กลับหน้าแรก

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
00/ 00/ 0000 00/ 00/ 0000 นาย ศักร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข
00/ 00/ 0000 11/ 04/ 2554 นาย เจษฎา เตชมหาศรานนท์ สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (การจัดการลุ่มน้ำ) ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 14 วัน
24/ 04/ 2555 15/ 05/ 2555 น.ส. ชื่นจิต แก้วกัญญา สาขาวิชาพืชไร่นา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 9 วัน
00/ 00/ 0000 15/ 05/ 2555 นาย วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 4 เดือน 7 วัน
00/ 00/ 0000 15/ 05/ 2555 นาง สุรัสวดี พรหมอยู่ การประกันคุณภาพและสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 11 วัน
10/ 07/ 2556 19/ 08/ 2556 นางสาว กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 6 วัน
20/ 08/ 2556 10/ 09/ 2556 นาย ธนพร ขจรผล การผลิตและการปรับปรุงพันธุ์พืช ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 18 วัน
05/ 01/ 2558 02/ 02/ 2558 น.ส. อัมพร ศรีคราม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ออกคำสั่งแล้ว
03/ 03/ 2558 07/ 04/ 2558 นางสาว เกตนภัส ศรีไพโรจน์ สาขาวิชาประมง ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6 เดือน 12 วัน
03/ 03/ 2558 16/ 04/ 2558 นาง กานดา ล้อแก้วมณี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
02/ 03/ 2558 23/ 04/ 2558 นาย ภูวดล โดยดี เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ออกคำสั่งแล้ว
03/ 03/ 2558 01/ 05/ 2558 น.ส. อริสรา โพธิ์สนาม สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11 เดือน 24 วัน
30/ 09/ 2558 22/ 10/ 2558 นางสาว อรัญญา พรหมกูล สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
28/ 12/ 2558 28/ 01/ 2559 นางสาว อาภัสสร ศิริจริยวัตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
29/ 03/ 2559 19/ 04/ 2559 น.ส. วิมลนันทน์ กันเกตุ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
22/ 04/ 2559 24/ 05/ 2559 นาย ธีระยุทธ จันทะนาม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
19/ 04/ 2559 27/ 05/ 2559 นาง จินตนา ต๊ะย่วน สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
01/ 08/ 2559 24/ 08/ 2559 นาย เกรียงไกร พัทยากร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ออกคำสั่งแล้ว
23/ 12/ 2559 25/ 01/ 2560 นาง พรทิพย์ ศรีมงคล สาขาวิชาการผลิตพืช ออกคำสั่งแล้ว
28/ 04/ 2560 19/ 05/ 2560 นางสาว สุพัตรา โพธิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
27/ 03/ 2561 02/ 05/ 2561 นาย สิทธิชัย ฮะทะโชติ ประมง ออกคำสั่งแล้ว
09/ 04/ 2561 02/ 05/ 2561 นางสาว ภิญญารัตน์ กงประโคน สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
03/ 07/ 2561 06/ 08/ 2561 นางสาว ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
25/ 06/ 2561 06/ 08/ 2561 น.ส. พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
02/ 07/ 2561 06/ 08/ 2561 นาย ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช สาขาวิชาการผลิตพืช ออกคำสั่งแล้ว
25/ 06/ 2561 06/ 08/ 2561 นางสาว พัดชา เศรษฐากา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ออกคำสั่งแล้ว
11/ 09/ 2561 02/ 11/ 2561 นาง ปิยมาศ ผองแก้ว สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
26/ 10/ 2561 28/ 11/ 2561 นางสาว ปานชีวัน ปอนพังงา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
11/ 02/ 2562 13/ 03/ 2562 นาย ณรงค์ กมลรัตน์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (5501) ออกคำสั่งแล้ว
17/ 01/ 2563 12/ 02/ 2563 นางสาว โศรยา แสนเมือง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
15/ 05/ 2563 04/ 06/ 2563 นาย พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 24/ 08/ 2563 นาย ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 24/ 08/ 2563 นางสาว หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
11/ 08/ 2563 26/ 08/ 2563 นาย ประภาษ กาวิชา สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
00/ 00/ 0000 30/ 12/ 2563 นางสาว สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
00/ 00/ 0000 02/ 08/ 2564 นางสาว กุลวดี แก้วก่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ศ.เกียรติคุณอรอนงค์ นัยวิกุล
13/ 07/ 2564 06/ 08/ 2564 นางสาว ชุลีพร ชำนาญค้า สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
26/ 02/ 2559 01 04/ 2559 นาง สุรัสวดี พรหมอยู่ การประกันคุณภาพและสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว ออกคำสั่งแล้ว 1ปี 9เดือน
25/ 06/ 2561 06 08/ 2561 นาง กานดา ล้อแก้วมณี สัตวศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่คณะรับ วันที่ กจน. รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------