ 04/ 2560 นาย รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว
21/ 04/ 2560 นาง รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
29/ 01/ 2561 นางสาว รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
14/ 03/ 2561 นาง เตือนใจ น้อยพา สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
25/ 07/ 2561 นาย พีระ ลิ่วลม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
25/ 07/ 2561 นางสาว รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์ สาขาวิชาชีวเคมี ออกคำสั่งแล้ว
25/ 07/ 2561 นาย สมควร โพธารินทร์ ฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
27/ 08/ 2561 นาย ทศพล จตุระบุล สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
03/ 10/ 2561 นางสาว ฐาปนี เฮงสนั่นกูล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
09/ 11/ 2561 นาย อมลิน ต้องกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
09/ 11/ 2561 นางสาว ศิริลักษณ์ พานโคกสูง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
09/ 11/ 2561 นาง ศุษมา โชคเพิ่มพูน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
12/ 03/ 2562 นาย รุ่งทวี ผดากาล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
13 06/ 2557 นางสาว นภาพร พ่วงพรพิทักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7 เดือน 12 วัน
25 08/ 2558 นาง อัญชสา ประมวลเจริญกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 4เดือน 12 วัน
12 04/ 2560 นาย วิรัช หิรัญ วิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------