กลับหน้าแรก

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
01/ 06/ 2554 น.ส. สุพัชรินทร์ ปานอุทัย สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 22 วัน
22/ 01/ 2558 น.ส. อรอุมา บุณยารมย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ออกคำสั่งแล้ว
03/ 03/ 2559 นาย นิรอมลี มะกาเจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ออกคำสั่งแล้ว
07/ 03/ 2560 นาง จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ออกคำสั่งแล้ว
22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26/ 11/ 2561 นาย อิษฎี กุฏอินทร์ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน **อยู่ระหว่างเสนอขอเทียบสาขาวิชา**

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
14 10/ 2556 นาย อภิลักษณ์ เทียนทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0 เดือน 16 วัน
09 11/ 2556 นาย สิทธิ์ ธีรสรณ์ บริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 15 วัน

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
22/ 02/ 2561 นาย สิทธิ์ ธีรสรณ์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------