กลับหน้าแรก

คณะบริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
31/ 01/ 2555 นาย ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย สาขาวิชาการตลาด เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16/ 09/ 2556 นาง หฤทัย นำประเสริฐชัย สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 3เดือน 12 วัน
16/ 04/ 2558 นาย ศุภฤกษ์ สุขสมาน สาขาวิชาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
05/ 08/ 2558 นาย สวัสดิ์ วรรณรัตน์ สาขาวิชาการจัดการการผลิต สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
16/ 10/ 2558 นาย ธงชัย ศรีวรรธนะ สาขาวิชาการตลาด เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
06/ 11/ 2558 นาย ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล สาขาวิชาการตลาด ออกคำสั่งแล้ว
19/ 05/ 2559 นาย ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย สาขาวิชาการเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
05/ 07/ 2559 น.ส. สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ สาขาวิชาการเงิน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
07/ 04/ 2560 นาย ธำรงศักดิ์ เศวตเลข สาขาวิชาบัญชี เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
07/ 04/ 2560 นาย พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ สาขาวิชาการจัดการ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
19 07/ 2553 น.ส. ยุรพร ศุทธรัตน์ สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 11 วัน
15 05/ 2556 นางสาว ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร สาขาการจัดการผลิต ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 14 วัน
30 10/ 2556 นางสาว ขวัญสกุล เต็งอำนวย บัญชี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 15 วัน
19 04/ 2559 นาย พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ บริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
15/ 05/ 2556 นาย บดินทร์ รัศมีเทศ สาขาวิชาการจัดการการผลิต ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
03/ 09/ 2557 นาย อำนาจ ธีระวนิช การจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ

----------------------------------------------------