กลับหน้าแรก

คณะมนุษยศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
14/ 07/ 0255 นาย ภาณุภัค โมกขศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทย ออกคำสั่งแล้ว
27/ 11/ 2551 น.ส. ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี สาขานิเทศศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 30 วัน
13/ 01/ 2552 นาย นัทธนัย ประสานนาม สาขาวิชาวรรณคดีไทย ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 1 เดือน 16 วัน
26/ 02/ 2552 นาย ภาคม บำรุงสุข สาขาวิชาดนตรีไทย ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 1 วัน
23/ 07/ 2552 น.ส. นภาศรี ทิมแฟ้ม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 26 วัน
29/ 07/ 2552 นาย โกวิทย์ พิมพวง สาขาวิชาภาษาไทย ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 24 วัน
26/ 11/ 2552 นาย สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์ สาขาวิชาภาษาไทย ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 2 วัน
30/ 11/ 2552 นาย ภาธร ศรีกรานนท์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 25 วัน
25/ 12/ 2552 นาย สมพล วันตะเมล์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 28 วัน
19/ 10/ 2555 นาง สุจรรยา วิลาวรรณ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8เดือน 5 วัน
01/ 02/ 2556 นาย ธีรัตม์ แสงแก้ว สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 22 วัน
15/ 05/ 2556 นาง ยุพกา ฟูกุชิม่า สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 8 วัน
13/ 06/ 2556 นาย ไพรินทร์ กะทิพรมราช สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 13 วัน
02/ 05/ 2557 นาง นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน สาขาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 14 วัน
02/ 09/ 2557 นาย มนตรี ตั้งพิชัยกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11 เดือน 0 วัน
23/ 07/ 2558 น.ส. อุมาภรณ์ สังขมาน สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 8 เดือน 5 วัน
18/ 11/ 2558 นางสาว พรรณราย ชาญหิรัญ สาขาวิชาวรรณคดีไทย ออกคำสั่งแล้ว update:14/02/2018
10/ 02/ 2559 นาย ภูริวัจน์ เดชอุ่ม สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ออกคำสั่งแล้ว
11/ 03/ 2559 นางสาว สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ออกคำสั่งแล้ว
30/ 09/ 2559 นางสาว ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว ขรก.
29/ 08/ 2560 นาย บุญเลิศ วิวรรณ์ สาขาวิชาภาษาไทย ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
16/ 01/ 2561 นาย รัตนพล ชื่นค้า สาขาวิชาวรรณคดีไทย เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15/ 03/ 2561 นาย จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ ภาษาจีน ออกคำสั่งแล้ว
16/ 03/ 2561 นางสาว จิรพร ธนะรัชติการนนท์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
16/ 03/ 2561 นาย พัฒนพงศ์ วงศ์เรณู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02/ 04/ 2561 นาง น้ำทิพย์ อนันต์ศุภมงคล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
16/ 07/ 2561 นาย ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา สาขาวิชาภาษาเกาหลี ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
16/ 07/ 2561 นาย พิวัฒน์ หิตกร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
16/ 07/ 2561 นางสาว อารีรัตน์ ปิ่นทอง สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30/ 10/ 2561 นาย ธเนศ ปานหัวไผ่ สาขาวิชาปรัชญา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
30/ 10/ 2561 นาย เทพทวี โชควศิน สาขาวิชาปรัชญา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
30/ 10/ 2561 นาย บารมี อริยะเลิศเมตตา สาขาวิชาปรัชญา ออกคำสั่งแล้ว
30/ 10/ 2561 นางสาว วราพรรณ อภิศุภะโชค สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
01/ 11/ 2561 นาง มริสสา พงษ์ศิริกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
01/ 11/ 2561 นาย ธวัชชัย ทะราศรี สาขาวิชาศาสนา และเทววิทยา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
01/ 11/ 2561 นาง จารุดา รัชนี ณ อยุธยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
01/ 11/ 2561 นางสาว กรพินธ์ ผรณาปิติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
02/ 11/ 2561 น.ส. มิ่งขวัญ ว่องสันตติวานิช สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว
22/ 11/ 2561 น.ส. รุจิรา เส้งเนตร สาขาวิชาภาษาไทย ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
22/ 11/ 2561 นาง ศลิษา เตรคุพ พุทธพงษ์ศิริพร สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
22/ 11/ 2561 นางสาว เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา สาขาวิชาภาษาไทย ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
22/ 11/ 2561 นาง นัทธ์ชนัน นาถประทาน สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
23/ 11/ 2561 นาย กิตตินาถ เรขาลิลิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
23/ 11/ 2561 น.ส. วริษา อัศวรัตน์ สาขาวิชาภาษาจีน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
23/ 11/ 2561 นาง รัศมี วุฒิไกรเกรียง สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
23/ 11/ 2561 นางสาว รัญวรัชญ์ พูลศรี สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
23/ 11/ 2561 นาย ชัชวาลย์ ชิงชัย สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
27/ 11/ 2561 นางสาว ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
06/ 02/ 2562 นาย ธงรบ รื่นบรรเทิง สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ (7202) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
06/ 02/ 2562 น.ส. เกวลี เพชราทิพย์ สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese Language) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
06/ 02/ 2562 น.ส. พจี บำรุงสุข สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
06/ 02/ 2562 นาง นัดดาวดี นุ่มนาค สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (6301) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
13/ 02/ 2562 น.ส. ผ่องอำไพ คงเจริญ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
13/ 02/ 2562 น.ส. ปาริชาติ ภูติรัตน์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (7401) ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
13/ 02/ 2562 น.ส. พัชราพรรณ กะตากูล สาขาวิชาภาษาเขมร (7102) ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
13/ 02/ 2562 น.ส. สรณีย์ สายศร สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา (7801) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
13/ 02/ 2562 นาย ทวีศักดิ์ ศรีผ่อง สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) ดนตรีไทย (810302) ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
13 08/ 2552 นาย วิทยา ศักยาภินันท์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 6 วัน
24 03/ 2554 นาย ประเวศ อินทองปาน สาขาปรัชญาและศาสนา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 3เดือน 1 วัน
27 01/ 2555 นาง กนกพร นุ่มทอง สาขาวิชาภาษาจีน ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 27 วัน
26 03/ 2555 น.ส. เสาวณิต วิงวอน สาขาวิชาวรรณคดี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 1 วัน
05 02/ 2556 นาย นธกฤต วันต๊ะเมล์ สาขาการสื่อสารการตลาด ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 11เดือน 21 วัน
13 06/ 2556 หม่อมหลวง จรัลวิไล จรูญโรจน์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 14 วัน
04 10/ 2556 นาย นัทธนัย ประสานนาม วรรณคดีไทย ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 7 วัน
28 01/ 2557 นาง ชไมภัค เตชัสอนันต์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9เดือน 0 วัน
31 07/ 2557 นาย ศรัณย์ นักรบ ดนตรี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 22 วัน
07 07/ 2558 นาย ภาธร ศรีกรานนท์ ดนตรีตะวันตก ออกคำสั่งแล้ว 7 เดือน 8 วัน
30 11/ 2558 น.ส. นภาศรี ทิมแย้ม ภาษาอังกฤษ ออกคำสั่งแล้ว 11 เดือน 29 วัน
21 07/ 2559 นาย สมเกียรติ รักษ์มณี ภาษาไทย ออกคำสั่งแล้ว 8 เดือน 6 วัน
21 07/ 2559 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี นิเทศศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
16 07/ 2561 นางสาว พรศิริ ม่วงสมัย ภาษาอังกฤษ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
01 11/ 2561 นาง ยุพกา ฟุกุชิม่า ภาษาญี่ปุ่น (๗๑๑๑) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
23 11/ 2561 นาย โกวิทย์ พิมพวง ภาษาไทย (7101) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
06 02/ 2562 นาง พุทธชาติ โปธิบาล ภาษาไทย (7101) ออกคำสั่งแล้ว
12 03/ 2562 นาย ณรงค์ เขียนทองกุล ดุริยางคศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
11/ 09/ 2557 นาง อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล ภาษาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. 1 ปี 0 เดือน 17 วัน
05/ 05/ 2560 นาย วิไลศักดิ์ กิ่งคำ ภาษาไทย ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
05/ 09/ 2561 นาย นธกฤต วันต๊ะเมล์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
24/ 06/ 2553 นาง กุลวดี มกราภิรมย์ สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ เสนอ ส.ก.อ. 4 ปี 5เดือน 0 วัน

 

----------------------------------------------------