กลับหน้าแรก

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
26/ 05/ 2557 นาย ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 5 เดือน 29 วัน
06/ 03/ 2558 นาย วีระยุทธ พิมพาภรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 22 วัน
27/ 09/ 2559 นางสาว จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล สาขาวิชาชีววิทยา แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ
27/ 09/ 2559 นาง ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
19/ 12/ 2559 นาย ทองใส จำนงการ เคมี ออกคำสั่งแล้ว
30/ 05/ 2560 นางสาว ปรียาวัลย์ คูหา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
05/ 10/ 2560 นางสาว ชลดา โกมินทรชาติ สาขาวิชาเคมี ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย update:23/04/2561
23/ 08/ 2561 น.ส. อรวรรณ วัชนุภาพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
09/ 10/ 2561 นางสาว สุนันท์ กิจจารุวรรณกุล สาขาวิชาเคมี ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
09/ 10/ 2561 นาย ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา สาขาวิชาฟิสิกส์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
09/ 10/ 2561 นาย โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์ สาขาวิชาเคมี ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
22/ 10/ 2561 นางสาว สุภารัตน์ จิตรแจ้ง สาขาวิชาสถิติ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
06 03/ 2558 นาง สุนทรี่ ขุนทอง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5 เดือน 24 วัน

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------