กลับหน้าแรก

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
26/ 10/ 2554 นาย เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช สาขาวิชาวิศวกรรมชายฝั่งและการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 29 วัน
17/ 04/ 2555 นาย พูลพงษ์ พงษ์วิทยาภานุ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 10เดือน 9 วัน
11/ 10/ 2555 นาย ยอดชาย เตียเปิ้น สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ออกคำสั่งแล้ว
29/ 04/ 2556 นาย ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ สาขาวิศวกรรมขนส่งและการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11 เดือน 3 วัน
09/ 03/ 2558 นางสาว ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9เดือน 19 วัน
20/ 01/ 2559 นาย มานิตย์ ลีกิจวัฒนะ สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างเรือ ออกคำสั่งแล้ว
24/ 03/ 2559 นาย เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์ สาขาวิชาการจัดการขนส่งสินค้า ออกคำสั่งแล้ว
09/ 06/ 2559 นาย พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกคำสั่งแล้ว
06/ 03/ 2560 นาย สุรศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ทวี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
07/ 02/ 2561 นางสาว วัลลีย์ นวนมุสิก สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลอง ออกคำสั่งแล้ว
15/ 03/ 2561 นาย ฉัตรชัย เอี่ยมพรสิน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
31/ 07/ 2561 นาย จารุพันธุ์ หนูสมตน วิศวกรรมเครื่องกลเรือ ออกคำสั่งแล้ว
31/ 07/ 2561 นาย ธีร์ เชาวนนทปัญญา สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ออกคำสั่งแล้ว
31/ 07/ 2561 น.ส. วลีพรรณ กันเนื่อง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ออกคำสั่งแล้ว
07/ 08/ 2561 นาย นนทิพัฒน์ ทวีวีฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
20/ 09/ 2561 นาย ประชากร แก้วเขียว สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ออกคำสั่งแล้ว

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
27 10/ 2558 นาย เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช วิศวกรรมชายฝั่งและการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว 1ปี3เดือน18วัน

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------