กลับหน้าแรก

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
11/ 04/ 2554 นาย เจษฎา เตชมหาศรานนท์ สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (การจัดการลุ่มน้ำ) ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2เดือน 14 วัน
15/ 05/ 2555 น.ส. ชื่นจิต แก้วกัญญา สาขาวิชาพืชไร่นา ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 10เดือน 9 วัน
15/ 05/ 2555 นาย วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 2 ปี 4 เดือน 7 วัน
15/ 05/ 2555 นาง สุรัสวดี พรหมอยู่ การประกันคุณภาพและสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 1 เดือน 11 วัน
19/ 08/ 2556 นางสาว กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว 1 ปี 2 เดือน 6 วัน
10/ 09/ 2556 นาย ธนพร ขจรผล การผลิตและการปรับปรุงพันธุ์พืช ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 7เดือน 18 วัน
02/ 02/ 2558 น.ส. อัมพร ศรีคราม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ออกคำสั่งแล้ว
07/ 04/ 2558 นางสาว เกตนภัส ศรีไพโรจน์ สาขาวิชาประมง ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 6 เดือน 12 วัน
16/ 04/ 2558 นาง กานดา ล้อแก้วมณี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
23/ 04/ 2558 นาย ภูวดล โดยดี เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ออกคำสั่งแล้ว
01/ 05/ 2558 น.ส. อริสรา โพธิ์สนาม สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว 0 ปี 11 เดือน 24 วัน
22/ 10/ 2558 นางสาว อรัญญา พรหมกูล สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
28/ 01/ 2559 นางสาว อาภัสสร ศิริจริยวัตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว ีupdate:23/01/2561
19/ 04/ 2559 น.ส. วิมลนันทน์ กันเกตุ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ออกคำสั่งแล้ว
24/ 05/ 2559 นาย ธีระยุทธ จันทะนาม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ออกคำสั่งแล้ว
27/ 05/ 2559 นาง จินตนา ต๊ะย่วน สาขาวิชาจุลชีววิทยา ออกคำสั่งแล้ว
24/ 08/ 2559 นาย เกรียงไกร พัทยากร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ออกคำสั่งแล้ว
25/ 01/ 2560 นาง พรทิพย์ ศรีมงคล สาขาวิชาการผลิตพืช ออกคำสั่งแล้ว
19/ 05/ 2560 นางสาว สุพัตรา โพธิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
02/ 05/ 2561 นาย สิทธิชัย ฮะทะโชติ ประมง ออกคำสั่งแล้ว
02/ 05/ 2561 นางสาว ภิญญารัตน์ กงประโคน สาขาวิชาพันธุศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
06/ 08/ 2561 นางสาว ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย
06/ 08/ 2561 น.ส. พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกคำสั่งแล้ว
06/ 08/ 2561 นาย ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช สาขาวิชาการผลิตพืช ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
06/ 08/ 2561 นางสาว พัดชา เศรษฐากา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
02/ 11/ 2561 นาง ปิยมาศ ผองแก้ว สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน
28/ 11/ 2561 นางสาว ปานชีวัน ปอนพังงา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
13/ 03/ 2562 นาย ณรงค์ กมลรัตน์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (5501) ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย

 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลา
01 04/ 2559 นาง สุรัสวดี พรหมอยู่ การประกันคุณภาพและสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว ออกคำสั่งแล้ว 1ปี 9เดือน
06 08/ 2561 นาง กานดา ล้อแก้วมณี สัตวศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

ตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล สาขาวิชา สถานะการดำเนินงาน รวมระยะเวลาุ

 

----------------------------------------------------