กลับหน้าแรก

คณะประมง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 06/ 10/ 2553 นาย จรวย สุขแสงจันทร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มทางทะเล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 17 วัน
00/ 00/ 0000 08/ 06/ 2555 นาย สุชาย วรชนะนันท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 0 เดือน 18 วัน
00/ 00/ 0000 13/ 09/ 2555 นาย สันติ พ่วงเจริญ สาขาวิชาชีววิทยาประมง ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 0 เดือน 9 วัน
30/ 11/ 2555 16/ 01/ 2556 น.ส. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 9เดือน 24 วัน
17/ 12/ 2555 16/ 01/ 2556 น.ส. อรพร หมื่นพล สาชาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 7 วัน
25/ 12/ 2556 12/ 02/ 2557 นาย อนุกรณ์ บุตรสันติ์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6 เดือน 4 วัน
22/ 04/ 2558 22/ 05/ 2558 น.ส. อิสริยา วุฒิสินธุ์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ออกคำสั่งแล้ว
20/ 04/ 2558 09/ 06/ 2558 นางสาว มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ สาขาวิชาการจัดการประมง ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6 เดือน 19 วัน
17/ 08/ 2558 14/ 09/ 2558 นางสาว อุไรรัฒท์ เนตรหาญ การจัดการประมง ออกคำสั่งแล้ว
19/ 10/ 2559 06/ 02/ 2560 นาง ไพลิน จิตรชุ่ม สาขาวิชาชีววิทยาประมง ออกคำสั่งแล้ว
30/ 10/ 2560 12/ 06/ 2561 นาย เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ สาขาวิชาชีววิทยาประมง ออกคำสั่งแล้ว
10/ 05/ 2561 12/ 06/ 2561 นางสาว ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ สาขาวิชาการจัดการประมง ออกคำสั่งแล้ว
23/ 07/ 2561 24/ 09/ 2561 นางสาว นภาขวัญ แหวนเพชร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ออกคำสั่งแล้ว
01/ 08/ 2561 24/ 09/ 2561 นาย ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล วิทยาศาสตร์ทางทะเล ออกคำสั่งแล้ว
24/ 09/ 2561 10/ 10/ 2561 นางสาว จีรวรรณ มณีโรจน์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง ออกคำสั่งแล้ว
25/ 07/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว จีรภา หินซุย สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง ออกคำสั่งแล้ว
12/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 น.ส. เปรมวดี เทพวงศ์ อุตสาหกรรมประมง ออกคำสั่งแล้ว
12/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นาย จุฑา มุกดาสนิท สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง ออกคำสั่งแล้ว
12/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นางสาว นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง ออกคำสั่งแล้ว
11/ 10/ 2561 26/ 10/ 2561 นาย ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์ สาขาวิชาชีววิทยาประมง ออกคำสั่งแล้ว
14/ 01/ 2562 15/ 02/ 2562 น.ส. จันทนา ไพรบูรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ (5504) ออกคำสั่งแล้ว
09/ 08/ 2562 16/ 09/ 2562 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่ ชีววิทยาประมง ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 18/ 09/ 2562 นางสาว พัชรี ครูขยัน สาขาวิชาชีววิทยาประมง ออกคำสั่งแล้ว
13/ 09/ 2562 15/ 10/ 2562 นาย พัฒนพล ขยันสำรวจ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ออกคำสั่งแล้ว
27/ 03/ 2563 15/ 04/ 2563 นาย ธนัสพงษ์ โภควนิช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การทะเล ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 16/ 07/ 2563 นางสาว จิตราภรณ์ ฟักโสภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การทะเล ออกคำสั่งแล้ว
20/ 10/ 2563 04/ 11/ 2563 นาย สาทิต ฉัตรชัยพันธ์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16/ 11/ 2563 08/ 12/ 2563 นาย ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(5501) ออกคำสั่งแล้ว
10/ 11/ 2563 08/ 12/ 2563 นางสาว เยาวลักษณ์ มั่นธรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การทะเล สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 24 10/ 2550 น.ส. สุภาวดี พุ่มพวง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 7เดือน 1 วัน
00/ 00/ 0000 02 12/ 2551 นาง มยุรี จัยวัฒน์ สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 22 วัน
00/ 00/ 0000 09 01/ 2552 นาย วราห์ เทพาหุดี สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11เดือน 19 วัน
00/ 00/ 0000 06 10/ 2552 นาย ณรงค์ วีระไวทยะ สาขาวิชาชีววิทยาประมง ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 4เดือน 22 วัน
00/ 00/ 0000 03 12/ 2552 น.ส. ธนิษฐา ทรรพนันท์ ใจดี สาขาวิชาชีววิทยาประมง ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 25 วัน
21/ 01/ 2559 15 03/ 2559 นาย นิติ ชูเชิด ชีววิทยาประมง ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 14 วัน
29/ 08/ 2559 31 10/ 2559 นาย จรวย สุขแสงจันทร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ออกคำสั่งแล้ว
24/ 06/ 2562 13 08/ 2562 นาง ปัทมา ระตะนะอาพร สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง (5507) ออกคำสั่งแล้ว
02/ 09/ 2562 16 10/ 2562 นาง จินตนา สและน้อย วิทยาศาสตร์ทางทะเล ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 20 04/ 2564 นาง กังสดาลย์ บุญปราบ ผลิตภัณฑ์ประมง (5507) ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
00/ 00/ 0000 14 05/ 2564 นางสาว วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ประมง ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
29/ 09/ 2558 19/ 11/ 2558 นาย เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล เสนอ ส.ก.อ.
01/ 07/ 2559 17/ 08/ 2559 นางสาว สุภาวดี พุ่มพวง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เสนอ ส.ก.อ.
18/ 08/ 2560 20/ 10/ 2560 นางสาว อนงค์ จีรภัทร์ ชีววิทยาประมง เสนอ ส.ก.อ.
05/ 03/ 2564 01/ 04/ 2564 นาง จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
00/ 00/ 0000 28/ 11/ 2551 นาง อุทัยรัตน์ ณ นคร สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 5เดือน 26 วัน

 

----------------------------------------------------