การไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

- หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรสายวิชาการไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

(1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

(2) แบบการขอไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

(3) แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

(4) สัญญาอนุญาตให้บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์