กลับหน้าแรก

คณะประมง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
06/ 10/ 2553 นาย จรวย สุขแสงจันทร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มทางทะเล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 17 วัน
08/ 06/ 2555 นาย สุชาย วรชนะนันท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 18 วัน
13/ 09/ 2555 นาย สันติ พ่วงเจริญ สาขาวิชาชีววิทยาประมง ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0 เดือน 9 วัน
16/ 01/ 2556 น.ส. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9เดือน 24 วัน
16/ 01/ 2556 น.ส. อรพร หมื่นพล สาชาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 7 วัน
12/ 02/ 2557 นาย อนุกรณ์ บุตรสันติ์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน 4 วัน
22/ 05/ 2558 น.ส. อิสริยา วุฒิสินธุ์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ออกคำสั่งแล้ว
09/ 06/ 2558 นางสาว มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ สาขาวิชาการจัดการประมง ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6 เดือน 19 วัน
14/ 09/ 2558 นางสาว อุไรรัฒท์ เนตรหาญ การจัดการประมง ออกคำสั่งแล้ว
12/ 06/ 2561 นาย เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ สาขาวิชาชีววิทยาประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
12/ 06/ 2561 นางสาว ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ สาขาวิชาการจัดการประมง ออกคำสั่งแล้ว
24/ 09/ 2561 นางสาว นภาขวัญ แหวนเพชร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ออกคำสั่งแล้ว
24/ 09/ 2561 นาย ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล วิทยาศาสตร์ทางทะเล ออกคำสั่งแล้ว
10/ 10/ 2561 นางสาว จีรวรรณ มณีโรจน์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
26/ 10/ 2561 นางสาว จีรภา หินซุย สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
26/ 10/ 2561 น.ส. เปรมวดี เทพวงศ์ อุตสาหกรรมประมง ออกคำสั่งแล้ว
26/ 10/ 2561 นาย จุฑา มุกดาสนิท สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26/ 10/ 2561 นางสาว นันทิภา พันธุ์สวัสดี สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย
26/ 10/ 2561 นาย ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์ สาขาวิชาชีววิทยาประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
15/ 02/ 2562 น.ส. จันทนา ไพรบูรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ (5504) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
24 10/ 2550 น.ส. สุภาวดี พุ่มพวง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 1 วัน
02 12/ 2551 นาง มยุรี จัยวัฒน์ สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 22 วัน
09 01/ 2552 นาย วราห์ เทพาหุดี สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 19 วัน
06 10/ 2552 นาย ณรงค์ วีระไวทยะ สาขาวิชาชีววิทยาประมง ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 22 วัน
03 12/ 2552 น.ส. ธนิษฐา ทรรพนันท์ ใจดี สาขาวิชาชีววิทยาประมง ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 25 วัน
15 03/ 2559 นาย นิติ ชูเชิด ชีววิทยาประมง ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 14 วัน
31 10/ 2559 นาย จรวย สุขแสงจันทร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ออกคำสั่งแล้ว
25 07/ 2561 นาย สุชาติ อิงธรรมจิตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
19/ 11/ 2558 นาย เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล เสนอ ส.ก.อ.
17/ 08/ 2559 นางสาว สุภาวดี พุ่มพวง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20/ 10/ 2560 นางสาว อนงค์ จีรภัทร์ ชีววิทยาประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
28/ 11/ 2551 นาง อุทัยรัตน์ ณ นคร สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 26 วัน

 

----------------------------------------------------