สารบัญ

  

   หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาประเมินคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11

   หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามข้อ (11) ก แห่งกฎทบวง
   ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519)

   หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
   ศาสตราจารย

   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุง หรือ ส่งผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม

   การขอตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากสาขาวิชาเดิม

   การแก้ไขหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

   ยกเลิกหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 9 และ
   รองศาสตราจารย์ ระดับ 10

  การรับรู้ข้อมูลการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการที่ใกล้เกษียณอายุราชการ

  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ ฯ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในระดับ 11

  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการอุทธรณ์ผลการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ