กลับหน้าแรก

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 01/ 06/ 2554 น.ส. สุพัชรินทร์ ปานอุทัย สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 22 วัน
12/ 12/ 2557 22/ 01/ 2558 น.ส. อรอุมา บุณยารมย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ออกคำสั่งแล้ว
26/ 01/ 2559 03/ 03/ 2559 นาย นิรอมลี มะกาเจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ออกคำสั่งแล้ว
02/ 02/ 2560 07/ 03/ 2560 นาง จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ออกคำสั่งแล้ว
03/ 11/ 2560 22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31/ 10/ 2561 26/ 11/ 2561 นาย อิษฎี กุฏอินทร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ออกคำสั่งแล้ว
17/ 04/ 2562 13/ 08/ 2562 นางสาว วิมลมาศ ประชากุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (2511) ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 13/ 04/ 2563 นาย พรพล พิมพาพร วิทยาศาสตร์การกีฬา ออกคำสั่งแล้ว
16/ 06/ 2563 10/ 09/ 2563 นาย ภูวนารถ ศรีทน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 16/ 12/ 2563 น.ส. เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
15/ 08/ 2556 14 10/ 2556 นาย อภิลักษณ์ เทียนทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0 เดือน 16 วัน
04/ 11/ 2556 09 11/ 2556 นาย สิทธิ์ ธีรสรณ์ บริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 15 วัน
16/ 01/ 2563 10 04/ 2563 นาง ราตรี เรืองไทย วิทยาศาสตร์การกีฬา ออกคำสั่งแล้ว

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
20/ 02/ 2561 23/ 02/ 2561 นาย สิทธิ์ ธีรสรณ์ บริหารธุรกิจและการจัดการ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------