การลาศึกษาต่อภายในประเทศของข้าราชการและพนักงาน

                                                                                                               โดย นิธิมา ศรีเจริญเวช

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-  ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2542
-  ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
-  มติที่ประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่ 15/2543 วันที่ 11 กันยายน 2543 ให้ดำเนินการกรณีพนักงานลาศึกษา เช่นเดียวกับ
    ข้าราชการโดยอนุโลม

ผู้มีอำนาจอนุมัติ ได้แก่ อธิการบดี

ความหมายของการศึกษาต่อภายในประเทศ
"การศึกษาต่อภายในประเทศ" หมายความถึง การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียน หรือการวิจัย ตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ โดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการเต็มเวลา หรือบางส่วน เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหมายความรวมถึงการฝึกอบรม หรือดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานั้นด้วย


แนวทางในการพิจารณาให้ข้าราชการ / พนักงาน ลาศึกษา
    แนวทางในการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการและพนักงานลาศึกษาต่อให้พิจารณาดังนี้
1. ความจำเป็นและความต้องการของทางราชการที่จะได้ผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้น     ทั้งนี้สาขาวิชา
     และระดับความรู้ที่จะขออนุมัติไปศึกษานั้นจะต้องเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่องานในหน้าที่   ซึ่งข้าราชการ/
     พนักงานผู้นั้นปฏิบัติอยู่ หรือที่ผู้บังคับบัญชา จะได้มอบหมายให้กระทำเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ      และ
 2. อัตรากำลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และไม่ต้องตั้งอัตรากำลังเพิ่ม

คุณสมบัติของผู้ลาศึกษาต่อ
     ผู้ขออนุมัติลาศึกษาต่อจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษา
     กรณีมีอายุเกิน 45 ปี หากมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง อธิการบดีอาจอนุมัติให้ลาศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษได้
     ทั้งนี้ผู้ขออนุมัติ จะต้องมีระยะเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใช้เป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
2. พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว หรือได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลดหย่อนระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานแล้ว
3. ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป รับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี
     ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ และสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
4. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่กรณีถูกฟ้องคดีอาญา
      ในความผิดที่ไม่อยู่ ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน

เอกสารประกอบการพิจารณา
     ผู้ขออนุมัติลาศึกษาต่อจะต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาขอลาศึกษาต่อ ดังนี้
1. หนังสืออนุมัติให้สมัครสอบ
2. หนังสือตอบรับเข้าศึกษาจากสถานศึกษานั้น ๆ
3. หนังสือรับรองความประพฤติ และสนับสนุนให้ศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการกอง
     หรือเทียบเท่าขึ้นไป
4. บันทึกแสดงเหตุผลและความจำเป็นในการไปศึกษาต่อ
5. หลักสูตร หรือแนวการศึกษา หรือแผนการศึกษาที่จะไปศึกษา

การขออนุมัติสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ
        ข้าราชการและพนักงานที่ประสงค์จะลาศึกษาต่อภายในประเทศ จะต้องเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
เพื่อให้ความเห็นชอบ ในหลักการก่อนสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงจะไปสมัครสอบได้ และเมื่อ
สถานศึกษาตอบรับเข้าศึกษาแล้ว จึงจะดำเนินการในเรื่องขออนุมัติลาศึกษาต่อ ต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินการในการขออนุมัติลาศึกษาต่อ
     ข้าราชการและพนักงานที่ประสงค์จะลาศึกษาต่อภายในประเทศ จะต้องดำเนินการดังนี้
1. ทำบันทึกขออนุมัติลาศึกษาต่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอตามลำดับ
     จนถึงอธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุรายละเอียดที่จำเป็นในการขออนุมัติ ได้แก่
-  ชื่อ/ตำแหน่ง/สังกัด/ข้าราชการหรือพนักงาน
-  ระดับ/สาขาวิชา/สถานศึกษา ที่จะไปศึกษา
-  ระยะเวลา/ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่
-  ศึกษาเต็มเวลาราชการ หรือบางส่วน
    (กรณีลาบางส่วนจะต้องระบุด้วยว่า ต้องการใช้เวลาในการปฏิบัติราชการบางส่วน จำนวนกี่ชั่วโมง/สัปดาห์)
-  ทุนที่ใช้ในการศึกษา (กรณีได้รับทุน)
    ทั้งนี้ต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติลาศึกษาต่อ ตามที่กำหนดด้วย
2. ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำสัญญาอนุญาตให้ไปศึกษ
า และสัญญาค้ำประกัน

การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ไปศึกษาและสัญญาค้ำประกัน
         ข้าราชการและพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ จะต้องจัดทำสัญญาอนุญาตให้ไปศึกษา
และสัญญาค้ำประกัน ตามแบบที่กำหนด จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
       ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นบุคคล ดังนี้
        1. บิดาหรือมารดาของผู้ที่จะไปศึกษา โดยไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ในการทำสัญญาค้ำประกัน
        2. กรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค้ำประกันตามข้อ 1 ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นพี่หรือน้องร่วมบิดา  หรือมารดาเดียวกันกับผู้ที่จะไป
             ศึกษา โดยไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ในการทำสัญญาค้ำประกัน

             ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ และผู้ค้ำประกัน จะต้องมาจัดทำสัญญาที่กองการเจ้าหน้าที่ (อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 8)
โดยนำหลักฐานต่อไปนี้มาด้วย
1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของ
    - ผู้ลาศึกษา และคู่สมรส (ถ้ามี) 
    - ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรส (ถ้ามี)
2. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น
3. อากรแสตมป์ ชุดละ 10 บาท จำนวน 2 ชุด


การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญา
      ข้าราชการและพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อ จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้เป็นเวลาเท่ากับระยะเวลา
ที่ใช้ในการศึกษา
    ข้าราชการผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ต้องชดใช้เงินให้แก่ทางราชการ ดังนี้
1. ไปศึกษาต่อภายในประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการ
เต็มเวลา ให้ชดใช้เงินเดือน ทุน ที่ได้รับระหว่างที่ไปศึกษา
     และเงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการ พร้อมเบี้ยปรับอีก 1 เท่า ของจำนวนเงินที่ต้องชดใช้ดังกล่าว
2. ไปศึกษาโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการ
บางส่วน ให้ชดใช้เงินเดือน ทุน ที่ได้รับระหว่างที่ไปศึกษา และเงินอื่นใดที่ได้รับ
     จากทางราชการ โดยคำนวณตามส่วนของระยะเวลาที่ไปศึกษา พร้อมเบี้ยปรับอีก 1 เท่า ของจำนวนเงินที่ต้องชดใช้ดังกล่าว
3. กรณีที่กลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบกำหนดตามสัญญา ให้ลดจำนวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน

การปฏิบัติระหว่างลาศึกษาต่อ

1. ต้องรายงานผลการศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ทราบโดยเร็ว
    ทุกภาคการศึกษา
2. ต้องตั้งใจศึกษาให้สำเร็จโดยเร็ว
3. หากไม่สามารถไปศึกษา หรือศึกษาให้สำเร็จได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการ
    ทันที
4. ในระหว่างลาศึกษา หากทางราชการมีความประสงค์จะให้กลับมาปฏิบัติราชการก่อนครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ
     ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ผุ้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการทันที

การขยายเวลาศึกษาต่อ
      ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ จะต้องศึกษาให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร
การศึกษา
      ระยะเวลาในการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ โดยประมาณ
       - ปริญญาโท           2   ปี
       - ปริญญาเอก          3   ปี
         กรณีไม่สามารถศึกษาให้สำเร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา
ทั้งนี้ให้แสดงเหตุผลความจำเป็น และแนบผลการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วย และติดต่อกองการเจ้าหน้าที่
เพื่อจัดทำสัญญาลาศึกษาและสัญญาค้ำประกันในช่วงขยายเวลาศึกษาต่อด้วย
         อนึ่ง การยื่นเรื่องขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ควร ดำเนินการล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่า
15 วัน

การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
          ข้าราชการและพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศ จะต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในกรณีดังต่อไปนี้

1. เมื่อไม่สามารถไปศึกษา หรือศึกษาให้สำเร็จได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อกลับเข้าปฏิบัติ
    ราชการทันที
2.เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาแล้ว ต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
    โดยเร็ว ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือวันที่ครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ
    แล้วแต่กรณี

           การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ดำเนินการโดยทำบันทึกเสนอต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งรายงานความ
ก้าวหน้าในการศึกษา และระบุวันที่จะขอกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามลำดับจนถึงอธิการบดี


|| ข้อควรรู้ ||