กลับหน้าแรก

คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
27/ 07/ 2554 นาย สมบูรณ์ สาระพัด สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 28 วัน
03/ 10/ 2554 นาง ประไพพิศ สวัสดิรัมย์ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 8เดือน 20 วัน
13/ 03/ 2555 นาย ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 4เดือน 15 วัน
12/ 03/ 2556 นางสาว พรพรหม พรหมเพศ สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน 10 วัน
14/ 06/ 2556 นางสาว สุนทรี เหล่าพัดจัน สาขาวิชาการเงิน ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 3เดือน 7 วัน
21/ 10/ 2556 น.ส. ฐิติมา ไชยะกุล บริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 4 วัน
18/ 12/ 2556 น.ส. ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 5 วัน
02/ 05/ 2557 นาง ปิยะดา โล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
23/ 01/ 2558 นางสาว ธิญาดา พิชญาศุภกุล การบัญชีบริหาร ออกคำสั่งแล้ว
03/ 03/ 2558 น.ส. อรรธิกา พังงา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 3 เดือน 26 วัน
10/ 04/ 2558 นาง ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ออกคำสั่งแล้ว
03/ 02/ 2559 นาย ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว update:27/09/2017
03/ 02/ 2559 นางสาว รัชรินทร์ กุลชาติ สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว update:14/02/2018
25/ 10/ 2559 นางสาว พีรญา พงษ์ปรสุวรรณ์ การบัญชี ออกคำสั่งแล้ว
14/ 03/ 2560 น.ส. ศิรินุช อินละคร การเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
08/ 09/ 2560 น.ส. ยุวดี ศิริทรัพย์ สาขาวิชาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
07/ 03/ 2561 นางสาว กิติยา ทัศนะบรรจง บริหารธุรกิจ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

----------------------------------------------------