กลับหน้าแรก

คณะบริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
16/ 09/ 2556 นาง หฤทัย นำประเสริฐชัย สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 3เดือน 12 วัน
16/ 04/ 2558 นาย ศุภฤกษ์ สุขสมาน สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว update:27/09/2017
05/ 08/ 2558 นาย สวัสดิ์ วรรณรัตน์ สาขาวิชาการจัดการการผลิต ออกคำสั่งแล้ว
16/ 10/ 2558 นาย ธงชัย ศรีวรรธนะ สาขาวิชาการตลาด ออกคำสั่งแล้ว
06/ 11/ 2558 นาย ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล สาขาวิชาการตลาด ออกคำสั่งแล้ว
19/ 05/ 2559 นาย ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย สาขาวิชาการเงิน ออกคำสั่งแล้ว
05/ 07/ 2559 น.ส. สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ สาขาวิชาการเงิน ออกคำสั่งแล้ว
07/ 04/ 2560 นาย ธำรงศักดิ์ เศวตเลข สาขาวิชาบัญชี ออกคำสั่งแล้ว
07/ 04/ 2560 นาย พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว
29/ 09/ 2560 นางสาว สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ สาขาวิชาการบัญชี ออกคำสั่งแล้ว
20/ 03/ 2561 นาง กมลพรรณ แสงมหาชัย บริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28/ 03/ 2561 นาย พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ สาขาวิชาการเงิน ออกคำสั่งแล้ว
14/ 06/ 2561 นางสาว อุษา วงศ์สอนธรรม สาขาวิชาการบัญชี ออกคำสั่งแล้ว
01/ 08/ 2561 นางสาว ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์ บริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
08/ 08/ 2561 นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ สาขาวิชาบัญชี เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
07/ 09/ 2561 นาย พรเทพ รัตนตรัยภพ สาขาวิชาการบัญชี ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
31/ 10/ 2561 น.ส. ศิริรัตน์ โกศการิกา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
31/ 10/ 2561 น.ส. สุชาดา เจียมสกุล สาขาวิชาการบัญชี ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
31/ 10/ 2561 นาง ธีรารัตน์ วรพิเชฐ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
19 07/ 2553 น.ส. ยุรพร ศุทธรัตน์ สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 11 วัน
15 05/ 2556 นางสาว ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร สาขาการจัดการผลิต ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 14 วัน
30 10/ 2556 นางสาว ขวัญสกุล เต็งอำนวย บัญชี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 15 วัน
04 01/ 2562 นาย พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ บริหารธุรกิจ (6802) การจัดการ (680201) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
15/ 05/ 2556 นาย บดินทร์ รัศมีเทศ สาขาวิชาการจัดการการผลิต สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
21/ 08/ 2560 นาย ภัทรกิตติ์ เนตินิยม การเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------