กลับหน้าแรก

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 26/ 10/ 2554 นาย เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช สาขาวิชาวิศวกรรมชายฝั่งและการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 29 วัน
00/ 00/ 0000 17/ 04/ 2555 นาย พูลพงษ์ พงษ์วิทยาภานุ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 9 วัน
01/ 10/ 2555 11/ 10/ 2555 นาย ยอดชาย เตียเปิ้น สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ออกคำสั่งแล้ว
08/ 03/ 2556 29/ 04/ 2556 นาย ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ สาขาวิศวกรรมขนส่งและการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11 เดือน 3 วัน
16/ 02/ 2558 09/ 03/ 2558 นางสาว ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9เดือน 19 วัน
24/ 12/ 2558 20/ 01/ 2559 นาย มานิตย์ ลีกิจวัฒนะ สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างเรือ ออกคำสั่งแล้ว
10/ 03/ 2559 24/ 03/ 2559 นาย เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์ สาขาวิชาการจัดการขนส่งสินค้า ออกคำสั่งแล้ว
31/ 05/ 2559 09/ 06/ 2559 นาย พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว
31/ 01/ 2560 06/ 03/ 2560 นาย สุรศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ทวี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
07/ 12/ 2560 07/ 02/ 2561 นางสาว วัลลีย์ นวนมุสิก สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลอง ออกคำสั่งแล้ว
19/ 08/ 2559 15/ 03/ 2561 นาย ฉัตรชัย เอี่ยมพรสิน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
19/ 07/ 2561 31/ 07/ 2561 นาย จารุพันธุ์ หนูสมตน วิศวกรรมเครื่องกลเรือ ออกคำสั่งแล้ว
19/ 07/ 2561 31/ 07/ 2561 นาย ธีร์ เชาวนนทปัญญา สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว
03/ 07/ 2561 31/ 07/ 2561 น.ส. วลีพรรณ กันเนื่อง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
24/ 07/ 2561 07/ 08/ 2561 นาย นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
12/ 09/ 2561 20/ 09/ 2561 นาย ประชากร แก้วเขียว สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 25/ 05/ 2563 นางสาว พัชรา ศรีพระบุ สาขาวิชาวิศวอุตสาหการ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 03/ 02/ 2564 นาย ศุภวัฒน์ ชัยเกษม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (1105) สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
29/ 03/ 2564 19/ 04/ 2564 นาย รัฐกฤต เรียบร้อย สาขาวิชาวิศวกรรมทางทะเล ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
00/ 00/ 0000 24/ 06/ 2564 นาย กันตภณ ธนกิจกร สาขาวิชาวิศวกรรมทางทะเล เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
00/ 00/ 0000 24/ 06/ 2564 นางสาว ศิริรัตน์ จึงรุ่งเรืองถาวร สาขาวิชาวิศวกรรมการทะเล (1112) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
12/ 10/ 2558 27 10/ 2558 นาย เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช วิศวกรรมชายฝั่งและการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว 1ปี3เดือน18วัน
00/ 00/ 0000 06 11/ 2563 นาย เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์ เทคโนโลยีการจัดการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------