กลับหน้าแรก

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
26/ 05/ 2557 นาย ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 5 เดือน 29 วัน
06/ 03/ 2558 นาย วีระยุทธ พิมพาภรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 22 วัน
27/ 09/ 2559 นางสาว จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล สาขาวิชาชีววิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
27/ 09/ 2559 นาง ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
19/ 12/ 2559 นาย ทองใส จำนงการ เคมี ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
30/ 05/ 2560 นางสาว ปรียาวัลย์ คูหา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
05/ 10/ 2560 นางสาว ชลดา โกมินทรชาติ สาขาวิชาเคมี ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ update:11/01/2561

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
06 03/ 2558 นาง สุนทรี่ ขุนทอง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5 เดือน 24 วัน

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

----------------------------------------------------