กลับหน้าแรก

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
01/ 05/ 2557 26/ 05/ 2557 นาย ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 5 เดือน 29 วัน
18/ 02/ 2558 06/ 03/ 2558 นาย วีระยุทธ พิมพาภรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 22 วัน
22/ 07/ 2559 27/ 09/ 2559 นางสาว จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
09/ 08/ 2559 27/ 09/ 2559 นาง ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี สาขาวิชาชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว update:10/11/2560
01/ 12/ 2559 19/ 12/ 2559 นาย ทองใส จำนงการ เคมี ออกคำสั่งแล้ว
15/ 06/ 2560 05/ 10/ 2560 นางสาว ชลดา โกมินทรชาติ สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
01/ 08/ 2561 23/ 08/ 2561 น.ส. อรวรรณ วัชนุภาพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกคำสั่งแล้ว
10/ 08/ 2561 09/ 10/ 2561 นางสาว สุนันท์ กิจจารุวรรณกุล สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
12/ 09/ 2561 09/ 10/ 2561 นาย ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา สาขาวิชาฟิสิกส์ ออกคำสั่งแล้ว
10/ 09/ 2561 09/ 10/ 2561 นาย โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์ สาขาวิชาเคมี ออกคำสั่งแล้ว
01/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นางสาว สุภารัตน์ จิตรแจ้ง สาขาวิชาสถิติ ออกคำสั่งแล้ว
25/ 03/ 2562 11/ 04/ 2562 นาย ธณิศร์ ตั้งเจริญ สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151) ออกคำสั่งแล้ว
12/ 03/ 2563 15/ 04/ 2563 น.ส. มาลินี พรหมขัติแก้ว เคมีเชิงฟิสิกส์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 14 07/ 2563 นาย ปัญญา แขน้ำแก้ว ฟิสิกส์ 0151 ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------