กลับหน้าแรก

คณะวนศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 16/ 01/ 2551 นาย วีระภาส คุณรัตนสิริ สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 12 วัน
00/ 00/ 0000 07/ 04/ 2553 นาย กิติชัย รัตนะ สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน19 วัน
00/ 00/ 0000 18/ 06/ 2553 นาย พสุธา สุนทรห้าว สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 8 วัน
00/ 00/ 0000 16/ 08/ 2553 นาง สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 10 วัน
00/ 00/ 0000 20/ 08/ 2553 นาย กอบศักดิ์ วันธงไชย สาขาวิชาวนวัฒนะวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 7 วัน
00/ 00/ 0000 04/ 11/ 2553 นาย ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 26 วัน
00/ 00/ 0000 27/ 01/ 2554 นาย สราวุธ สังข์แก้ว สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 29 วัน
00/ 00/ 0000 25/ 07/ 2554 นาย วัฒนชัย ตาเสน สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 5 วัน
00/ 00/ 0000 30/ 03/ 2555 นาย พิชิต สมบูรณ์ สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 30 วัน
19/ 10/ 2555 19/ 10/ 2555 นาย สุธีร์ ดวงใจ สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 6 วัน
29/ 04/ 2556 01/ 07/ 2556 นางสาว แสงสรรค์ ภูมิสถาน สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 24 วัน
05/ 11/ 2556 28/ 11/ 2556 นาย นันทชัย พงษ์พัฒนานุรักษ์ ชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว
09/ 12/ 2556 15/ 01/ 2557 นาย ประทีป ด้วงแค สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 10 วัน
01/ 02/ 2559 01/ 06/ 2559 นาง วาทินี สวนผกา สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
15/ 09/ 2559 04/ 10/ 2559 นาย ปิยพงษ์ ทองดีนอก สาขาการจัดการลุ่มน้ำ ออกคำสั่งแล้ว
09/ 01/ 2561 29/ 01/ 2561 นาย สมพร แม่ลิ่ม สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
09/ 01/ 2561 29/ 01/ 2561 นางสาว บัวผัน พวงศิลป์ สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ ออกคำสั่งแล้ว
06/ 03/ 2561 14/ 03/ 2561 น.ส. นิสา เหล็กสูงเนิน สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว
20/ 04/ 2561 25/ 05/ 2561 นางสาว ออ พรานไชย สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
16/ 05/ 2561 07/ 08/ 2561 นาง นพรัตน์ คัคคุริวาระ สาขาวิศวกรรมป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว
26/ 09/ 2561 07/ 11/ 2561 นางสาว นิตยา เมี้ยนมิตร สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 08/ 08/ 2562 นางสาว ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ (5303) วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (530303) ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 08/ 08/ 2562 นาย พรเทพ เหมือนพงษ์ สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา (5305) ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 24/ 03/ 2563 น.ส. สุวิมล อุทัยรัศมี ชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว
14/ 05/ 2563 22/ 05/ 2563 นาย พฤทธิ์ ราชรักษ์ สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว
31/ 07/ 2563 25/ 08/ 2563 นาย ขรรค์ชัย ประสานัย สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว
17/ 08/ 2563 24/ 09/ 2563 นาย พิชิต ลำใย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(5301) ออกคำสั่งแล้ว
03/ 09/ 2563 24/ 09/ 2563 นางสาว สุภัทรา ถึกสถิตย์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 23/ 03/ 2564 นางสาว จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 15/ 05/ 2564 นางสาว มณฑาทิพย์ โสมมีชัย สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา(5305) ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
00/ 00/ 0000 25/ 08/ 2564 นาย ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2564 นาย กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2564 นาง ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 02 07/ 2551 นาย สมหวัง ขันตยานุวงศ์ สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 23 วัน
00/ 00/ 0000 27 04/ 2553 นาย มณฑล จำเริญพฤกษ์ สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 29 วัน
00/ 00/ 0000 10 01/ 2554 นาย ประสงค์ สงวนธรรม สาขาการจัดการป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 18 วัน
19/ 07/ 2556 23 08/ 2556 นาย รองลาภ สุขมาสรวง สาขาวิชาชีวิวิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 2 วัน
07/ 11/ 2556 27 11/ 2556 นาง นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว อุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน
22/ 01/ 2557 25 02/ 2557 นาง ลดาวัลย์ พวงจิตร วนวัฒนวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 14 วัน
22/ 10/ 2558 30 11/ 2558 นาง ดวงใจ ศุขเฉลิม ชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 11 เดือน
24/ 05/ 2559 21 06/ 2559 นาย สราวุธ สังข์แก้ว ชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 1ปี 5เดือน 6วัน
03/ 01/ 2561 29 01/ 2561 นาย ประทีป ด้วงแค ชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 17 01/ 2563 นาย วัฒนชัย ตาเสน ชีววิทยาป่าไม้ (5303) ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 25 11/ 2563 นาย วีระภาส คุณรัตนสิริ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5301) การจัดการป่าไม้ (530101) ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 23 03/ 2564 นางสาว ออ พรานไชย วนวัฒนวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
00/ 00/ 0000 29/ 04/ 2550 นาย อภิชาต ภัทรธรรม สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 5 ปี 6เดือน0วัน
00/ 00/ 0000 21/ 12/ 2553 นาย วุฒิพล หัวเมืองแก้ว สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 0 วัน
00/ 00/ 0000 22/ 07/ 2554 นาย ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 2 วัน
07/ 08/ 2555 24/ 08/ 2555 นาย ดอกรัก มารอด สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
12/ 12/ 2561 28/ 12/ 2561 นาย ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ ชีววิทยาป่าไม้ (5303) ออกคำสั่งแล้ว

 

----------------------------------------------------