กลับหน้าแรก

คณะมนุษยศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
14/ 07/ 2558 14/ 07/ 0255 นาย ภาณุภัค โมกขศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทย ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 27/ 11/ 2551 น.ส. ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี สาขานิเทศศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 30 วัน
00/ 00/ 0000 13/ 01/ 2552 นาย นัทธนัย ประสานนาม สาขาวิชาวรรณคดีไทย ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1 เดือน 16 วัน
00/ 00/ 0000 26/ 02/ 2552 นาย ภาคม บำรุงสุข สาขาวิชาดนตรีไทย ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 1 วัน
00/ 00/ 0000 23/ 07/ 2552 น.ส. นภาศรี ทิมแฟ้ม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 26 วัน
00/ 00/ 0000 29/ 07/ 2552 นาย โกวิทย์ พิมพวง สาขาวิชาภาษาไทย ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 24 วัน
00/ 00/ 0000 26/ 11/ 2552 นาย สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์ สาขาวิชาภาษาไทย ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 2 วัน
00/ 00/ 0000 30/ 11/ 2552 นาย ภาธร ศรีกรานนท์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 25 วัน
00/ 00/ 0000 25/ 12/ 2552 นาย สมพล วันตะเมล์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 28 วัน
19/ 09/ 2555 19/ 10/ 2555 นาง สุจรรยา วิลาวรรณ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8เดือน 5 วัน
11/ 01/ 2556 01/ 02/ 2556 นาย ธีรัตม์ แสงแก้ว สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 22 วัน
18/ 04/ 2556 15/ 05/ 2556 นาง ยุพกา ฟูกุชิม่า สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 8 วัน
16/ 05/ 2556 13/ 06/ 2556 นาย ไพรินทร์ กะทิพรมราช สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 13 วัน
17/ 03/ 2557 02/ 05/ 2557 นาง นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน สาขาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 14 วัน
25/ 06/ 2557 02/ 09/ 2557 นาย มนตรี ตั้งพิชัยกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11 เดือน 0 วัน
13/ 07/ 2558 23/ 07/ 2558 น.ส. อุมาภรณ์ สังขมาน สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8 เดือน 5 วัน
11/ 08/ 2558 18/ 11/ 2558 นางสาว พรรณราย ชาญหิรัญ สาขาวิชาวรรณคดีไทย ออกคำสั่งแล้ว update:14/02/2018
23/ 12/ 2558 10/ 02/ 2559 นาย ภูริวัจน์ เดชอุ่ม สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ออกคำสั่งแล้ว
14/ 01/ 2559 11/ 03/ 2559 นางสาว สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ออกคำสั่งแล้ว
04/ 08/ 2559 30/ 09/ 2559 นางสาว ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว ขรก.
23/ 06/ 2560 29/ 08/ 2560 นาย บุญเลิศ วิวรรณ์ สาขาวิชาภาษาไทย ออกคำสั่งแล้ว
19/ 10/ 2560 16/ 01/ 2561 นาย รัตนพล ชื่นค้า สาขาวิชาวรรณคดีไทย ออกคำสั่งแล้ว
15/ 01/ 2561 15/ 03/ 2561 นาย จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ ภาษาจีน ออกคำสั่งแล้ว
04/ 01/ 2561 16/ 03/ 2561 นางสาว จิรพร ธนะรัชติการนนท์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
17/ 10/ 2560 16/ 03/ 2561 นาย พัฒนพงศ์ วงศ์เรณู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
09/ 01/ 2561 02/ 04/ 2561 นาง น้ำทิพย์ อนันต์ศุภมงคล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
16/ 03/ 2561 16/ 07/ 2561 นาย ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา สาขาวิชาภาษาเกาหลี ออกคำสั่งแล้ว
25/ 05/ 2561 16/ 07/ 2561 นาย พิวัฒน์ หิตกร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
28/ 05/ 2561 16/ 07/ 2561 นางสาว อารีรัตน์ ปิ่นทอง สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ออกคำสั่งแล้ว
06/ 08/ 2561 30/ 10/ 2561 นาย ธเนศ ปานหัวไผ่ สาขาวิชาปรัชญา ออกคำสั่งแล้ว
03/ 08/ 2561 30/ 10/ 2561 นาย เทพทวี โชควศิน สาขาวิชาปรัชญา ออกคำสั่งแล้ว
03/ 08/ 2561 30/ 10/ 2561 นาย บารมี อริยะเลิศเมตตา สาขาวิชาปรัชญา ออกคำสั่งแล้ว
30/ 08/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง มริสสา พงษ์ศิริกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
07/ 08/ 2561 01/ 11/ 2561 นาย ธวัชชัย ทะราศรี สาขาวิชาศาสนา และเทววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
31/ 08/ 2561 01/ 11/ 2561 นาง จารุดา รัชนี ณ อยุธยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
31/ 08/ 2561 01/ 11/ 2561 นางสาว กรพินธ์ ผรณาปิติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
31/ 08/ 2561 02/ 11/ 2561 น.ส. มิ่งขวัญ ว่องสันตติวานิช สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
10/ 09/ 2561 22/ 11/ 2561 นาง ศลิษา เตรคุพ พุทธพงษ์ศิริพร สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 22/ 11/ 2561 นางสาว เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา สาขาวิชาภาษาไทย ออกคำสั่งแล้ว
28/ 09/ 2561 22/ 11/ 2561 นาง นัทธ์ชนัน นาถประทาน สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
24/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 นาย กิตตินาถ เรขาลิลิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
25/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 น.ส. วริษา อัศวรัตน์ สาขาวิชาภาษาจีน ออกคำสั่งแล้ว
14/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 นาง รัศมี วุฒิไกรเกรียง สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ออกคำสั่งแล้ว
10/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 นางสาว รัญวรัชญ์ พูลศรี สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ออกคำสั่งแล้ว
27/ 09/ 2561 23/ 11/ 2561 นาย ชัชวาลย์ ชิงชัย สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
28/ 09/ 2561 27/ 11/ 2561 นางสาว ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
26/ 10/ 2561 06/ 02/ 2562 นาย ธงรบ รื่นบรรเทิง สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ (7202) ออกคำสั่งแล้ว
25/ 09/ 2561 06/ 02/ 2562 น.ส. เกวลี เพชราทิพย์ สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese Language) ออกคำสั่งแล้ว
01/ 10/ 2561 06/ 02/ 2562 น.ส. พจี บำรุงสุข สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ออกคำสั่งแล้ว
25/ 10/ 2561 13/ 02/ 2562 น.ส. สรณีย์ สายศร สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา (7801) ออกคำสั่งแล้ว
10/ 06/ 2562 08/ 08/ 2562 นาง นวรัตน์ ศิริธารารัตน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104) ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 29/ 01/ 2563 นางสาว กฤตยา ณ หนองคาย สาขาวิชาวรรณคดีไทย ออกคำสั่งแล้ว
05/ 06/ 2563 04/ 08/ 2563 นาง ณิชยา วัฒนวรกิจกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(7104) ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
30/ 07/ 2563 12/ 10/ 2563 นาง ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 10/ 11/ 2563 น.ส. วิไลพร สุจริตธรรมกุล สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
02/ 11/ 2563 07/ 12/ 2563 นาง มุกข์ดา สุขธาราจาร สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
10/ 11/ 2563 09/ 02/ 2564 นางสาว นัยน์พัศ อธิษฐ์พัส สาขาวิชาภาษาจีน ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 21/ 04/ 2564 นาย จิณณวัตร มั่นทรัพย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
01/ 04/ 2564 21/ 04/ 2564 นางสาว สุมิดา อังศวานนท์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 13 08/ 2552 นาย วิทยา ศักยาภินันท์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 6 วัน
00/ 00/ 0000 24 03/ 2554 นาย ประเวศ อินทองปาน สาขาปรัชญาและศาสนา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 1 วัน
00/ 00/ 0000 27 01/ 2555 นาง กนกพร นุ่มทอง สาขาวิชาภาษาจีน ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 27 วัน
00/ 00/ 0000 26 03/ 2555 น.ส. เสาวณิต วิงวอน สาขาวิชาวรรณคดี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 1 วัน
04/ 01/ 2556 05 02/ 2556 นาย นธกฤต วันต๊ะเมล์ สาขาการสื่อสารการตลาด ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11เดือน 21 วัน
01/ 05/ 2556 13 06/ 2556 หม่อมหลวง จรัลวิไล จรูญโรจน์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 14 วัน
17/ 09/ 2556 04 10/ 2556 นาย นัทธนัย ประสานนาม วรรณคดีไทย ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 7 วัน
13/ 12/ 2556 28 01/ 2557 นาง ชไมภัค เตชัสอนันต์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9เดือน 0 วัน
09/ 06/ 2557 31 07/ 2557 นาย ศรัณย์ นักรบ ดนตรี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 22 วัน
21/ 01/ 2558 07 07/ 2558 นาย ภาธร ศรีกรานนท์ ดนตรีตะวันตก ออกคำสั่งแล้ว 7 เดือน 8 วัน
16/ 11/ 2558 30 11/ 2558 น.ส. นภาศรี ทิมแย้ม ภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 11 เดือน 29 วัน
26/ 01/ 2559 21 07/ 2559 นาย สมเกียรติ รักษ์มณี ภาษาไทย ออกคำสั่งแล้ว 8 เดือน 6 วัน
21/ 01/ 2559 21 07/ 2559 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี นิเทศศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
11/ 04/ 2561 16 07/ 2561 นางสาว พรศิริ ม่วงสมัย ภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
20/ 08/ 2561 01 11/ 2561 นาง ยุพกา ฟุกุชิม่า ภาษาญี่ปุ่น (๗๑๑๑) ออกคำสั่งแล้ว
24/ 09/ 2561 23 11/ 2561 นาย โกวิทย์ พิมพวง ภาษาไทย (7101) ออกคำสั่งแล้ว
29/ 10/ 2561 06 02/ 2562 นาง พุทธชาติ โปธิบาล ภาษาไทย (7101) ออกคำสั่งแล้ว
22/ 10/ 2561 12 03/ 2562 นาย ณรงค์ เขียนทองกุล ดุริยางคศิลป์ ออกคำสั่งแล้ว
06/ 11/ 2562 14 01/ 2563 นาย มนตรี ตั้งพิชัยกุล ภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
29/ 07/ 2563 07 10/ 2563 นาย บุญเลิศ วิวรรณ์ ภาษาไทย (7101) สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 30 10/ 2563 นางสาว สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน การท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
02/ 07/ 2557 11/ 09/ 2557 นาง อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล ภาษาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. 1 ปี 0 เดือน 17 วัน
31/ 07/ 2561 05/ 09/ 2561 นาย นธกฤต วันต๊ะเมล์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
28/ 05/ 2564 02/ 07/ 2564 นาย ประเวศ อินทองปาน สาขาวิชาศาสนาเเละเทววิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
02/ 07/ 2564 23/ 07/ 2564 นาย นัทธนัย ประสานนาม สาขาวิชาวรรณคดีไทย ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
00/ 00/ 0000 24/ 06/ 2553 นาง กุลวดี มกราภิรมย์ สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 4 ปี 5เดือน 0 วัน

 

----------------------------------------------------