กลับหน้าแรก

คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 27/ 07/ 2554 นาย สมบูรณ์ สาระพัด สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 28 วัน
16/ 10/ 2554 03/ 10/ 2554 นาง ประไพพิศ สวัสดิรัมย์ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 8เดือน 20 วัน
14/ 02/ 2555 13/ 03/ 2555 นาย ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 4เดือน 15 วัน
28/ 12/ 2555 12/ 03/ 2556 นางสาว พรพรหม พรหมเพศ สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน 10 วัน
22/ 03/ 2556 14/ 06/ 2556 นางสาว สุนทรี เหล่าพัดจัน สาขาวิชาการเงิน ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 3เดือน 7 วัน
28/ 08/ 2556 21/ 10/ 2556 น.ส. ฐิติมา ไชยะกุล บริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 4 วัน
22/ 10/ 2556 18/ 12/ 2556 น.ส. ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 5 วัน
05/ 03/ 2557 02/ 05/ 2557 นาง ปิยะดา โล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
01/ 12/ 2557 23/ 01/ 2558 นางสาว ธิญาดา พิชญาศุภกุล การบัญชีบริหาร ออกคำสั่งแล้ว
29/ 01/ 2558 03/ 03/ 2558 น.ส. อรรธิกา พังงา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 3 เดือน 26 วัน
11/ 03/ 2558 10/ 04/ 2558 นาง ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ออกคำสั่งแล้ว
28/ 12/ 2558 03/ 02/ 2559 นาย ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว update:27/09/2017
07/ 01/ 2559 03/ 02/ 2559 นางสาว รัชรินทร์ กุลชาติ สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว update:14/02/2018
26/ 09/ 2559 25/ 10/ 2559 นางสาว พีรญา พงษ์ปรสุวรรณ์ การบัญชี ออกคำสั่งแล้ว
02/ 02/ 2560 14/ 03/ 2560 น.ส. ศิรินุช อินละคร การเงิน ออกคำสั่งแล้ว
19/ 01/ 2561 07/ 03/ 2561 นางสาว กิติยา ทัศนะบรรจง บริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว
22/ 06/ 2561 29/ 06/ 2561 นาย ปฐมวัฒน์ สุระประจิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
04/ 06/ 2561 29/ 06/ 2561 นางสาว พรทิวา วิจิตรโกเมน สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว
22/ 06/ 2561 29/ 06/ 2561 นาย สิทธิเดช บำรุงทรัพย์ สาขาวิชาการเงิน ออกคำสั่งแล้ว
01/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 น.ส. พัทธนันท์ ปลอดภัย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด) ออกคำสั่งแล้ว
12/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย จารุเจต ตั้งสุข สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
12/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นางสาว วราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว
11/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นางสาว นพเก้า เรืองสมบัติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว
16/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาย พชร สุขสุเมฆ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว
17/ 05/ 2562 05/ 06/ 2562 นาย ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ สาขาวิชาการบัญชี (6801) ออกคำสั่งแล้ว
02/ 12/ 2562 12/ 12/ 2562 นางสาว มนัสรา เรียนสุเมธธราดล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
06/ 10/ 2563 10/ 11/ 2563 นาย พงศ์ภัค บานชื่น สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
24/ 12/ 2563 01/ 02/ 2564 นางสาว มุขสุดา พูลสวัสดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
12/ 05/ 2564 20/ 05/ 2564 นางสาว ปาริชาติ เฉียบแหลม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
01/ 06/ 2564 25/ 06/ 2564 นาย เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข
28/ 05/ 2564 25/ 06/ 2564 นาย ศิรวัตร ไทยแท้ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
01/ 07/ 2564 02/ 08/ 2564 นาย ศรัณย์ ดั่นสถิตย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
13/ 08/ 2564 27/ 08/ 2564 นางสาว ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802) ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------