กลับหน้าแรก

คณะบริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
27/ 06/ 2556 16/ 09/ 2556 นาง หฤทัย นำประเสริฐชัย สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 3เดือน 12 วัน
24/ 12/ 2557 16/ 04/ 2558 นาย ศุภฤกษ์ สุขสมาน สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว update:27/09/2017
20/ 05/ 2558 05/ 08/ 2558 นาย สวัสดิ์ วรรณรัตน์ สาขาวิชาการจัดการการผลิต ออกคำสั่งแล้ว
03/ 08/ 2558 16/ 10/ 2558 นาย ธงชัย ศรีวรรธนะ สาขาวิชาการตลาด ออกคำสั่งแล้ว
05/ 10/ 2558 06/ 11/ 2558 นาย ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล สาขาวิชาการตลาด ออกคำสั่งแล้ว
30/ 03/ 2559 19/ 05/ 2559 นาย ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย สาขาวิชาการเงิน ออกคำสั่งแล้ว
30/ 05/ 2559 05/ 07/ 2559 น.ส. สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ สาขาวิชาการเงิน ออกคำสั่งแล้ว
27/ 02/ 2560 07/ 04/ 2560 นาย ธำรงศักดิ์ เศวตเลข สาขาวิชาบัญชี ออกคำสั่งแล้ว
12/ 01/ 2560 07/ 04/ 2560 นาย พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว
21/ 08/ 2560 29/ 09/ 2560 นางสาว สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ สาขาวิชาการบัญชี ออกคำสั่งแล้ว
03/ 11/ 2560 20/ 03/ 2561 นาง กมลพรรณ แสงมหาชัย บริหารธุรกิจ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08/ 03/ 2561 28/ 03/ 2561 นาย พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ สาขาวิชาการเงิน ออกคำสั่งแล้ว
30/ 04/ 2561 14/ 06/ 2561 นางสาว อุษา วงศ์สอนธรรม สาขาวิชาการบัญชี ออกคำสั่งแล้ว
16/ 07/ 2561 01/ 08/ 2561 นางสาว ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์ บริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว
09/ 07/ 2561 08/ 08/ 2561 นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ สาขาวิชาบัญชี ออกคำสั่งแล้ว
14/ 08/ 2561 07/ 09/ 2561 นาย พรเทพ รัตนตรัยภพ สาขาวิชาการบัญชี ออกคำสั่งแล้ว
05/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 น.ส. ศิริรัตน์ โกศการิกา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว
04/ 09/ 2561 31/ 10/ 2561 น.ส. สุชาดา เจียมสกุล สาขาวิชาการบัญชี ออกคำสั่งแล้ว
04/ 10/ 2561 31/ 10/ 2561 นาง ธีรารัตน์ วรพิเชฐ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 13/ 08/ 2562 นาง อุษารัตน์ ธีรธร สาขาวิชาการบัญชี (6801) ออกคำสั่งแล้ว

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 19 07/ 2553 น.ส. ยุรพร ศุทธรัตน์ สาขาวิชาการจัดการ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 6เดือน 11 วัน
01/ 03/ 2556 15 05/ 2556 นางสาว ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร สาขาการจัดการผลิต ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 9เดือน 14 วัน
14/ 05/ 2556 30 10/ 2556 นางสาว ขวัญสกุล เต็งอำนวย บัญชี ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1เดือน 15 วัน
28/ 11/ 2561 04 01/ 2562 นาย พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ บริหารธุรกิจ (6802) การจัดการ (680201) ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ
19/ 12/ 2555 15/ 05/ 2556 นาย บดินทร์ รัศมีเทศ สาขาวิชาการจัดการการผลิต สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
30/ 05/ 2560 21/ 08/ 2560 นาย ภัทรกิตติ์ เนตินิยม การเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------