กลับหน้าแรก

คณะวนศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
16/ 01/ 2551 นาย วีระภาส คุณรัตนสิริ สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน 12 วัน
07/ 04/ 2553 นาย กิติชัย รัตนะ สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 8เดือน19 วัน
18/ 06/ 2553 นาย พสุธา สุนทรห้าว สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 8 วัน
16/ 08/ 2553 นาง สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 10 วัน
20/ 08/ 2553 นาย กอบศักดิ์ วันธงไชย สาขาวิชาวนวัฒนะวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 7 วัน
04/ 11/ 2553 นาย ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 26 วัน
27/ 01/ 2554 นาย สราวุธ สังข์แก้ว สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 29 วัน
25/ 07/ 2554 นาย วัฒนชัย ตาเสน สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6เดือน 5 วัน
30/ 03/ 2555 นาย พิชิต สมบูรณ์ สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0เดือน 30 วัน
19/ 10/ 2555 นาย สุธีร์ ดวงใจ สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 6 วัน
01/ 07/ 2556 นางสาว แสงสรรค์ ภูมิสถาน สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 24 วัน
28/ 11/ 2556 นาย นันทชัย พงษ์พัฒนานุรักษ์ ชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว
15/ 01/ 2557 นาย ประทีป ด้วงแค สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 10 วัน
01/ 06/ 2559 นาง วาทินี สวนผกา สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
04/ 10/ 2559 นาย ปิยพงษ์ ทองดีนอก สาขาการจัดการลุ่มน้ำ ออกคำสั่งแล้ว
29/ 01/ 2561 นาย สมพร แม่ลิ่ม สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
29/ 01/ 2561 นางสาว บัวผัน พวงศิลป์ สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
14/ 03/ 2561 น.ส. นิสา เหล็กสูงเนิน สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว
25/ 05/ 2561 นางสาว ออ พรานไชย สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07/ 08/ 2561 นาง นพรัตน์ คัคคุริวาระ สาขาวิศวกรรมป่าไม้ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
07/ 11/ 2561 นางสาว นิตยา เมี้ยนมิตร สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
02 07/ 2551 นาย สมหวัง ขันตยานุวงศ์ สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 23 วัน
27 04/ 2553 นาย มณฑล จำเริญพฤกษ์ สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 29 วัน
10 01/ 2554 นาย ประสงค์ สงวนธรรม สาขาการจัดการป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 18 วัน
23 08/ 2556 นาย รองลาภ สุขมาสรวง สาขาวิชาชีวิวิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 2 วัน
27 11/ 2556 นาง นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว อุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน
25 02/ 2557 นาง ลดาวัลย์ พวงจิตร วนวัฒนวิทยา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 14 วัน
30 11/ 2558 นาง ดวงใจ ศุขเฉลิม ชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 11 เดือน
21 06/ 2559 นาย สราวุธ สังข์แก้ว ชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 1ปี 5เดือน 6วัน
29 01/ 2561 นาย ประทีป ด้วงแค ชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
29/ 04/ 2550 นาย อภิชาต ภัทรธรรม สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 5 ปี 6เดือน0วัน
21/ 12/ 2553 นาย วุฒิพล หัวเมืองแก้ว สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1เดือน 0 วัน
22/ 07/ 2554 นาย ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 2 วัน
24/ 08/ 2555 นาย ดอกรัก มารอด สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
07/ 05/ 2562 นาง ดวงใจ ศุขเฉลิม สาขาชีววิทยาป่าไม้ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
28/ 12/ 2561 นาย ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ ชีววิทยาป่าไม้ 5303 ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

----------------------------------------------------